| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XX/246/2011 Rady Miejskiej w Czeladzi

z dnia 27 października 2011r.

w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości jej wykorzystania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.) oraz art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)

Rada Miejska w Czeladzi uchwala:

§ 1. Dotacje z budżetu miasta otrzymują podmioty prowadzące na terenie Gminy Miejskiej Czeladź niepubliczne przedszkola.

§ 2. 1. Podmiot prowadzący niepubliczne przedszkole otrzymuje na każdego ucznia dotacje w wysokości 75% zapisanych w uchwale budżetowej wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych prowadzonych w Gminie Miejskiej Czeladź, pomniejszonych o wydatki na wyżywienie i inwestycje, w przeliczeniu na jednego ucznia, wg stanu za okres od 1 stycznia do 31 grudnia roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.

2. Na ucznia niepełnosprawnego dotacja ta przysługuje w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę.

§ 3. 1. Dotacji udziela się na wniosek podmiotu prowadzącego placówkę na okres jednego roku budżetowego, złożony nie później niż do 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały.

2. Wysokość dotacji obliczana jest jako iloczyn planowanej liczby uczniów na rok udzielenia dotacji i kwoty przeciętnych wydatków przypadających na jednego ucznia w przedszkolu publicznym, o którym mowa w § 2 ust. 2., z zastrzeżeniem, iż na ucznia niepełnosprawnego dotacja ta nie może być niższa niż kwota przewidziana na niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę.

3. Dotacja przekazywana jest z dołu w 12 częściach w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca na podstawie informacji o aktualnej liczbie uczniów w danym miesiącu, przekazywanej do 20 dnia każdego miesiąca, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do uchwały.

§ 4. 1. Dotacje udzielone z budżetu miasta są przeznaczone na dofinansowanie realizacji zadań placówki w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej. Dotacje mogą być wykorzystane wyłącznie na pokrycie wydatków bieżących placówki, na którą została przekazana dotacja.

2. Podmiot dotowany zobowiązany jest do sporządzania rozliczenia wykorzystania dotacji za następujące okresy:

1) od 1 stycznia do 31 lipca - do 10 sierpnia roku, w którym była przekazywana dotacja

2) od 1 sierpnia do 31 grudnia - do 10 stycznia następnego roku wraz z imiennymi wykazami

3. Organowi dotującemu lub innej upoważnionej przez organ dotujący jednostce przysługuje prawo kontroli:

1) dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej odpowiedniej dla danego typu i rodzaju placówki, na podstawie której sporządzono miesięczną informację o rzeczywistej liczbie uczniów stanowiącą podstawę naliczenia dotacji w danym miesiącu,

2) dokumentów finansowych potwierdzających prawidłowość wydatkowania środków z otrzymanej dotacji.

4. Warunki oraz tryb zwrotu dotacji niewykorzystanej do końca roku budżetowego, dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, nienależnie pobranej lub pobranej w nadmiernej wysokości, jak również sposób naliczania odsetek od kwot dotacji podlegającej zwrotowi określa ustawa o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz.U.2009 Nr 157, poz.1240).

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Czeladź.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Czeladzi


mgr Jolanta Moćko

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/246/2011
Rady Miejskiej w Czeladzi
z dnia 27 października 2011 r.
Zalacznik1.doc

Załącznik nr 1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XX/246/2011
Rady Miejskiej w Czeladzi
z dnia 27 października 2011 r.
Zalacznik2.doc

Załącznik nr 2

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XX/246/2011
Rady Miejskiej w Czeladzi
z dnia 27 października 2011 r.
Zalacznik3.doc

Załącznik nr 3

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mikołaj Duda

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »