| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XI/ 69/ 2011 Rady Gminy Ślemień

z dnia 21 września 2011r.

w sprawie określenia zasad przyznawania dotacji dla osób fizycznych ze środków budżetu gminy na dofinansowanie utylizacji odpadów azbestowych

Na podstawie: - art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), - art. 221 ust 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami) - oraz art. 400a i 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 z późniejszymi zmianami) . Rada Gminy w Ślemieniuuchwala, co następuje:

§ 1.

Z budżetu Gminy Ślemień mogą być udzielane dotacje celowe na finansowanie zadań służących ochronie środowiska polegające na utylizacji odpadów powstałych przy wymianie lub likwidacji pokryć dachowych i elewacji zawierających azbest na obiektach budowlanych, znajdujących się na terenie Gminy Ślemień.

§ 2.

1. Łączną kwotę dotacji w danym roku budżetowym określa każdorazowo uchwała budżetowa.

2. Przedmiotem dotacji jest dofinansowanie części kosztów utylizacji odpadów azbestowych związanych z wymianą lub likwidacją pokryć dachowych i elewacji tj. rozbiórka pokrycia z płyt azbestowo-cementowych, transport i utylizację odpadów.

3. Wysokość dofinansowania nie może przekroczyć 70% poniesionych kosztów w zakresie: demontażu, transportu unieszkodliwienia odpadów, jednak nie więcej niż 600,00 zł (słownie: sześćset złotych 00/100).

§ 3.

1. Podmioty ubiegające się o uzyskanie dotacji celowej na zadania określone w § 1 składają pisemne wnioski.

2. Wzór wniosku o udzielenie dotacji, stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Wnioski rozpatrywane będą według kolejności wpływu, do wysokości posiadanych środków.

4. Wnioskodawca zostanie poinformowany pisemnie, telefonicznie bądź drogą elektroniczną o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku i terminie podpisania umowy.

5. O negatywnym rozpatrzeniu wniosku czyli odmowie przyznania dotacji, Wnioskodawca zostanie poinformowany w terminie 30 dni od dnia jego złożenia i nie przysługuje z tego tytułu roszczenie.

6. Pozytywnie rozpatrzone wnioski, które wykraczają poza możliwości finansowe Gminy w danym roku kalendarzowym, będą stanowiły podstawę do zawarcia umowy w następnym roku budżetowym, o ile Gmina będzie dysponowała środkami na ten cel.

§ 4.

1. Udzielenie dotacji celowej następuje na podstawie umowy określającej i zawierającej w szczególności:

- szczegółowy opis zadania, w tym cel, na jaki dotacja została przyznana i termin jego wykonania,

- wysokość dotacji udzielanej podmiotowi wykonującemu zadanie i tryb płatności,

- termin wykorzystania dotacji, nie dłuższy niż do 15 grudnia danego roku budżetowego, - tryb kontroli wykonywania zadania,

- termin i sposób rozliczenia udzielonej dotacji,

- termin zwrotu niewykorzystanej części dotacji, nie dłuższy niż terminy zwrotu dotacji określone w niniejszym dziale.

2. Wzór umowy stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały

§ 5.

Podstawą rozliczenia dotacji będą udokumentowane koszty inwestycji (faktury, rachunki).

§ 6.

W celu rozliczenia inwestycji Gmina ma prawo dokonania kontroli faktycznego wykonania inwestycji.

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ślemień.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/ 69/ 2011
Rady Gminy Ślemień
z dnia 21 września 2011 r.
Zalacznik1.pdf

Wniosek

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/ 69/ 2011
Rady Gminy Ślemień
z dnia 21 września 2011 r.
Zalacznik2.pdf

Umowa

Przewodniczący Rady Gminy


Marek Micor

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

MonsterPolska.pl

lider w sukcesywnym łączeniu ludzi z ich wymarzoną pracą

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »