| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr X/57/11 Rady Gminy Kobiór

z dnia 27 października 2011r.

w sprawie stawek podatku od nieruchomości

Na podstawie art. 5 ust.1, art. 7 ust.3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych ( tj. Dz. U. Nr.95 z 2010r. poz 613) oraz art. 18 ust.2 pkt. 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. Nr. 142 z 2001r. poz.1591ze zm.) oraz art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tj. Dz. U. Nr 17 z 2010r. poz. 95 ze zm.).

Rada Gminy
uchwala:

§ 1.

Ustala się roczne stawki podatku od nieruchomości - zwanego dalej podatkiem w wysokości:

1) od 1m2 powierzchni użytkowej budynków lub ich części:

a) mieszkalnych – 0,68 zł

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 19 zł

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 10 zł

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 4,40 zł

e) letniskowych – 7,36 zł

f) pozostałych - w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego- 5,50 zł

2) od powierzchni gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków- 0,80 zł za 1m2.

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych- 4,30 zł od 1h powierzchni,

c) pozostałych-w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,35 zł od 1m2 powierzchni

d) powierzchni zajętych pod drogi za wyjątkiem wymienionych w art. 2 ust. 3 pkt 4 wyżej cyt. ustawy – 0,35. zł od 1m2 powierzchni

3) od budowli - 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.

§ 2.

1) Zwalnia się od podatku od nieruchomości budynki, budowle oraz grunty wykorzystywane na cele:

a) prowadzenia działalności statutowej w zakresie kultury, kultury fizycznej i sportu, inne niż wymienione w art. 7 ust. 1 pkt 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

b) prowadzenie działalności statutowej w zakresie ochrony przeciwpożarowej,

c) odprowadzania i oczyszczania ścieków, odprowadzania wód deszczowych - pozostające własnością komunalną,

d) prowadzenia cmentarzy i domów przedpogrzebowych.

2) Zwalnia się od podatku od nieruchomości nieruchomości lub ich części stanowiące mienie komunalne nie oddane w posiadanie zależne osobom trzecim.

3) Zwalnia się od podatku od nieruchomości grunty lub ich części stanowiące mienie komunalne, oddane odpłatnie w posiadanie zależne osobom trzecim, zajęte pod garaże nie związane trwale z gruntem i nie wykorzystywane na cele prowadzenia działalności gospodarczej.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 4.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego .

§ 5.

Traci moc uchwała nr XL/273/11 Rady Gminy Kobiór z dnia 21 października 2010r w sprawie stawek podatku od nieruchomości.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012r.

Przewodniczący Rady


Jerzy Mazur

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

KRAUSE LEGAL Kancelaria prawna

Nasza kancelaria świadczy wszechstronną pomoc prawną skierowaną do właścicieli firm rodzinnych oraz małych i średnich przedsiębiorstw.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »