| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVI/87/2011 Rady Gminy Milówka

z dnia 27 października 2011r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2012

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 - z późn. zm.), art. 5 i 7 ust.3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (t. j. Dz. U. z 2006r. Nr 121 poz. 844 z późn. zm.), w zw. z obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 19 października 2011r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2012r. (M.P.2011 Nr 55 poz. 961), art.4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2007r. Nr 68 poz. 449 z późn. zm.),

Rada Gminy Milówka uchwala, co następuje:

§ 1.

Określa się na rok 2012, wysokość stawek podatku od nieruchomości podlegających opodatkowaniu na mocy ustawy o podatkach i opłatach lokalnych:

1. od budynków mieszkalnych lub ich części od 1 m. kw. powierzchni użytkowej rocznie - 0,67zł .

2. od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1 m. kw. powierzchni użytkowe rocznie: - 19,00 zł .

3. od budynków lub ich części związanych z wynajmem pokoi gościnnych i hotelowych od 1 m kw. powierzchni użytkowe rocznie: - 13,00 zł.

4. od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych od 1 m. kw. powierzchni użytkowej rocznie: - 4,10 zł.

5. od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1 m. kw. powierzchni użytkowej rocznie: - 6,00zł

6. od pozostałych budynków lub ich części w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m. kw. powierzchni użytkowej rocznie: - 7,00 zł.

7. od garaży wolno stojących z wyjątkiem garaży stanowiących budynek podlegający zakwalifikowaniu w/g pkt 2) od 1 m. kw. powierzchni rocznie: - 5,30 zł.

8. od budowli służących odprowadzeniu ścieków - 0,25 % ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7.ustawy o podatkach i opłatach lokalnych podstawy

- od pozostałych budowli - 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7.ustawy o podatkach i opłatach lokalnych podstawy

9. od gruntów – za 1 m. kw. powierzchni gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,80zł .

b) pozostałych gruntów, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,35 zł.

10. od gruntów – za 1 ha powierzchni pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - 4,00 zł,.

§ 2.

Zwalnia się od podatku od nieruchomości:

1. budynki lub ich części oraz grunty zajęte wyłącznie na prowadzenie działalności w zakresie upowszechniania kultury, za wyjątkiem budynków lub ich części oraz gruntów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, wynajętych lub wydzierżawionych na rzecz osób trzecich,

2. budynki lub ich części oraz grunty przeznaczone wyłącznie na prowadzenie działalności związanej z:

- ochroną porządku i bezpieczeństwa publicznego,

- ochroną przeciw pożarową,

- rewalidacją, rehabilitacją zawodową i społeczną, kształceniem osób niepełnosprawnych, za wyjątkiem budynków lub ich części oraz gruntów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, wynajętych lub wydzierżawionych na rzecz osób trzecich,

3. budowle służące do zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Milówka.

§ 3.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz w sposób zwyczajowo przyjęty t.j. przez jej rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń w sołectwach wchodzących w skład Gminy Milówka i na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

§ 4.

Uchwała niniejsza wchodzi w życie po upływie 14-tu dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012r., a jej wykonanie powierza się Wójtowi Gminy.

Wiceprzewodniczący Rady


Krzysztof Kamiński

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Bąkowski Kancelaria Radcowska

Kancelaria świadczy zarówno stałą obsługę prawną, doradztwo i obsługę określonych projektów czy transakcji o charakterze jednorazowym.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »