| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVI/87/2011 Rady Gminy Milówka

z dnia 27 października 2011r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2012

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 - z późn. zm.), art. 5 i 7 ust.3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (t. j. Dz. U. z 2006r. Nr 121 poz. 844 z późn. zm.), w zw. z obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 19 października 2011r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2012r. (M.P.2011 Nr 55 poz. 961), art.4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2007r. Nr 68 poz. 449 z późn. zm.),

Rada Gminy Milówka uchwala, co następuje:

§ 1.

Określa się na rok 2012, wysokość stawek podatku od nieruchomości podlegających opodatkowaniu na mocy ustawy o podatkach i opłatach lokalnych:

1. od budynków mieszkalnych lub ich części od 1 m. kw. powierzchni użytkowej rocznie - 0,67zł .

2. od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1 m. kw. powierzchni użytkowe rocznie: - 19,00 zł .

3. od budynków lub ich części związanych z wynajmem pokoi gościnnych i hotelowych od 1 m kw. powierzchni użytkowe rocznie: - 13,00 zł.

4. od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych od 1 m. kw. powierzchni użytkowej rocznie: - 4,10 zł.

5. od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1 m. kw. powierzchni użytkowej rocznie: - 6,00zł

6. od pozostałych budynków lub ich części w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m. kw. powierzchni użytkowej rocznie: - 7,00 zł.

7. od garaży wolno stojących z wyjątkiem garaży stanowiących budynek podlegający zakwalifikowaniu w/g pkt 2) od 1 m. kw. powierzchni rocznie: - 5,30 zł.

8. od budowli służących odprowadzeniu ścieków - 0,25 % ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7.ustawy o podatkach i opłatach lokalnych podstawy

- od pozostałych budowli - 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7.ustawy o podatkach i opłatach lokalnych podstawy

9. od gruntów – za 1 m. kw. powierzchni gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,80zł .

b) pozostałych gruntów, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,35 zł.

10. od gruntów – za 1 ha powierzchni pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - 4,00 zł,.

§ 2.

Zwalnia się od podatku od nieruchomości:

1. budynki lub ich części oraz grunty zajęte wyłącznie na prowadzenie działalności w zakresie upowszechniania kultury, za wyjątkiem budynków lub ich części oraz gruntów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, wynajętych lub wydzierżawionych na rzecz osób trzecich,

2. budynki lub ich części oraz grunty przeznaczone wyłącznie na prowadzenie działalności związanej z:

- ochroną porządku i bezpieczeństwa publicznego,

- ochroną przeciw pożarową,

- rewalidacją, rehabilitacją zawodową i społeczną, kształceniem osób niepełnosprawnych, za wyjątkiem budynków lub ich części oraz gruntów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, wynajętych lub wydzierżawionych na rzecz osób trzecich,

3. budowle służące do zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Milówka.

§ 3.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz w sposób zwyczajowo przyjęty t.j. przez jej rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń w sołectwach wchodzących w skład Gminy Milówka i na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

§ 4.

Uchwała niniejsza wchodzi w życie po upływie 14-tu dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012r., a jej wykonanie powierza się Wójtowi Gminy.

Wiceprzewodniczący Rady


Krzysztof Kamiński

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Nationale-Nederlanden

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »