| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 97/XII/2011 Rady Gminy Dębowiec

z dnia 7 listopada 2011r.

w sprawie opłaty od posiadania psów w 2012 r

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 oraz art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 18a i art.19 pkt 1 lit. f, pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.), w związku z obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 19 października 2011 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2012 r. (M.P. Nr 95, poz. 961), Rada Gminy Dębowiec uchwala co następuje

§ 1.

Wprowadza się na terenie Gminy Dębowiec opłatę od posiadania psów.

§ 2.

Stawkę roczną opłaty od posiadania psów ustala się w wysokości:

1) 30,00 zł od jednego psa;

2) 35,00 zł od każdego następnego psa.

§ 3.

1. Opłata od posiadania psów płatna jest bez wezwania do dnia 31 maja roku podatkowego, a w przypadku powstania obowiązku jej uiszczenia po tej dacie, w terminie 14 dni od dnia powstania tego obowiązku.

2. Obowiązek uiszczenia opłaty powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku.

§ 4.

1. Zarządza się pobór opłaty od posiadania psów w drodze inkasa.

2. Wpłaty opłaty można również dokonywać na rachunek bankowy budżetu gminy.

3. W razie niezapłacenia opłaty od posiadania psów w terminie określonym w § 3 pkt 1, egzekucję opłaty przeprowadza się w trybie i na zasadach przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

§ 5.

Zwalnia się od opłaty od posiadania psów:

1) psy nabyte ze schroniska dla bezdomnych zwierząt, na podstawie zaświadczenia wydanego przez schronisko opieki nad zwierzętami;

2) psy utrzymywane w hodowli pod warunkiem, że hodowla psów prowadzona jest zgodnie z odrębnymi przepisami;

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7.

Traci moc uchwała nr 351/XLIII/2010 Rady Gminy Dębowiec z dnia 28 września 2010r. w sprawie opłaty od posiadania psów w 2011 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 229, poz. 3317).

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012 r.

Przewodniczący Rady Gminy


Marian Matejczuk

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

FakturaXL.pl

FakturaXL.pl jest producentem oprogramowania w zakresie fakturowania online dla firm i biur rachunkowych. Od ponad 12 lat tworzymy z pasją rozwiązania IT.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »