| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVIII/90/2011 Rady Gminy Lubomia

z dnia 10 listopada 2011r.

w sprawie określenia wysokości stawek opłat lokalnych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 oraz art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 tekst jedn. z późn. zm.), art. 15, art. 19 pkt 1 lit. a) i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 tekst jedn. z późn. zm.) w związku z Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 19 października 2011 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2012 r. (M. P. Nr 95, poz. 961) oraz art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 137, poz. 1172 tekst jedn.)

Rada Gminy Lubomia u c h w a l a, co następuje:

§ 1.

1. Określić stawki dzienne opłaty targowej pobieranej od osób fizycznych, prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowiskach w następującej wysokości:

a) przy sprzedaży ze środka transportu bez względu na rodzaj środka transportu i ładowność do 2,5 t - 30,00 zł

b) przy sprzedaży ze środka transportu o ładowności równej i powyżej 2,5 t bez względu na jego rodzaj - 42,00 zł

c) przy sprzedaży prowadzonej z kiosku niezwiązanego trwale z gruntem, stanowiącego własność osoby handlującej - 30,00 zł

d) przy sprzedaży z ręki, koszyka, skrzynki, wiadra lub innego pojemnika (od osoby) - 8,00 zł

e) przy sprzedaży ze stoiska, straganu, itp. - za 1 metr bieżący zajmowanej powierzchni - 8,00 zł

2. Jeżeli zajmowana przez podmiot dokonujący sprzedaży powierzchnia jest mniejsza niż 1 m, to zaokrągla się ją do 1 m. Powierzchnię zajmowaną przez podmiot dokonujący sprzedaży powyżej 1 m liczy się w pełnych metrach zaokrąglając w ten sposób, że końcówkę powierzchni wynoszącą mniej niż 0,50 m pomija się, zaś końcówkę powierzchni wynoszącą 0,50 m i powyżej - zaokrągla się do pełnego metra.

3. Wyznaczyć miejsca do prowadzenia sprzedaży targowej w sołectwach:

a) Lubomia – parking ul. Korfantego

b) Syrynia – ul. Powstańców Śl. (parking obok Restauracji „Słoneczna”), ul. Bukowska – teren boiska sportowego

c) Nieboczowy – obok remizy strażackiej

d) Ligota Tworkowska – obok sklepu

e) Buków – obok remizy strażackiej.

4. Opłata targowa pobierana jest w drodze inkasa przez następujących pracowników Urzędu Gminy Lubomia:

a) Krystyna Krasek

b) Janusz Zakrzyk

c) Andrzej Wuwer

5.

a) Na każdą przyjętą wpłatę inkasent wydaje wpłacającemu pokwitowanie z przydzielonego mu kwitariusza. Pokwitowanie powinno zawierać aktualną datę oraz nazwisko i imię (nazwę) podmiotu dokonującego sprzedaży.

b) Inkasent jest odpowiedzialny za prawidłowe przechowywanie i zabezpieczenie pobranej gotówki oraz kwitariuszy, które są drukami ścisłego zarachowania.

6. Inkasent pobraną opłatę targową wpłaca na rachunek bankowy Urzędu Gminy Lubomia w terminie do 5-go dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni.

7. Ustalić wynagrodzenie za inkaso opłaty targowej w wysokości 10 % od zainkasowanych wpłat.

§ 2.

Traci moc Uchwała Nr XLVI/357/2010 Rady Gminy Lubomia z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłat lokalnych.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy.

§ 4.

1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 r.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

Przewodniczący Rady Gminy Lubomia


mgr Roman Bizoń

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Systim

Księgowość przez Internet – online

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »