| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVIII/90/2011 Rady Gminy Lubomia

z dnia 10 listopada 2011r.

w sprawie określenia wysokości stawek opłat lokalnych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 oraz art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 tekst jedn. z późn. zm.), art. 15, art. 19 pkt 1 lit. a) i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 tekst jedn. z późn. zm.) w związku z Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 19 października 2011 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2012 r. (M. P. Nr 95, poz. 961) oraz art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 137, poz. 1172 tekst jedn.)

Rada Gminy Lubomia u c h w a l a, co następuje:

§ 1.

1. Określić stawki dzienne opłaty targowej pobieranej od osób fizycznych, prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowiskach w następującej wysokości:

a) przy sprzedaży ze środka transportu bez względu na rodzaj środka transportu i ładowność do 2,5 t - 30,00 zł

b) przy sprzedaży ze środka transportu o ładowności równej i powyżej 2,5 t bez względu na jego rodzaj - 42,00 zł

c) przy sprzedaży prowadzonej z kiosku niezwiązanego trwale z gruntem, stanowiącego własność osoby handlującej - 30,00 zł

d) przy sprzedaży z ręki, koszyka, skrzynki, wiadra lub innego pojemnika (od osoby) - 8,00 zł

e) przy sprzedaży ze stoiska, straganu, itp. - za 1 metr bieżący zajmowanej powierzchni - 8,00 zł

2. Jeżeli zajmowana przez podmiot dokonujący sprzedaży powierzchnia jest mniejsza niż 1 m, to zaokrągla się ją do 1 m. Powierzchnię zajmowaną przez podmiot dokonujący sprzedaży powyżej 1 m liczy się w pełnych metrach zaokrąglając w ten sposób, że końcówkę powierzchni wynoszącą mniej niż 0,50 m pomija się, zaś końcówkę powierzchni wynoszącą 0,50 m i powyżej - zaokrągla się do pełnego metra.

3. Wyznaczyć miejsca do prowadzenia sprzedaży targowej w sołectwach:

a) Lubomia – parking ul. Korfantego

b) Syrynia – ul. Powstańców Śl. (parking obok Restauracji „Słoneczna”), ul. Bukowska – teren boiska sportowego

c) Nieboczowy – obok remizy strażackiej

d) Ligota Tworkowska – obok sklepu

e) Buków – obok remizy strażackiej.

4. Opłata targowa pobierana jest w drodze inkasa przez następujących pracowników Urzędu Gminy Lubomia:

a) Krystyna Krasek

b) Janusz Zakrzyk

c) Andrzej Wuwer

5.

a) Na każdą przyjętą wpłatę inkasent wydaje wpłacającemu pokwitowanie z przydzielonego mu kwitariusza. Pokwitowanie powinno zawierać aktualną datę oraz nazwisko i imię (nazwę) podmiotu dokonującego sprzedaży.

b) Inkasent jest odpowiedzialny za prawidłowe przechowywanie i zabezpieczenie pobranej gotówki oraz kwitariuszy, które są drukami ścisłego zarachowania.

6. Inkasent pobraną opłatę targową wpłaca na rachunek bankowy Urzędu Gminy Lubomia w terminie do 5-go dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni.

7. Ustalić wynagrodzenie za inkaso opłaty targowej w wysokości 10 % od zainkasowanych wpłat.

§ 2.

Traci moc Uchwała Nr XLVI/357/2010 Rady Gminy Lubomia z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłat lokalnych.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy.

§ 4.

1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 r.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

Przewodniczący Rady Gminy Lubomia


mgr Roman Bizoń

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Natalia Bogdan

Założycielka agencji pracy Jobhouse, ekspertka z zakresu HR i rynku pracy. W marcu 2017 roku otrzymała nagrodę publiczności w ogólnopolskim konkursie Bizneswoman Roku, organizowanym przez kobiecy portal Sukces Pisany Szminką.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »