| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVIII/91/2011 Rady Gminy Lubomia

z dnia 10 listopada 2011r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 oraz art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 tekst jedn. z późn zm.), art. 5 ust. 1, art. 7 ust. 3 oraz art. 20 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 tekst jedn. z późn. zm.) w związku z Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 19 października 2011 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2012 r. (M.P. Nr 95 poz. 961) oraz art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20. lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 tekst jedn.)

Rada Gminy Lubomia u c h w a l a, co następuje

§ 1.

Określić wysokość stawek podatku od nieruchomości:

1. Od budynków lub ich części:

1) mieszkalnych - 0,66 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

2) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części, zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 19,88 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

3) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 6,27 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

4) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 4,27 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

5) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej, statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 7,23 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, z wyjątkiem:

a) budynków gospodarczych – 5,42 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,

b) garaży – 6,51 zł od 1 m² powierzchni użytkowej .

2. Od budowli - 2% ich wartości, określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

3. Od gruntów:

1) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,78 zł od 1 m² powierzchni,

2) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - 3,61 zł od 1 ha powierzchni,

3) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,34 zł od 1 m2 powierzchni.

4. Przez budynek gospodarczy, o którym mowa w ust. 1 pkt 5 lit. a) rozumie się budynki lub ich części związane z prowadzeniem gospodarstwa domowego, w szczególności składy opału, narzędzi i plonów oraz budynki inwentarskie.

§ 2.

Zwolnić od podatku od nieruchomości:

1. grunty, budowle, budynki lub ich części wykorzystywane do prowadzenia działalności kulturalnej o której mowa w ustawie z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, za wyjątkiem części oddanych w najem lub inną formę posiadania zależnego celem prowadzenia działalności gospodarczej,

2. grunty, budynki lub ich części zajęte na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej,

3. grunty, budowle, budynki lub ich części wykorzystywane w celu świadczenia usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzenia ścieków w granicach zasięgu wodociągu gminnego,

4. grunty, budynki lub ich części wykorzystywane na potrzeby ochrony przeciwpożarowej,

5. grunty, budynki lub ich części stanowiące mienie komunalne, z wyjątkiem oddanych w posiadanie zależne,

6. grunty, budynki lub ich części zajęte na prowadzenie działalności w zakresie kultury fizycznej i sportu o charakterze ogólnodostępnym, z wyjątkiem wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej,

7. grunty, budynki lub ich części zajęte na potrzeby uprawiania wędkarstwa oraz organizowania zawodów wędkarskich, z wyjątkiem wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej,

8. grunty, budynki lub ich części zajęte na potrzeby ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego,

9. grunty , budynki i budowle cmentarza komunalnego.

§ 3.

Podatek od nieruchomości pobierany jest w drodze inkasa przez sołtysów oraz wpłat na konto Banku Spółdzielczego w Gorzycach nr 26 8469 0009 0010 3408 2000 0001 w terminach do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego.

§ 4.

Traci moc uchwała Nr XLVI/356/2010 Rady Gminy Lubomia z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy.

§ 6.

1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 r.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

Przewodniczący Rady Gminy Lubomia


mgr Roman Bizoń

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Bartłomiej Ślawski

Country Manager VMware w Polsce

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »