| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVIII/91/2011 Rady Gminy Lubomia

z dnia 10 listopada 2011r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 oraz art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 tekst jedn. z późn zm.), art. 5 ust. 1, art. 7 ust. 3 oraz art. 20 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 tekst jedn. z późn. zm.) w związku z Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 19 października 2011 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2012 r. (M.P. Nr 95 poz. 961) oraz art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20. lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 tekst jedn.)

Rada Gminy Lubomia u c h w a l a, co następuje

§ 1.

Określić wysokość stawek podatku od nieruchomości:

1. Od budynków lub ich części:

1) mieszkalnych - 0,66 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

2) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części, zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 19,88 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

3) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 6,27 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

4) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 4,27 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

5) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej, statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 7,23 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, z wyjątkiem:

a) budynków gospodarczych – 5,42 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,

b) garaży – 6,51 zł od 1 m² powierzchni użytkowej .

2. Od budowli - 2% ich wartości, określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

3. Od gruntów:

1) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,78 zł od 1 m² powierzchni,

2) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - 3,61 zł od 1 ha powierzchni,

3) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,34 zł od 1 m2 powierzchni.

4. Przez budynek gospodarczy, o którym mowa w ust. 1 pkt 5 lit. a) rozumie się budynki lub ich części związane z prowadzeniem gospodarstwa domowego, w szczególności składy opału, narzędzi i plonów oraz budynki inwentarskie.

§ 2.

Zwolnić od podatku od nieruchomości:

1. grunty, budowle, budynki lub ich części wykorzystywane do prowadzenia działalności kulturalnej o której mowa w ustawie z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, za wyjątkiem części oddanych w najem lub inną formę posiadania zależnego celem prowadzenia działalności gospodarczej,

2. grunty, budynki lub ich części zajęte na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej,

3. grunty, budowle, budynki lub ich części wykorzystywane w celu świadczenia usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzenia ścieków w granicach zasięgu wodociągu gminnego,

4. grunty, budynki lub ich części wykorzystywane na potrzeby ochrony przeciwpożarowej,

5. grunty, budynki lub ich części stanowiące mienie komunalne, z wyjątkiem oddanych w posiadanie zależne,

6. grunty, budynki lub ich części zajęte na prowadzenie działalności w zakresie kultury fizycznej i sportu o charakterze ogólnodostępnym, z wyjątkiem wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej,

7. grunty, budynki lub ich części zajęte na potrzeby uprawiania wędkarstwa oraz organizowania zawodów wędkarskich, z wyjątkiem wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej,

8. grunty, budynki lub ich części zajęte na potrzeby ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego,

9. grunty , budynki i budowle cmentarza komunalnego.

§ 3.

Podatek od nieruchomości pobierany jest w drodze inkasa przez sołtysów oraz wpłat na konto Banku Spółdzielczego w Gorzycach nr 26 8469 0009 0010 3408 2000 0001 w terminach do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego.

§ 4.

Traci moc uchwała Nr XLVI/356/2010 Rady Gminy Lubomia z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy.

§ 6.

1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 r.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

Przewodniczący Rady Gminy Lubomia


mgr Roman Bizoń

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Hoffmann

dyrektor sieci zewnętrznej Aureus

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »