| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVIII/92/2010 Rady Gminy Lubomia

z dnia 10 listopada 2011r.

w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 oraz art. 40 ust 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 tekst jedn. z późn. zm.), art. 18a, art. 19 pkt 1 lit. f) i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 tekst jedn. z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 tekst jedn.), w związku z Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 19 październiak 2011 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat loklanych w 2012 r. (M.P. Nr 95, poz. 961) oraz art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 200 r. o oglaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197 poz. 1172 tekst jedn.)

Rada Gminy Lubomia u c h w a l a, co następuje:

§ 1.

Wprowadzić opłatę od posiadania psów od osób fizycznych posiadających psy.

§ 2.

Ustalić wysokość stawki opłaty od posiadania psów na terenie gminy Lubomia w kwocie 27,00 zł od jednego psa.

§ 3.

1. Zarządzić pobór opłaty od posiadania psów w drodze inkasa przez sołtysów oraz określić wynagrodzenie inkasentów za inkaso w wysokości 6 % pobranych kwot

2. Inkasentami uprawnionymi do poboru opłaty, o której mowa w ust. 1, są sołtysi określeni w § 2 Uchwały Rady Gminy w Lubomi Nr VI/32/2007 z dnia 16 lutego 2007 r. w sprawie poboru łącznego zobowiązania pieniężnego od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso, zmienionej uchwałą Nr XXII/147/2008 Rady Gminy Lubomia z dnia 10 marca 2008 r.

§ 4.

Opłatę od posiadania psów osoby fizyczne mogą wpłacać razem z I ratą podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych, z zastrzeżeniem § 5.

§ 5.

Opłata od posiadania psów może być również uiszczona poprzez wpłatę na konto Banku Spółdzielczego w Gorzycach nr 26 8469 0009 0010 3408 2000 0001 w terminie do dnia 15 marca danego roku.

§ 6.

1. W przypadku powstania obowiązku ponoszenia opłaty od posiadania psów w ciągu roku, termin płatności tej opłaty powstaje w ciągu 14 dni od dnia nabycia psa. Opłatę ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy posiadania psa.

2. W przypadku zaprzestania posiadania psa w ciągu roku podatkowego, opłatę uiszcza się w wysokości proporcjonalnej do liczby miesięcy posiadania psa.

§ 7.

Traci moc Uchwała Nr LVI/358/2010 Rady Gminy Lubomia z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów.

§ 8.

Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy.

§ 9.

1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 r.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

Przewodniczący Rady Gminy Lubomia


mgr Roman Bizoń

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dominika Miśkiewicz

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »