| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVIII/92/2010 Rady Gminy Lubomia

z dnia 10 listopada 2011r.

w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 oraz art. 40 ust 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 tekst jedn. z późn. zm.), art. 18a, art. 19 pkt 1 lit. f) i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 tekst jedn. z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 tekst jedn.), w związku z Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 19 październiak 2011 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat loklanych w 2012 r. (M.P. Nr 95, poz. 961) oraz art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 200 r. o oglaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197 poz. 1172 tekst jedn.)

Rada Gminy Lubomia u c h w a l a, co następuje:

§ 1.

Wprowadzić opłatę od posiadania psów od osób fizycznych posiadających psy.

§ 2.

Ustalić wysokość stawki opłaty od posiadania psów na terenie gminy Lubomia w kwocie 27,00 zł od jednego psa.

§ 3.

1. Zarządzić pobór opłaty od posiadania psów w drodze inkasa przez sołtysów oraz określić wynagrodzenie inkasentów za inkaso w wysokości 6 % pobranych kwot

2. Inkasentami uprawnionymi do poboru opłaty, o której mowa w ust. 1, są sołtysi określeni w § 2 Uchwały Rady Gminy w Lubomi Nr VI/32/2007 z dnia 16 lutego 2007 r. w sprawie poboru łącznego zobowiązania pieniężnego od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso, zmienionej uchwałą Nr XXII/147/2008 Rady Gminy Lubomia z dnia 10 marca 2008 r.

§ 4.

Opłatę od posiadania psów osoby fizyczne mogą wpłacać razem z I ratą podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych, z zastrzeżeniem § 5.

§ 5.

Opłata od posiadania psów może być również uiszczona poprzez wpłatę na konto Banku Spółdzielczego w Gorzycach nr 26 8469 0009 0010 3408 2000 0001 w terminie do dnia 15 marca danego roku.

§ 6.

1. W przypadku powstania obowiązku ponoszenia opłaty od posiadania psów w ciągu roku, termin płatności tej opłaty powstaje w ciągu 14 dni od dnia nabycia psa. Opłatę ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy posiadania psa.

2. W przypadku zaprzestania posiadania psa w ciągu roku podatkowego, opłatę uiszcza się w wysokości proporcjonalnej do liczby miesięcy posiadania psa.

§ 7.

Traci moc Uchwała Nr LVI/358/2010 Rady Gminy Lubomia z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów.

§ 8.

Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy.

§ 9.

1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 r.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

Przewodniczący Rady Gminy Lubomia


mgr Roman Bizoń

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Piotr Barchan

Ekspert ds. Leasingu, Menedżer

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »