| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVIII/93/2011 Rady Gminy Lubomia

z dnia 10 listopada 2011r.

sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 tekst jedn. z późn. zm.), art. 10 ust. 1 i 2 i art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz.U. z 2010r. Nr 95, poz. 613 tekst jedn. z późn. zm.), w związku z Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 19 października 2011 roku w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2012 r. (M.P Nr 95, poz. 961) i Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 20 października 2011 roku w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2012 roku (M.P. Nr 95 , poz. 962) oraz na podstawie art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20.07.2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2011r. Nr 197, poz. 1172 tekst jednolity)

Rada Gminy Lubomia u c h w a l a, co następuje:

§ 1.

Określić wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych:

1. od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej :

a) powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton:

Dopuszczalna masa całkowita w tonach

powyżej 3,5

do 5,5 włącznie

włącznie

powyżej 5,5

do 9 włącznie

Powyżej 9

i mniej niż 12

Stawka podatku w złotych

Samochody posiadające certyfikat Euro

571

836

1.108

Uchwała.XIV.77.2011.2011-08-29.lapx

660

926

1.194

b) równej lub wyższej niż 12 ton:

Dopuszczalna masa całkowita

2 osie

Nie mniej niż

Mniej niż

Zawieszenie osi pneumatyczne lub równoważne

Inny system zawieszania osi

Stawka podatku w złotych

12

14

16

14

16

1.210

1.344

1.476

1.344

1.476

1.680

3 osie

12

16

24

16

24

1.686

1.878

2.554

1.808

2.146

2.680

4 osie i więcej

12

23

27

29

23

27

29

2.588

2.680

2.816

2.868

2.712

2.816

2.884

2.978

2. od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) od 3,5 tony i poniżej 12 ton:

Ciągniki o dopuszczalnej masie całkowitej do7 ton włącznie

1.008

Ciągniki o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7 ton i poniżej 12 ton

1.276

b) równej lub wyższej niż 12 ton:

Dopuszczalna masa całkowita w tonach

2 osie

Nie mniej niż

Mniej niż

Zawieszenie osi pneumatyczne lub podobne

Inny system zawieszania osi

Stawka podatku w złotych

12

25

31

25

31

1.476

1.610

1.840

1.610

1.878

2.276

3 osie

12

36

40

36

40

1.504

1.878

2.316

1.988

2.316

2.978

3. przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego : 400

4. przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego :

Dopuszczalna masa całkowita w tonach

1 oś

Nie mniej niż

Mniej niż

Zawieszenie osi pneumatyczne lub podobne

Inny system zawieszenia osi

Stawka podatku w złotych

12

25

25

470

470

604

754

2 osie

12

23

28

33

38

23

28

33

38

422

536

874

1.140

1.542

482

672

1.140

1.744

2.280

3 osie

12

1.434

1.744

5. autobusy:

Mniej niż 30 miejsc

(wraz z kierowcą)

Równej lub więcej niż 30 miejsc (wraz z kierowcą)

Stawka podatku w złotych

894

2.114

§ 2.

Zwolnić od podatku od środków transportowych przyczepy służące do działalności statutowej gminy w zakresie utrzymania porządku i czystości na terenie gminy Lubomia.

§ 3.

Zwolnić od podatku od środków transportowych autobusy bez względu na ilość miejsc siedzących, przeznaczone dla potrzeb kultury fizycznej i sportu, turystyki, kultury, oświaty i wychowania oraz opieki społecznej – niewykorzystywane na prowadzenie działalności gospodarczej.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy.

§ 5.

Traci moc Uchwała Nr LVI/359/2010 Rady Gminy Lubomia z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

§ 6.

1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012 r.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

Przewodniczący Rady Gminy Lubomia


mgr Roman Bizoń

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Agencja interaktywna LTB.pl

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »