| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVIII/93/2011 Rady Gminy Lubomia

z dnia 10 listopada 2011r.

sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 tekst jedn. z późn. zm.), art. 10 ust. 1 i 2 i art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz.U. z 2010r. Nr 95, poz. 613 tekst jedn. z późn. zm.), w związku z Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 19 października 2011 roku w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2012 r. (M.P Nr 95, poz. 961) i Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 20 października 2011 roku w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2012 roku (M.P. Nr 95 , poz. 962) oraz na podstawie art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20.07.2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2011r. Nr 197, poz. 1172 tekst jednolity)

Rada Gminy Lubomia u c h w a l a, co następuje:

§ 1.

Określić wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych:

1. od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej :

a) powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton:

Dopuszczalna masa całkowita w tonach

powyżej 3,5

do 5,5 włącznie

włącznie

powyżej 5,5

do 9 włącznie

Powyżej 9

i mniej niż 12

Stawka podatku w złotych

Samochody posiadające certyfikat Euro

571

836

1.108

Uchwała.XIV.77.2011.2011-08-29.lapx

660

926

1.194

b) równej lub wyższej niż 12 ton:

Dopuszczalna masa całkowita

2 osie

Nie mniej niż

Mniej niż

Zawieszenie osi pneumatyczne lub równoważne

Inny system zawieszania osi

Stawka podatku w złotych

12

14

16

14

16

1.210

1.344

1.476

1.344

1.476

1.680

3 osie

12

16

24

16

24

1.686

1.878

2.554

1.808

2.146

2.680

4 osie i więcej

12

23

27

29

23

27

29

2.588

2.680

2.816

2.868

2.712

2.816

2.884

2.978

2. od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) od 3,5 tony i poniżej 12 ton:

Ciągniki o dopuszczalnej masie całkowitej do7 ton włącznie

1.008

Ciągniki o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7 ton i poniżej 12 ton

1.276

b) równej lub wyższej niż 12 ton:

Dopuszczalna masa całkowita w tonach

2 osie

Nie mniej niż

Mniej niż

Zawieszenie osi pneumatyczne lub podobne

Inny system zawieszania osi

Stawka podatku w złotych

12

25

31

25

31

1.476

1.610

1.840

1.610

1.878

2.276

3 osie

12

36

40

36

40

1.504

1.878

2.316

1.988

2.316

2.978

3. przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego : 400

4. przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego :

Dopuszczalna masa całkowita w tonach

1 oś

Nie mniej niż

Mniej niż

Zawieszenie osi pneumatyczne lub podobne

Inny system zawieszenia osi

Stawka podatku w złotych

12

25

25

470

470

604

754

2 osie

12

23

28

33

38

23

28

33

38

422

536

874

1.140

1.542

482

672

1.140

1.744

2.280

3 osie

12

1.434

1.744

5. autobusy:

Mniej niż 30 miejsc

(wraz z kierowcą)

Równej lub więcej niż 30 miejsc (wraz z kierowcą)

Stawka podatku w złotych

894

2.114

§ 2.

Zwolnić od podatku od środków transportowych przyczepy służące do działalności statutowej gminy w zakresie utrzymania porządku i czystości na terenie gminy Lubomia.

§ 3.

Zwolnić od podatku od środków transportowych autobusy bez względu na ilość miejsc siedzących, przeznaczone dla potrzeb kultury fizycznej i sportu, turystyki, kultury, oświaty i wychowania oraz opieki społecznej – niewykorzystywane na prowadzenie działalności gospodarczej.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy.

§ 5.

Traci moc Uchwała Nr LVI/359/2010 Rady Gminy Lubomia z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

§ 6.

1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012 r.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

Przewodniczący Rady Gminy Lubomia


mgr Roman Bizoń

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Ewelina Stobiecka

Radca prawny, Partner zarządzający kancelarii e|n|w|c

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »