| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XI/59/2011 Rady Gminy Chełm Śląski

z dnia 10 listopada 2011r.

w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Chełmie Śląskim

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h i pkt 15 w związku z art.7 ust.1 pkt 10 oraz art. 40 ust.1 i art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591) oraz art. 12 ust.1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.)

Rada Gminy Chełm Śląski uchwala, co następuje :

§ 1. Tworzy się gminną jednostkę organizacyjną w formie jednostki budżetowej pod nazwą Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Chełmie Śląskim.

§ 2. Gminnemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Chełmie Śląskim nadaje się statut w brzmieniu jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chełm Śląski.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązująca od 1 stycznia 2012r

Przewodniczący Rady


Kazimierz Plewnia


Załącznik do Uchwały Nr XI/59/2011
Rady Gminy Chełm Śląski
z dnia 10 listopada 2011 r.

STATUT GMINNEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W CHEŁMIE ŚLĄSKIM

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji zwany dalej GOSiR, działa na podstawie przepisów prawa, a w szczególności:

1) przepisów ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami),

2) przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie (Dz.U. Nr 127, poz.857 z późniejszymi zmianami),

3) przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 z późniejszymi zmianami),

4) niniejszego statutu.

Rozdział 2.
Przedmiot działania

§ 6. Do zadań GOSiR w szczególności należy:

1) świadczenie usług w zakresie kultury fizycznej, sportu i rekreacji ,

2) tworzenie warunków do rozwoju sportu na terenie gminy,

3) zarządzanie komunalną infrastrukturą sportowo-rekreacyjną,

4) wynajem lub udostępnianie obiektu sportowego na organizację zajęć sportowych , zawodów sportowych lub imprez rekreacyjnych ,

5) organizacja zawodów, turniejów oraz zajęć sportowo-rekreacyjnych ,

6) współpraca ze stowarzyszeniami, fundacjami i innymi organizacjami oraz placówkami oświatowymi w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu,

7) prowadzenie działalności informacyjnej i reklamowej w zakresie działania GOSiR,

8) prowadzenie działalności gospodarczej w zarządzanym obiekcie w zakresie usług i handlu,

9) wykonywanie innych zadań powierzonych przez Wójta Gminy Chełm Śląski.

Rozdział 3.
Organizacja i działalność GOSiR

§ 7. 1. Strukturę organizacyjną, w tym szczegółowy zakres zadań komórek organizacyjnych, określa Kierownik GOSiR w Regulaminie Organizacyjnym zaopiniowanym przez Wójta Gminy Chełm Śląski.

2. Postanowienia ust. 1 stosuje się także do zmian Regulaminu Organizacyjnego.

§ 8. 1. Działalnością GOSiR kieruje Kierownik, którego powołuje i odwołuje Wójt Gminy Chełm Śląski.

2. Kierownik reprezentuje GOSiR na zewnątrz działając w granicach pełnomocnictwa udzielonego mu przez Wójta Gminy Chełm Śląski.

3. Udzielenie pełnomocnictwa wymaga pisemnej formy pod rygorem nieważności.

4. Kierownik GOSiR jest kierownikiem zakładu pracy w rozumieniu przepisów prawa pracy dla pracowników zatrudnionych w tej jednostce.

5. Kierownik GOSiR powołuje i odwołuje głównego księgowego.

6. Kierownik GOSiR decyduje o przeznaczeniu i sposobie wykorzystania posiadanych składników majątkowych przy zachowaniu wymogów przewidzianych przepisami prawa oraz w granicach określonych w pełnomocnictwie udzielonym przez Wójta Gminy Chełm Śląski.

7. Kierownik ponosi odpowiedzialność za organizację pracy i funkcjonowanie GOSiR.

8. Czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec Kierownika dokonuje Wójt Gminy Chełm Śląski.

9. Kierownik kieruje GOSiR w granicach zatwierdzonego planu finansowego przy pomocy głównego księgowego.

§ 9. Do zadań Kierownika należy w szczególności:

1) kierowanie statutową działalnością GOSiR, prowadzenie gospodarki finansowej zgodnie z rocznym planem finansowym zatwierdzonym przez Wójta Gminy Chełm Śląski

2) planowanie i realizowanie prac remontowych w ramach posiadanych środków, zgodnie z zatwierdzonym przez Wójta Gminy planem finansowym

3) zatrudnianie i zwalnianie pracowników oraz wykonywanie uprawnień i obowiązków pracodawcy wobec osób zatrudnionych,

4) wydawanie zarządzeń i instrukcji wewnętrznych,

5) współpraca z innymi jednostkami organizacyjnymi Gminy Chełm Śląski,

6) składanie wniosków o dofinansowanie dodatkowych zadań i projektów ze środków pozabudżetowych ,

7) zapewnienie odpowiedniego stanu bezpieczeństwa i higieny pracy,

8) informowanie organu założycielskiego o planowanych imprezach sportowo-rekreacyjnych na dany rok kalendarzowy.

§ 10. 1. Zasady wynagradzania pracowników GOSiR określa Regulamin wynagradzania ustalony przez Kierownika GOSiR w oparciu o obowiązujące przepisy i zaopiniowany przez Wójta Gminy .

2. Wynagrodzenie Kierownika GOSiR ustala Wójt Gminy.

3. Wynagrodzenie pracowników GOSiR ustala Kierownik.

Rozdział 4.
Mienie Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji

§ 11. 1. Mienie zarządzane przez GOSiR stanowi własność komunalną.

2. GOSiR zarządza :

1) boiskiem sportowym oraz budynkiem przy ul.Techników 4b w Chełmie Śląskim,

2) placami zabaw przy ul.Wiosennej i ul.Głogowej w Chełmie Śląskim

3. Przejęcie przez GOSiR poszczególnych składników mienia komunalnego w zarząd następuje w drodze stosownej decyzji i protokołu .

4. GOSiR gospodaruje mieniem komunalnym zgodnie z jego przeznaczeniem oraz zapewnia jego prawidłową eksploatację i ochronę.

Rozdział 5.
Gospodarka finansowa

§ 12. 1. GOSiR jako jednostka budżetowa prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych i jest finansowany z budżetu gminy Chełm Śląski.

2. Podstawą gospodarki finansowej GOSiR jest roczny plan finansowy .

3. Opracowanie rocznego planu finansowego oraz jego realizacji należy do obowiązków Kierownika .

4. GOSiR posiada własny rachunek bankowy , którym dysponuje samodzielnie .

5. Odpłatność za usługi świadczone przez GOSiR ustalana jest na podstawie cennika opłat zatwierdzonego przez Wójta Gminy Chełm Śląski.

Rozdział 6.
Postanowienia końcowe

§ 13. Wszelkie zmiany w statucie mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego uchwalenia.

Przewodniczący Rady


Kazimierz Plewnia

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Ewelina Krzysztofik

Dyrektor zarządzający 2Sisters PR

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »