| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XI/59/2011 Rady Gminy Chełm Śląski

z dnia 10 listopada 2011r.

w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Chełmie Śląskim

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h i pkt 15 w związku z art.7 ust.1 pkt 10 oraz art. 40 ust.1 i art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591) oraz art. 12 ust.1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.)

Rada Gminy Chełm Śląski uchwala, co następuje :

§ 1. Tworzy się gminną jednostkę organizacyjną w formie jednostki budżetowej pod nazwą Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Chełmie Śląskim.

§ 2. Gminnemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Chełmie Śląskim nadaje się statut w brzmieniu jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chełm Śląski.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązująca od 1 stycznia 2012r

Przewodniczący Rady


Kazimierz Plewnia


Załącznik do Uchwały Nr XI/59/2011
Rady Gminy Chełm Śląski
z dnia 10 listopada 2011 r.

STATUT GMINNEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W CHEŁMIE ŚLĄSKIM

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji zwany dalej GOSiR, działa na podstawie przepisów prawa, a w szczególności:

1) przepisów ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami),

2) przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie (Dz.U. Nr 127, poz.857 z późniejszymi zmianami),

3) przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 z późniejszymi zmianami),

4) niniejszego statutu.

Rozdział 2.
Przedmiot działania

§ 6. Do zadań GOSiR w szczególności należy:

1) świadczenie usług w zakresie kultury fizycznej, sportu i rekreacji ,

2) tworzenie warunków do rozwoju sportu na terenie gminy,

3) zarządzanie komunalną infrastrukturą sportowo-rekreacyjną,

4) wynajem lub udostępnianie obiektu sportowego na organizację zajęć sportowych , zawodów sportowych lub imprez rekreacyjnych ,

5) organizacja zawodów, turniejów oraz zajęć sportowo-rekreacyjnych ,

6) współpraca ze stowarzyszeniami, fundacjami i innymi organizacjami oraz placówkami oświatowymi w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu,

7) prowadzenie działalności informacyjnej i reklamowej w zakresie działania GOSiR,

8) prowadzenie działalności gospodarczej w zarządzanym obiekcie w zakresie usług i handlu,

9) wykonywanie innych zadań powierzonych przez Wójta Gminy Chełm Śląski.

Rozdział 3.
Organizacja i działalność GOSiR

§ 7. 1. Strukturę organizacyjną, w tym szczegółowy zakres zadań komórek organizacyjnych, określa Kierownik GOSiR w Regulaminie Organizacyjnym zaopiniowanym przez Wójta Gminy Chełm Śląski.

2. Postanowienia ust. 1 stosuje się także do zmian Regulaminu Organizacyjnego.

§ 8. 1. Działalnością GOSiR kieruje Kierownik, którego powołuje i odwołuje Wójt Gminy Chełm Śląski.

2. Kierownik reprezentuje GOSiR na zewnątrz działając w granicach pełnomocnictwa udzielonego mu przez Wójta Gminy Chełm Śląski.

3. Udzielenie pełnomocnictwa wymaga pisemnej formy pod rygorem nieważności.

4. Kierownik GOSiR jest kierownikiem zakładu pracy w rozumieniu przepisów prawa pracy dla pracowników zatrudnionych w tej jednostce.

5. Kierownik GOSiR powołuje i odwołuje głównego księgowego.

6. Kierownik GOSiR decyduje o przeznaczeniu i sposobie wykorzystania posiadanych składników majątkowych przy zachowaniu wymogów przewidzianych przepisami prawa oraz w granicach określonych w pełnomocnictwie udzielonym przez Wójta Gminy Chełm Śląski.

7. Kierownik ponosi odpowiedzialność za organizację pracy i funkcjonowanie GOSiR.

8. Czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec Kierownika dokonuje Wójt Gminy Chełm Śląski.

9. Kierownik kieruje GOSiR w granicach zatwierdzonego planu finansowego przy pomocy głównego księgowego.

§ 9. Do zadań Kierownika należy w szczególności:

1) kierowanie statutową działalnością GOSiR, prowadzenie gospodarki finansowej zgodnie z rocznym planem finansowym zatwierdzonym przez Wójta Gminy Chełm Śląski

2) planowanie i realizowanie prac remontowych w ramach posiadanych środków, zgodnie z zatwierdzonym przez Wójta Gminy planem finansowym

3) zatrudnianie i zwalnianie pracowników oraz wykonywanie uprawnień i obowiązków pracodawcy wobec osób zatrudnionych,

4) wydawanie zarządzeń i instrukcji wewnętrznych,

5) współpraca z innymi jednostkami organizacyjnymi Gminy Chełm Śląski,

6) składanie wniosków o dofinansowanie dodatkowych zadań i projektów ze środków pozabudżetowych ,

7) zapewnienie odpowiedniego stanu bezpieczeństwa i higieny pracy,

8) informowanie organu założycielskiego o planowanych imprezach sportowo-rekreacyjnych na dany rok kalendarzowy.

§ 10. 1. Zasady wynagradzania pracowników GOSiR określa Regulamin wynagradzania ustalony przez Kierownika GOSiR w oparciu o obowiązujące przepisy i zaopiniowany przez Wójta Gminy .

2. Wynagrodzenie Kierownika GOSiR ustala Wójt Gminy.

3. Wynagrodzenie pracowników GOSiR ustala Kierownik.

Rozdział 4.
Mienie Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji

§ 11. 1. Mienie zarządzane przez GOSiR stanowi własność komunalną.

2. GOSiR zarządza :

1) boiskiem sportowym oraz budynkiem przy ul.Techników 4b w Chełmie Śląskim,

2) placami zabaw przy ul.Wiosennej i ul.Głogowej w Chełmie Śląskim

3. Przejęcie przez GOSiR poszczególnych składników mienia komunalnego w zarząd następuje w drodze stosownej decyzji i protokołu .

4. GOSiR gospodaruje mieniem komunalnym zgodnie z jego przeznaczeniem oraz zapewnia jego prawidłową eksploatację i ochronę.

Rozdział 5.
Gospodarka finansowa

§ 12. 1. GOSiR jako jednostka budżetowa prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych i jest finansowany z budżetu gminy Chełm Śląski.

2. Podstawą gospodarki finansowej GOSiR jest roczny plan finansowy .

3. Opracowanie rocznego planu finansowego oraz jego realizacji należy do obowiązków Kierownika .

4. GOSiR posiada własny rachunek bankowy , którym dysponuje samodzielnie .

5. Odpłatność za usługi świadczone przez GOSiR ustalana jest na podstawie cennika opłat zatwierdzonego przez Wójta Gminy Chełm Śląski.

Rozdział 6.
Postanowienia końcowe

§ 13. Wszelkie zmiany w statucie mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego uchwalenia.

Przewodniczący Rady


Kazimierz Plewnia

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Dorota Fedorowska

psycholog, mediator. Kancelaria Mediacyjna „Primum Consensus”.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »