| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XI/181/11 Rady Miasta Chorzów

z dnia 29 września 2011r.

w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Rekreacji i Sportu w Chorzowie

Na podstawie art.40 ust.2 pkt 2 i art.41 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami) oraz art.4 ust.1 i art.13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2010 r. Nr 17, poz.95 z późniejszymi zmianami)

Rada Miasta Chorzów

uchwala

§ 1.

Miejskiemu Ośrodkowi Rekreacji i Sportu w Chorzowie nadać statut w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Tracą moc :

1) uchwała Nr XI/194/03 Rady Miasta Chorzów z dnia 4 września 2003 r. w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Rekreacji i Sportu w Chorzowie (Dz.Urz. Woj. Śl. z 2011 r. Nr 146, poz.2728),

2) uchwała Nr LI/975/10 Rady Miasta Chorzów z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie zmian statutu Miejskiego Ośrodka Rekreacji i Sportu w Chorzowie.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Chorzów.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Chorzów


mgr Henryk Wieczorek


Załącznik do Uchwały Nr XI/181/11
Rady Miasta Chorzów
z dnia 29 września 2011 r.

Statut Miejskiego Ośrodka Rekreacji i Sportu w Chorzowie

I. Postanowienia ogólne

§ 1.

Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu w Chorzowie zwany dalej Ośrodkiem jest jednostką Organizacyjną Miasta Chorzów, działającą w formie jednostki budżetowej.

§ 2.

Ośrodek działa na podstawie następujących przepisów :

1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.),

2) ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie ( Dz.U. Nr 127, poz.857),

3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 157, poz.1240 z późń. zm.),

4) uchwały Nr XXXIII/421/2000 Rady Miejskiej w Chorzowie z dnia 21 grudnia 2000 r. w sprawie likwidacji zakładu budżetowego - Miejskiego Ośrodka Rekreacji i Sportu w Chorzowie i utworzenia jednostki budżetowej - Miejskiego Ośrodka Rekreacji i Sportu w Chorzowie,

5) innych właściwych ustaw i przepisów,

6) niniejszego Statutu.

§ 3.

Nadzór nad działalnością Ośrodka sprawuje Prezydent Miasta Chorzów.

§ 4.

1) Siedziba Ośrodka znajduje się w Chorzowie przy ul. Dąbrowskiego 113.

2) Ośrodek może używać :

a) skróconą nazwę MORiS

b) logo MORiS

- wzór nr 1

- Na białym tle drukowane niebieskie litery ułożone w kształt kwadratu przecięte podwójną białą linią tworzącą podwójne koło. W górnej części logotypu znajdują się litery M O, w dolnej części logotypu znajdują się litery R S, pomiędzy literami logotypu znajduje się mała czerwona litera i która zamiast kropki posiada dużą czerwoną piłkę. Nad literami M O niebieski napis drukowanymi literami - w pierwszym rzędzie MIEJSKI OŚRODEK w drugim rzędzie REKREACJI I SPORTU. Pod literami R i S niebieski napis drukowanymi literami CHORZÓW. Wzór nr 1 określa załącznik nr 1 do Statutu.

- wzór 2

- Na białym tle drukowane niebieskie litery ułożone w kształt kwadratu przecięte podwójną białą linią tworzącą podwójne koło. W górnej części logotypu znajdują się litery M O, w dolnej części logotypu znajdują się litery R S, pomiędzy literami logotypu znajduje się mała czerwona litera i która zamiast kropki posiada dużą czerwoną piłkę. Wzór nr 2 określa załącznik nr 2 do Statutu.

- Zestawienie barw logotypu MORiS określa załącznik nr 3 do Statutu.

II. Cel i zakres działania

§ 5.

Celem Ośrodka jest:

1) Zarządzanie i udostępnianie materialnej bazy sportowo – rekreacyjnej stanowiącej podstawę upowszechniania rekreacji , kultury fizycznej i sportu

2) Popularyzacja walorów rekreacji ruchowej poprzez organizowanie imprez rekreacyjnych, sportowych i turystycznych.

3) Rozwijanie i świadczenie usług w zakresie rekreacji ruchowej, kultury fizycznej i sportu dla szerokich warstw społeczeństwa ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży szkolnej.

§ 6.

Do zadań Ośrodka należy:

1) Zaspokajanie potrzeb mieszkańców Chorzowa w zakresie rekreacji i sportu.

2) Zarządzanie i gospodarowanie obiektami i urządzeniami sportowo-rekreacyjnymi oraz terenami sportowo-rekreacyjnymi będącymi własnością Gminy.

3) Zapewnienie właściwej eksploatacji i konserwacji obiektów sportowych i rekreacyjnych w tym obiektów przekazanych w zarząd przez Gminę.

4) Udostępnianie określonych w pkt. 2 obiektów dla organizowania imprez rekreacyjnych, sportowych i kulturalnych.

5) Zapewnienie kadry instruktorów i trenerów do prowadzenia zajęć rekreacyjnych i sportowych.

6) Organizacja oraz współorganizacja imprez rekreacyjnych, sportowych, kulturalnych

7) Stworzenie bezpiecznych i higienicznych warunków prowadzenia zajęć sportowych i rekreacyjnych.

8) Świadczenie usług zleconych przez Prezydenta Miasta Chorzów

§ 7.

Ośrodek może prowadzić na ogólnie przyjętych zasadach prawnych działalność gospodarczą o ile nie wykracza ona poza sferę użyteczności publicznej, a w szczególności:

1) Wynajem i udostępnianie obiektów sportowych

2) Wynajem pomieszczeń w obiektach sportowych

3) Wynajem i dzierżawa terenów będących w zarządzie Ośrodka

4) Udostępnianie miejsca pod reklamy

5) Wynajem sprzętu sportowego, nagłaśniającego, estrady, hali namiotowej oraz pozostałych środków trwałych

6) Wynajem sprzętu wraz z obsługą do pielęgnacji boisk

7) Prowadzenie wypożyczalni sprzętu sportowego i turystycznego

8) Prowadzenie zajęć w zakresie rehabilitacji ruchowej

9) Prowadzenie stałych zespołów ćwiczebnych

10) Prowadzenie zajęć nauki pływania

11) Usługi w zakresie reklamy

12) Sprzedaż akcesoriów pływackich

13) Organizowanie i prowadzenie parkingów

14) Organizowanie imprez masowych : sportowych, turystycznych, rozrywkowych, koncertów, konkursów konferencji

15) Organizowanie wypoczynku letniego i zimowego dzieci, młodzież i dorosłych : wycieczki, obozy

16) Realizowanie imprez zleconych : okolicznościowych, rekreacyjnych, sportowych, kulturalnych

III . Zasady gospodarki finansowej

§ 8.

Ośrodek dysponuje samodzielnym rachunkiem bankowym.

§ 9.

Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest roczny plan dochodów i wydatków zwany dalej " planem finansowym " jednostki budżetowej zatwierdzonym przez Prezydenta Miasta Chorzów.

§ 10.

Odpłatność za świadczone przez Ośrodek usługi ustala się w formie cenników, które zatwierdza Prezydent Miasta.

§ 11.

Zasady wynagradzania pracowników Ośrodka określa Regulamin Wynagradzania opracowany przez Dyrektora zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych samorządu terytorialnego.

§ 12.

1. Ośrodkiem kieruje jednoosobowo Dyrektor zatrudniany i zwalniany przez Prezydenta Miasta.

2. Dyrektor reprezentuje Ośrodek na zewnątrz.

3. Dyrektor jest przełożonym wszystkich zatrudnionych w Ośrodku pracowników i kierownikiem zakładu pracy w rozumieniu przepisów prawa pracy.

§ 13.

Szczegółowa organizacja i zasady działania Ośrodka określa Regulamin Organizacyjny opracowany przez Dyrektora, zatwierdzany przez Prezydenta Miasta.

§ 14.

Nazwy komórek organizacyjnych, podział zadań, ich podporządkowanie oraz zakres czynności, uprawnień i odpowiedzialności pracowników komórek organizacyjnych określa " Regulamin organizacyjny ", a pozostałych pracowników indywidualne zakresy czynności.

IV. Mienie

§ 15.

1. Ośrodek gospodaruje mieniem stanowiącym własność Miasta Chorzów, a przekazanym celem użytkowania w trwały zarząd w rozumieniu ustawy o gospodarce nieruchomościami bądź w inny sposób stosownie do obowiązujących przepisów.

2. Ośrodek zobowiązany jest do nadzorowania majątku z należytą starannością w szczególności do prowadzenia właściwej ewidencji, przeprowadzania okresowych inwentaryzacji, dokonywania okresowych odpisów umorzeniowych i przeszacowań majątku.

§ 16.

Bazę materialną Ośrodka stanowią następujące obiekty sportowo-rekreacyjne :

1) Hala sportowa , sala gimnastyczna przy ul. Dąbrowskiego 113

2) Stadion sportowy przy ul. Lompy 10a

3) Sala gimnastyczna przy ul. Odległej 5

4) Korty tenisowe oraz boisko sportowe przy ul. Węglowej- Filarowej

5) Hala sportowa oraz basen w Kompleksie Sportowym „HAJDUKI” przy ul. Granicznej 92

6) Boisko sportowe przy ul. Pokoju 6

7) Boiska sportowe przy placu AKS i ul. Mościckiego

8) Stadion sportowy przy ul. Cichej 6

9) Boiska sportowe „KRESY” przy ul. Wolności 13

V. Postanowienia końcowe

§ 17.

1. Statut uchwala Rada Miasta.

2. Do zmian Statutu stosuje się tryb właściwy do jego nadania.

Załacznik nr 1 do Statutu MORiS
Zalacznik2.doc

Wzór logo MORiS

Załącznik nr 2 do statutu MORiS
Zalacznik3.doc

Wzór logo MORiS

Załącznik nr 3 do statutu MORiS
Zalacznik4.doc

Zestawienie barw logotypu MORiS

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Milena Wilczak

Właścicielka biura rachunkowego Account Finance

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »