| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XI/181/11 Rady Miasta Chorzów

z dnia 29 września 2011r.

w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Rekreacji i Sportu w Chorzowie

Na podstawie art.40 ust.2 pkt 2 i art.41 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami) oraz art.4 ust.1 i art.13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2010 r. Nr 17, poz.95 z późniejszymi zmianami)

Rada Miasta Chorzów

uchwala

§ 1.

Miejskiemu Ośrodkowi Rekreacji i Sportu w Chorzowie nadać statut w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Tracą moc :

1) uchwała Nr XI/194/03 Rady Miasta Chorzów z dnia 4 września 2003 r. w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Rekreacji i Sportu w Chorzowie (Dz.Urz. Woj. Śl. z 2011 r. Nr 146, poz.2728),

2) uchwała Nr LI/975/10 Rady Miasta Chorzów z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie zmian statutu Miejskiego Ośrodka Rekreacji i Sportu w Chorzowie.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Chorzów.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Chorzów


mgr Henryk Wieczorek


Załącznik do Uchwały Nr XI/181/11
Rady Miasta Chorzów
z dnia 29 września 2011 r.

Statut Miejskiego Ośrodka Rekreacji i Sportu w Chorzowie

I. Postanowienia ogólne

§ 1.

Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu w Chorzowie zwany dalej Ośrodkiem jest jednostką Organizacyjną Miasta Chorzów, działającą w formie jednostki budżetowej.

§ 2.

Ośrodek działa na podstawie następujących przepisów :

1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.),

2) ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie ( Dz.U. Nr 127, poz.857),

3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 157, poz.1240 z późń. zm.),

4) uchwały Nr XXXIII/421/2000 Rady Miejskiej w Chorzowie z dnia 21 grudnia 2000 r. w sprawie likwidacji zakładu budżetowego - Miejskiego Ośrodka Rekreacji i Sportu w Chorzowie i utworzenia jednostki budżetowej - Miejskiego Ośrodka Rekreacji i Sportu w Chorzowie,

5) innych właściwych ustaw i przepisów,

6) niniejszego Statutu.

§ 3.

Nadzór nad działalnością Ośrodka sprawuje Prezydent Miasta Chorzów.

§ 4.

1) Siedziba Ośrodka znajduje się w Chorzowie przy ul. Dąbrowskiego 113.

2) Ośrodek może używać :

a) skróconą nazwę MORiS

b) logo MORiS

- wzór nr 1

- Na białym tle drukowane niebieskie litery ułożone w kształt kwadratu przecięte podwójną białą linią tworzącą podwójne koło. W górnej części logotypu znajdują się litery M O, w dolnej części logotypu znajdują się litery R S, pomiędzy literami logotypu znajduje się mała czerwona litera i która zamiast kropki posiada dużą czerwoną piłkę. Nad literami M O niebieski napis drukowanymi literami - w pierwszym rzędzie MIEJSKI OŚRODEK w drugim rzędzie REKREACJI I SPORTU. Pod literami R i S niebieski napis drukowanymi literami CHORZÓW. Wzór nr 1 określa załącznik nr 1 do Statutu.

- wzór 2

- Na białym tle drukowane niebieskie litery ułożone w kształt kwadratu przecięte podwójną białą linią tworzącą podwójne koło. W górnej części logotypu znajdują się litery M O, w dolnej części logotypu znajdują się litery R S, pomiędzy literami logotypu znajduje się mała czerwona litera i która zamiast kropki posiada dużą czerwoną piłkę. Wzór nr 2 określa załącznik nr 2 do Statutu.

- Zestawienie barw logotypu MORiS określa załącznik nr 3 do Statutu.

II. Cel i zakres działania

§ 5.

Celem Ośrodka jest:

1) Zarządzanie i udostępnianie materialnej bazy sportowo – rekreacyjnej stanowiącej podstawę upowszechniania rekreacji , kultury fizycznej i sportu

2) Popularyzacja walorów rekreacji ruchowej poprzez organizowanie imprez rekreacyjnych, sportowych i turystycznych.

3) Rozwijanie i świadczenie usług w zakresie rekreacji ruchowej, kultury fizycznej i sportu dla szerokich warstw społeczeństwa ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży szkolnej.

§ 6.

Do zadań Ośrodka należy:

1) Zaspokajanie potrzeb mieszkańców Chorzowa w zakresie rekreacji i sportu.

2) Zarządzanie i gospodarowanie obiektami i urządzeniami sportowo-rekreacyjnymi oraz terenami sportowo-rekreacyjnymi będącymi własnością Gminy.

3) Zapewnienie właściwej eksploatacji i konserwacji obiektów sportowych i rekreacyjnych w tym obiektów przekazanych w zarząd przez Gminę.

4) Udostępnianie określonych w pkt. 2 obiektów dla organizowania imprez rekreacyjnych, sportowych i kulturalnych.

5) Zapewnienie kadry instruktorów i trenerów do prowadzenia zajęć rekreacyjnych i sportowych.

6) Organizacja oraz współorganizacja imprez rekreacyjnych, sportowych, kulturalnych

7) Stworzenie bezpiecznych i higienicznych warunków prowadzenia zajęć sportowych i rekreacyjnych.

8) Świadczenie usług zleconych przez Prezydenta Miasta Chorzów

§ 7.

Ośrodek może prowadzić na ogólnie przyjętych zasadach prawnych działalność gospodarczą o ile nie wykracza ona poza sferę użyteczności publicznej, a w szczególności:

1) Wynajem i udostępnianie obiektów sportowych

2) Wynajem pomieszczeń w obiektach sportowych

3) Wynajem i dzierżawa terenów będących w zarządzie Ośrodka

4) Udostępnianie miejsca pod reklamy

5) Wynajem sprzętu sportowego, nagłaśniającego, estrady, hali namiotowej oraz pozostałych środków trwałych

6) Wynajem sprzętu wraz z obsługą do pielęgnacji boisk

7) Prowadzenie wypożyczalni sprzętu sportowego i turystycznego

8) Prowadzenie zajęć w zakresie rehabilitacji ruchowej

9) Prowadzenie stałych zespołów ćwiczebnych

10) Prowadzenie zajęć nauki pływania

11) Usługi w zakresie reklamy

12) Sprzedaż akcesoriów pływackich

13) Organizowanie i prowadzenie parkingów

14) Organizowanie imprez masowych : sportowych, turystycznych, rozrywkowych, koncertów, konkursów konferencji

15) Organizowanie wypoczynku letniego i zimowego dzieci, młodzież i dorosłych : wycieczki, obozy

16) Realizowanie imprez zleconych : okolicznościowych, rekreacyjnych, sportowych, kulturalnych

III . Zasady gospodarki finansowej

§ 8.

Ośrodek dysponuje samodzielnym rachunkiem bankowym.

§ 9.

Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest roczny plan dochodów i wydatków zwany dalej " planem finansowym " jednostki budżetowej zatwierdzonym przez Prezydenta Miasta Chorzów.

§ 10.

Odpłatność za świadczone przez Ośrodek usługi ustala się w formie cenników, które zatwierdza Prezydent Miasta.

§ 11.

Zasady wynagradzania pracowników Ośrodka określa Regulamin Wynagradzania opracowany przez Dyrektora zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych samorządu terytorialnego.

§ 12.

1. Ośrodkiem kieruje jednoosobowo Dyrektor zatrudniany i zwalniany przez Prezydenta Miasta.

2. Dyrektor reprezentuje Ośrodek na zewnątrz.

3. Dyrektor jest przełożonym wszystkich zatrudnionych w Ośrodku pracowników i kierownikiem zakładu pracy w rozumieniu przepisów prawa pracy.

§ 13.

Szczegółowa organizacja i zasady działania Ośrodka określa Regulamin Organizacyjny opracowany przez Dyrektora, zatwierdzany przez Prezydenta Miasta.

§ 14.

Nazwy komórek organizacyjnych, podział zadań, ich podporządkowanie oraz zakres czynności, uprawnień i odpowiedzialności pracowników komórek organizacyjnych określa " Regulamin organizacyjny ", a pozostałych pracowników indywidualne zakresy czynności.

IV. Mienie

§ 15.

1. Ośrodek gospodaruje mieniem stanowiącym własność Miasta Chorzów, a przekazanym celem użytkowania w trwały zarząd w rozumieniu ustawy o gospodarce nieruchomościami bądź w inny sposób stosownie do obowiązujących przepisów.

2. Ośrodek zobowiązany jest do nadzorowania majątku z należytą starannością w szczególności do prowadzenia właściwej ewidencji, przeprowadzania okresowych inwentaryzacji, dokonywania okresowych odpisów umorzeniowych i przeszacowań majątku.

§ 16.

Bazę materialną Ośrodka stanowią następujące obiekty sportowo-rekreacyjne :

1) Hala sportowa , sala gimnastyczna przy ul. Dąbrowskiego 113

2) Stadion sportowy przy ul. Lompy 10a

3) Sala gimnastyczna przy ul. Odległej 5

4) Korty tenisowe oraz boisko sportowe przy ul. Węglowej- Filarowej

5) Hala sportowa oraz basen w Kompleksie Sportowym „HAJDUKI” przy ul. Granicznej 92

6) Boisko sportowe przy ul. Pokoju 6

7) Boiska sportowe przy placu AKS i ul. Mościckiego

8) Stadion sportowy przy ul. Cichej 6

9) Boiska sportowe „KRESY” przy ul. Wolności 13

V. Postanowienia końcowe

§ 17.

1. Statut uchwala Rada Miasta.

2. Do zmian Statutu stosuje się tryb właściwy do jego nadania.

Załacznik nr 1 do Statutu MORiS
Zalacznik2.doc

Wzór logo MORiS

Załącznik nr 2 do statutu MORiS
Zalacznik3.doc

Wzór logo MORiS

Załącznik nr 3 do statutu MORiS
Zalacznik4.doc

Zestawienie barw logotypu MORiS

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Polska Izba Biegłych Rewidentów

Samorząd zawodowy biegłych rewidentów

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »