| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIII/104/11 Rady Miasta w Myszkowie

z dnia 27 października 2011r.

w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej

Na podstawie art. 19c, ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. nr 96, poz. 873 z późn. zm.), art.18 ust.2 pkt 15, art.40 ust. 2 pkt. 1, art.41 ust.1 oraz art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 201 r., Nr 142, poz.1591 zpóźn.zm.)

Rada Miasta w Myszkowie uchwala co następuje:

§ 1. Określa się tryb realizacji zadań publicznych w ramach inicjatyw lokalnych, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Określa się szczegółowe kryteria oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Myszków.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Miasta


Halina Skorek-Kawka


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/104/11
Rady Miasta w Myszkowie
z dnia 27 października 2011 r.

Tryb realizacji zadań publicznych w ramach inicjatyw lokalnych

§ 1. Sprawy w zakresie inicjatyw lokalnych prowadzi Burmistrz Miasta Myszków.

§ 2. Zainteresowany podmiot składa wniosek o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej w Urzędzie Miasta Myszków.

§ 3. Wzór wniosku o realizację zadania w ramach inicjatywy lokalnej określi Burmistrz Miasta w drodze zarządzenia.

§ 4. Burmistrz Miasta Myszków dokonuje weryfikacji i oceny wniosków pod kątem terminowości złożenia, prawidłowości wypełnienia oraz na podstawie kryteriów zawartych w załączniku nr 2 do uchwały.

§ 5. Burmistrz Miasta Myszków w terminie 30 dni od złożenia wniosku, po zapoznaniu się z opinią branżowego wydziału Urzędu Miasta dokonuje jego oceny według kryteriów określonych w załączniku Nr 2 do uchwały - przyjmując do realizacji bądź odrzucając wniosek wraz z podaniem uzasadnienia.

§ 6. Wnioskom o realizację zadania publicznego przyznawane są punkty w obrębie każdego z kryteriów oceny. Otrzymaną w obrębie każdego kryterium liczbę punktów mnoży się przez wagę kryterium. Następnie sumuje się punkty otrzymane przez dane zadanie w obrębie wszystkich kryteriów. Powyższe stanowi podstawę do ustalenia kolejności (hierarchizacji) realizacji zadań według sumy uzyskanych punktów.

Przewodnicząca Rady Miasta


Halina Skorek-Kawka


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/104/11
Rady Miasta w Myszkowie
z dnia 27 października 2011 r.

Szczegółowe kryteria oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej

Kryteria oceny

Maksymalna liczba punktów

Waga

Kryterium I
OBSZAR WNIOSKOWANYCH DZIAŁAŃ

1-6

2

- działalność w obszarze nauki, szkolnictwa wyższego,
edukacji, oświaty i wychowania

6

2

- działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności
lokalnych, obejmująca w szczególności budowę, rozbudowę
lub remont dróg, kanalizacji, sieci wodociągowej, budynków
oraz obiektów architektury

5

2

- działalność w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i
dziedzictwa narodowego, podtrzymywania i upowszechniania
tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju
świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
- działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych
oraz języka regionalnego

4

2

- działalność w obszarze wspierania i upowszechniania kultury
fizycznej i sportu;
- turystyki i krajoznawstwa

3

2

- działalność w obszarze ekologii i ochrony zwierząt oraz
dziedzictwa przyrodniczego

2

2

- działalność w obszarze porządku i bezpieczeństwa
publicznego;
- działalności charytatywnej;
- promocji i organizacji wolontariatu

1

2

Kryterium II
ZGODNOŚĆ WNIOSKU Z DOKUMENTAMI STRATEGICZNYMI I PLANAMI INWESTYCYJNYMI MIASTA MYSZKÓW

0-1

2

Kryterium III
DOŚWIADCZENIE W REALIZACJI ZADAŃ OBJĘTYCH WNIOSKIEM

0-2

1

Kryterium IV
RACJONALNOŚĆ I EFEKTYWNOŚĆ WYDATKÓW

0-3

1

Kryterium V
UDZIAŁ FINANSOWY WNIOSKODAWCY W REALIZACJI ZADANIA

0-5

3

- 0% wartości zadania

0

3

- do 20% wartości zadania

1

3

- od 21% do 40% wartości zadania

2

3

- od 41% do 60% wartości zadania

3

3

- od 61% do 80% wartości zadania

4

3

- powyżej 81% wartości zadania

5

3

Kryterium VI
UDZIAŁ RZECZOWY WNIOSKODAWCY W REALIZACJI ZADANIA

0-5

3

- 0% wartości zadania

0

3

- do 20% wartości zadania

1

3

- od 21% do 40% wartości zadania

2

3

- od 41% do 60% wartości zadania

3

3

- od 61% do 80% wartości zadania

4

3

- powyżej 81% wartości zadania

5

3

Kryterium VII
WKŁAD WŁASNY WNIOSKODAWCY W FORMIE PRACY SPOŁECZNEJ

0-6

4

Kryterium VIII
STAN PRZYGOTOWANIA ZADANIA (DOSTARCZENIE PONIŻSZYCH ZAŁĄCZNIKÓW)

1-3

2

- dla zadań inwestycyjnych:
dokumentacja projektowa z przedmiarem i kosztorysem inwestorskim oraz przygotowanym wnioskiem o pozwolenie na budowę lub zgłoszeniem zamiaru budowy;
- dla zadań nieinwestycyjnych:
harmonogram rzeczowo-czasowy,
wstępny szczegółowy budżet zadania (metodologia obliczenia)

3

2

- dla zadań inwestycyjnych:
dokumentacja projektowa bez przedmiaru i kosztorysu inwestorskiego;
- dla zadań nieinwestycyjnych:
wstępny budżet zadania

2

2

- dla zadań inwestycyjnych:
koncepcja określająca szczegółowy zakres rzeczowy i szacunkowy koszt zadania;
- dla zadań nieinwestycyjnych:
szacunkowy koszt zadania

1

2

Kryterium IX
ZAANGAŻOWANIE ŚRODKÓW BUDŻETOWYCH

1- 10

2

- do 20 000 zł

10

2

- 21 000 zł – 50 000 zł

9

2

- 51 000 zł – 100 000 zł

8

2

- 101 000 zł – 200 000 zł

7

2

- 201 000 zł – 300 000 zł

6

2

- 301 000 zł – 400 000 zł

5

2

- 401 000 zł – 500 000 zł

4

2

- 501 000 zł – 600 000 zł

3

2

- 601 000 zł – 700 000 zł

2

2

- powyżej 700 000 zł

1

2

Przewodnicząca Rady Miasta


Halina Skorek-Kawka

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

EY

Firma EY jest światowym liderem rynku usług profesjonalnych obejmujących usługi audytorskie, doradztwo podatkowe, doradztwo biznesowe i doradztwo transakcyjne.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »