| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IX/70/11 Rady Gminy Olsztyn

z dnia 25 października 2011r.

w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Olsztynie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9h i pkt.15, art. 40 ust. 2, art.41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001r., nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 16 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.),

Rada Gminy Olsztyn uchwala, co następuje:

§ 1.

Nadaję statut Gminnemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Olsztynie w brzmieniu jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2.

Traci moc uchwała Rady Gminy w Olsztynie Nr XXIV/182/2004 z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia Statutu gminnej jednostki organizacyjnej – Ośrodka Sportu i Rekreacji w Olsztynie.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Olsztyn.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.


Załącznik do Uchwały Nr IX/70/11
Rady Gminy Olsztyn
z dnia 25 października 2011 r.

Statut Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Olsztynie

Rozdział 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

1. Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olsztynie k. Częstochowy, zwany dalej GOSiR został utworzony na mocy uchwały Rady Gminy w Olsztynie nr 121/XIX/2001 z dnia 20 marca 2001 roku, zwanej dalej organem powołującym i działa jako gminna jednostka organizacyjna, nie wyodrębniona z budżetu gminy.

2. GOSiR działa między innymi na podstawie:

a) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., nr 142, poz. 1591 ze zm.),

b) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r., nr 157, poz. 1240 ze zm.)

c) uchwały nr XI/88/2003 Rady Gminy w Olsztynie z dnia 28 października 2003 r., w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Olsztyn.

§ 2.

1. Siedziba GOSiR-u mieści się w Olsztynie przy ul. Zielonej 66.

2. GOSiR swoją działalnością obejmuje teren Gminy Olsztyn.

3. Nadzór nad działalnością GOSiR sprawuje Wójt Gminy.

Rozdział 2.
CEL I PRZEDMIOT DZIAŁANIA

§ 3.

1. GOSiR realizuje zadania w dziedzinie kultury fizycznej, w szczególności jako:

1) propagowanie masowej kultury fizycznej przy współdziałaniu z organizacjami kultury fizycznej, sportu i turystyki,

2) udostępnianie bazy sportowej i rekreacyjnej według zapotrzebowania społecznego:

a) klubów i związków sportowych,

b) organizacji kultury fizycznej,

c) innych organizacji społecznych i związkowych,

d) osób indywidualnych.

2. Do podstawowych zadań GOSiR-u należy:

1) popularyzacja walorów rekreacji ruchowej,

2) organizowanie zajęć, zawodów, imprez sportowo-turystycznych,

3) utrzymywanie i udostępnianie bazy sportowo-rekreacyjnej,

4) wynajmowanie obiektów, organizowanie imprez sportowych i rekreacyjnych dla pozyskiwania środków na rozszerzenie działalności GOSiR w ramach realizacji celów statutowych,

5) przeciwdziałanie patologii społecznej.

3. Zadania wyszczególnione w ust. 2 GOSiR realizuje przez:

1) organizowanie życia sportowo-rekreacyjnego o zasięgu środowiskowym, regionalnym,

2) koordynowanie działalności klubów sportowych i innych organizacji stawiających sobie za cel działalność rekreacyjno-wypoczynkową społeczności lokalnej,

3) wspieranie działalności statutowej klubów sportowych, stowarzyszeń itp. pracujących z młodzieżą i realizujących działania publiczne zlecone przez organy administracji państwowej i samorządowej,

4) prowadzenie nauczania zasad gry i przepisów gier zespołowych,

5) szkolenie oraz doskonalenie kadr trenersko-instruktorskich,

6) podejmowanie innych przedsięwzięć zgodnych z prawem w ramach statutowej działalności jakie okażą się celowe dla rozwoju kultury fizycznej i sportu.

Rozdział 3.
ZARZĄDZANIE I ORGANIZACJA

§ 4.

1. Na czele GOSiR-u stoi kierownik, który zarządza całokształtem działalności GOSiR-u i jest za tą działalność odpowiedzialny.

2. Kierownika zatrudnia i zwalnia Wójt Gminy.

3. Do obowiązków kierownika należy:

1) reprezentowanie GOSiR-u na zewnątrz,

2) kierowanie pracami GOSiR-u oraz nadzór nad przekazanym mu majątkiem,

3) decydowanie o celowości wydatków i zarządzanie wypłat w ramach zatwierdzonego budżetu,

4) zawieranie umów-zleceń, umów o dzieło, najmu i in. oraz wnioskowanie i opiniowanie spraw kadrowych GOSiR-u,

5) dokonywanie zakupów na bieżącą działalność GOSiR-u,

6) przedstawienie Wójtowi Gminy programów działania i informowanie o działalności GOSiR-u,

7) przedkładanie na posiedzeniu Rady Gminy spraw i wniosków wymagających uchwały Rady Gminy lub decyzji Wójta Gminy.

4. Kierownik GOSiR-u działa jednoosobowo na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Wójta Gminy.

Rozdział 4.
MAJĄTEK I FINANSE

§ 5.

1. Działalność GOSiR-u jest finansowana ze środków budżetu Gminy i innych źródeł.

2. GOSiR samodzielnie prowadzi swoją obsługę finansowo-księgową.

3. Majątek GOSiR-u stanowi własność Gminy Olsztyn.

Rozdział 5.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 6.

1. Statut GOSiR-u uchwala Rada Gminy.

2. Zmiany w statucie mogą być dokonywane tylko przez Radę Gminy.

3. GOSiR używa pieczęci podłużnej z nazwą GOSiR-u w pełnym brzmieniu oraz jego adresem i telefonem.

4. Postanowienia statutu obowiązują od dnia wejścia w życie uchwały Rady Gminy w sprawie przyjęcia statutu.

Przewodniczący Rady Gminy Olsztyn


Janusz Konieczny

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Jan Furtas

konsultant podatkowy w Instytucie Studiów Podatkowych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »