| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr X/131/2011 Rady Miejskiej SKoczowa

z dnia 22 września 2011r.

sprawie statutu Żłobka Dziennego w Skoczowie

Na podstawieNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz. 235 z poźn. zm.) – Rada Miejska Skoczowa uchwala:

§ 1.

Ustalić Statut Żłobka Dziennego w Skoczowie, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Skoczowa.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.


Przewodniczący
Rady Miejskiej Skoczowa


Tadeusz Koniarczyk


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/131/2011
Rady Miejskiej Skoczowa
z dnia 22 września 2011 r.

STATUT
ŻŁOBKA DZIENNEGO
W SKOCZOWIE

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne.

§ 1.

1. Miejscem prowadzenia „Żłobka Dziennego w Skoczowie”, zwanego dalej „Żłobkiem” jest miasto Skoczów.

2. Podmiotem, który utworzył Żłobek jest Gmina Skoczów.

3. Obszar działania Żłobka obejmuje teren całej Gminy Skoczów.

§ 2.

1. Żłobek udziela świadczeń, które swoim zakresem obejmują działalność profilaktyczną, opiekuńczą i wychowawczą odpowiednią do wieku dzieci.

2. Żłobek funkcjonuje przez cały rok, z wyjątkiem ustalonej przerwy wakacyjnej.

Rozdział 2.
Cele i zadania Żłobka oraz sposób ich realizacji.

§ 3.

1. Cele i zadania Żłobka:

1) Zapewnienie odpowiedniej opieki pielęgnacyjnej, wychowawczo-edukacyjnej nad powierzonymi dziećmi w czasie godzin pracy ich rodziców lub opiekunów, odpowiednio do ich potrzeb i wieku.

2) Zapewnienie dziecku właściwego rozwoju edukacyjnego przez prowadzenie zajęć metodyczno-dydaktycznych w sposób zabawowy.

3) Zapewnienie dziecku racjonalnego wyżywienia zapewniającego niezbędne składniki pokarmowe zgodne z normami fizjologicznymi.

4) Wspomaganie indywidualnego rozwoju i potrzeb dziecka.

5) Współdziałanie z rodzicami i opiekunami prawnymi w wychowaniu dziecka.

6) Wyuczenie u dziecka nawyków sanitarno-higienicznych oraz samoobsługi.

7) Kształtowanie wśród dzieci umiejętności współdziałania w grupie rówieśniczej.

2. W przypadku dzieci niepełnosprawnych zadaniem żłobka oprócz zadań wymienionych w ust. 1 jest zapewnienie dziennej kompleksowej opieki i pomocy psychologiczno-pedagogicznej stosownie do potrzeb, poprzez m.in. uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, w tym również wyrabiania umiejętności zachowania się w kontaktach z otaczającym dziecko środowiskiem.

3. Sposobami poprzez które Żłobek realizuje cele i zadania określone w ust. 1 i 2 jest w szczególności:

1) sprawowana opieki nad dziećmi wyłącznie przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach i uprawnieniach zawodowych oraz wymaganiach zdrowotnych określonych odrębnymi przepisami,

2) zapewnienie dziecku opieki, która byłaby zbliżona jak najbardziej do warunków domowych.

Rozdział 3.
Warunki przyjmowania dzieci.

§ 4.

1. Nabór dzieci do żłobka odbywa się po pisemnym ogłoszeniu Dyrektora na tablicy ogłoszeń w Żłobku. Ogłoszenie o naborze do żłobka na następny rok szkolny powinno się ukazać nie później niż do 30 kwietniu danego roku. Przyjęcia uzupełniające, w miarę posiadania wolnych miejsc przez Żłobek, trwają cały rok.

2. Przy zapisie dziecka do Żłobka rodzic wypełnia wniosek przyjęcia dziecka do Żłobka.

3. O przyjęciu do żłobka decyduje kolejność zgłoszeń.

4. Dzieci w Żłobku zapisywane są według grup wiekowych.

5. Liczba dzieci dostosowana jest do obowiązujących przepisów.

6. Dyrektor Żłobka zawiera z rodzicami lub opiekunami prawnymi dzieci przyjętych do Żłobka, umowę na świadczenie usług żywienia i opieki pielęgnacyjno-wychowawczej na rzecz danego dziecka.

Rozdział 4.
Zasady ustalania opłat za pobyt i wyżywienie w przypadku nieobecności dziecka w Żłobku.

§ 5.

1. Opłata stała za pobyt dziecka w Żłobku wnoszona jest przez rodzica oraz opiekuna prawnego dziecka objętego opieką za dany miesiąc z góry.

2. Opłata za wyżywienie dziecka objętego opieką Żłobka wnoszona jest za dany miesiąc z góry, przy czym ustalając jej wysokość w kolejnym miesiącu uwzględnia się tylko dni, w których dziecko przebywało w Żłobku.

3. Opłaty, o których mowa w ust. 1-2, wnoszone są na rachunek bankowy Żłobka i odprowadzane na rachunek budżetu Gminy Skoczów.

§ 6.

1. Wysokość odpłatności za pobyt dziecka w Żłobku, ustala Rada Miejska w Skoczowie.

2. Opłata, o której mowa w §5 ust.1 nie podlega zwrotowi w przypadku nieobecności dziecka w Żłobku.

3. Opłata, o której mowa w §5 ust. 2 podlega zwrotowi w przypadku nieobecności dziecka, zgodnie z zasadą: dzienna stawka żywieniowa danego dziecka mnożona przez ilość dni nieobecności dziecka.

Rozdział 5.
Organizacja i zarządzanie.

§ 7.

1. Żłobkiem zarządza Dyrektor zatrudniony przez Burmistrza Miasta Skoczów, który jest jednocześnie jego zwierzchnikiem służbowym.

2. Dyrektor odpowiada za całokształt działalności Żłobka działając jednoosobowo na podstawie Statutu i udzielonego mu przez Burmistrza Miasta Skoczów pełnomocnictwa.

3. Dyrektor jest pracodawcą dla pracowników Żłobka.

4. Pracownicy Żłobka są pracownikami samorządowymi.

§ 8.

Do obowiązków Dyrektora Żłobka należą:

1. Zapewnienie właściwej organizacji pracy Żłobka.

2. Wykonywanie funkcji pracodawcy w stosunku do pracowników.

3. Reprezentowanie Żłobka za zewnątrz, w tym podpisywanie umów dotyczących zakresu działania Żłobka.

4. Podejmowanie decyzji w sprawach dotyczących merytorycznej działalności Żłobka.

5. Rzetelne, efektywne i celowe wykorzystywanie środków finansowych Żłobka, odpowiedzialność za powierzone mienie.

6. Przedstawienie Burmistrzowi miasta Skoczów sprawozdań z działalności Żłobka, wykonania budżetu, uchwał rady Miejskiej i zarządzeń Burmistrza.

§ 9.

Rodzice oraz opiekunowie prawni dziecka, objętego opieką Żłobka mają prawo do:

1. Uzyskiwania pełnej informacji na temat rozwoju psychofizycznego dziecka.

2. Wyrażania opinii i wniosków na temat funkcjonowania Żłobka Dyrektorowi placówki oraz Organowi sprawującego nadzór merytoryczny nad placówką.

§ 10.

Szczegółowe zasady i tryb działania Żłobka oraz zasady współpracy z rodzicami oraz opiekunami prawnymi dzieci określa Regulamin Organizacyjny Żłobka.

Rozdział 6.
Gospodarka finansowa i mienie.

§ 11.

1. Żłobek jest wyodrębnioną jednostką organizacyjną Gminy Skoczów, prowadzoną w formie jednostki budżetowej prowadzącą gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych. Żłobek prowadzi we własnym zakresie obsługę finansowo-księgową.

2. Podstawą gospodarki finansowej Żłobka jest roczny plan finansowy obejmujący dochody i wydatki Żłobka.

Rozdział 7.
Postanowienia końcowe.

Wszelkie zmiany niniejszego Statutu wymagają zachowania trybu właściwego do jego uchwalenia.

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Euro-Tax.pl Zwrot Podatku S.A.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »