| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr X/131/2011 Rady Miejskiej SKoczowa

z dnia 22 września 2011r.

sprawie statutu Żłobka Dziennego w Skoczowie

Na podstawieNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz. 235 z poźn. zm.) – Rada Miejska Skoczowa uchwala:

§ 1.

Ustalić Statut Żłobka Dziennego w Skoczowie, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Skoczowa.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.


Przewodniczący
Rady Miejskiej Skoczowa


Tadeusz Koniarczyk


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/131/2011
Rady Miejskiej Skoczowa
z dnia 22 września 2011 r.

STATUT
ŻŁOBKA DZIENNEGO
W SKOCZOWIE

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne.

§ 1.

1. Miejscem prowadzenia „Żłobka Dziennego w Skoczowie”, zwanego dalej „Żłobkiem” jest miasto Skoczów.

2. Podmiotem, który utworzył Żłobek jest Gmina Skoczów.

3. Obszar działania Żłobka obejmuje teren całej Gminy Skoczów.

§ 2.

1. Żłobek udziela świadczeń, które swoim zakresem obejmują działalność profilaktyczną, opiekuńczą i wychowawczą odpowiednią do wieku dzieci.

2. Żłobek funkcjonuje przez cały rok, z wyjątkiem ustalonej przerwy wakacyjnej.

Rozdział 2.
Cele i zadania Żłobka oraz sposób ich realizacji.

§ 3.

1. Cele i zadania Żłobka:

1) Zapewnienie odpowiedniej opieki pielęgnacyjnej, wychowawczo-edukacyjnej nad powierzonymi dziećmi w czasie godzin pracy ich rodziców lub opiekunów, odpowiednio do ich potrzeb i wieku.

2) Zapewnienie dziecku właściwego rozwoju edukacyjnego przez prowadzenie zajęć metodyczno-dydaktycznych w sposób zabawowy.

3) Zapewnienie dziecku racjonalnego wyżywienia zapewniającego niezbędne składniki pokarmowe zgodne z normami fizjologicznymi.

4) Wspomaganie indywidualnego rozwoju i potrzeb dziecka.

5) Współdziałanie z rodzicami i opiekunami prawnymi w wychowaniu dziecka.

6) Wyuczenie u dziecka nawyków sanitarno-higienicznych oraz samoobsługi.

7) Kształtowanie wśród dzieci umiejętności współdziałania w grupie rówieśniczej.

2. W przypadku dzieci niepełnosprawnych zadaniem żłobka oprócz zadań wymienionych w ust. 1 jest zapewnienie dziennej kompleksowej opieki i pomocy psychologiczno-pedagogicznej stosownie do potrzeb, poprzez m.in. uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, w tym również wyrabiania umiejętności zachowania się w kontaktach z otaczającym dziecko środowiskiem.

3. Sposobami poprzez które Żłobek realizuje cele i zadania określone w ust. 1 i 2 jest w szczególności:

1) sprawowana opieki nad dziećmi wyłącznie przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach i uprawnieniach zawodowych oraz wymaganiach zdrowotnych określonych odrębnymi przepisami,

2) zapewnienie dziecku opieki, która byłaby zbliżona jak najbardziej do warunków domowych.

Rozdział 3.
Warunki przyjmowania dzieci.

§ 4.

1. Nabór dzieci do żłobka odbywa się po pisemnym ogłoszeniu Dyrektora na tablicy ogłoszeń w Żłobku. Ogłoszenie o naborze do żłobka na następny rok szkolny powinno się ukazać nie później niż do 30 kwietniu danego roku. Przyjęcia uzupełniające, w miarę posiadania wolnych miejsc przez Żłobek, trwają cały rok.

2. Przy zapisie dziecka do Żłobka rodzic wypełnia wniosek przyjęcia dziecka do Żłobka.

3. O przyjęciu do żłobka decyduje kolejność zgłoszeń.

4. Dzieci w Żłobku zapisywane są według grup wiekowych.

5. Liczba dzieci dostosowana jest do obowiązujących przepisów.

6. Dyrektor Żłobka zawiera z rodzicami lub opiekunami prawnymi dzieci przyjętych do Żłobka, umowę na świadczenie usług żywienia i opieki pielęgnacyjno-wychowawczej na rzecz danego dziecka.

Rozdział 4.
Zasady ustalania opłat za pobyt i wyżywienie w przypadku nieobecności dziecka w Żłobku.

§ 5.

1. Opłata stała za pobyt dziecka w Żłobku wnoszona jest przez rodzica oraz opiekuna prawnego dziecka objętego opieką za dany miesiąc z góry.

2. Opłata za wyżywienie dziecka objętego opieką Żłobka wnoszona jest za dany miesiąc z góry, przy czym ustalając jej wysokość w kolejnym miesiącu uwzględnia się tylko dni, w których dziecko przebywało w Żłobku.

3. Opłaty, o których mowa w ust. 1-2, wnoszone są na rachunek bankowy Żłobka i odprowadzane na rachunek budżetu Gminy Skoczów.

§ 6.

1. Wysokość odpłatności za pobyt dziecka w Żłobku, ustala Rada Miejska w Skoczowie.

2. Opłata, o której mowa w §5 ust.1 nie podlega zwrotowi w przypadku nieobecności dziecka w Żłobku.

3. Opłata, o której mowa w §5 ust. 2 podlega zwrotowi w przypadku nieobecności dziecka, zgodnie z zasadą: dzienna stawka żywieniowa danego dziecka mnożona przez ilość dni nieobecności dziecka.

Rozdział 5.
Organizacja i zarządzanie.

§ 7.

1. Żłobkiem zarządza Dyrektor zatrudniony przez Burmistrza Miasta Skoczów, który jest jednocześnie jego zwierzchnikiem służbowym.

2. Dyrektor odpowiada za całokształt działalności Żłobka działając jednoosobowo na podstawie Statutu i udzielonego mu przez Burmistrza Miasta Skoczów pełnomocnictwa.

3. Dyrektor jest pracodawcą dla pracowników Żłobka.

4. Pracownicy Żłobka są pracownikami samorządowymi.

§ 8.

Do obowiązków Dyrektora Żłobka należą:

1. Zapewnienie właściwej organizacji pracy Żłobka.

2. Wykonywanie funkcji pracodawcy w stosunku do pracowników.

3. Reprezentowanie Żłobka za zewnątrz, w tym podpisywanie umów dotyczących zakresu działania Żłobka.

4. Podejmowanie decyzji w sprawach dotyczących merytorycznej działalności Żłobka.

5. Rzetelne, efektywne i celowe wykorzystywanie środków finansowych Żłobka, odpowiedzialność za powierzone mienie.

6. Przedstawienie Burmistrzowi miasta Skoczów sprawozdań z działalności Żłobka, wykonania budżetu, uchwał rady Miejskiej i zarządzeń Burmistrza.

§ 9.

Rodzice oraz opiekunowie prawni dziecka, objętego opieką Żłobka mają prawo do:

1. Uzyskiwania pełnej informacji na temat rozwoju psychofizycznego dziecka.

2. Wyrażania opinii i wniosków na temat funkcjonowania Żłobka Dyrektorowi placówki oraz Organowi sprawującego nadzór merytoryczny nad placówką.

§ 10.

Szczegółowe zasady i tryb działania Żłobka oraz zasady współpracy z rodzicami oraz opiekunami prawnymi dzieci określa Regulamin Organizacyjny Żłobka.

Rozdział 6.
Gospodarka finansowa i mienie.

§ 11.

1. Żłobek jest wyodrębnioną jednostką organizacyjną Gminy Skoczów, prowadzoną w formie jednostki budżetowej prowadzącą gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych. Żłobek prowadzi we własnym zakresie obsługę finansowo-księgową.

2. Podstawą gospodarki finansowej Żłobka jest roczny plan finansowy obejmujący dochody i wydatki Żłobka.

Rozdział 7.
Postanowienia końcowe.

Wszelkie zmiany niniejszego Statutu wymagają zachowania trybu właściwego do jego uchwalenia.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Daniela Wybrańczyk

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »