| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIII/117/2011 Rady Miejskiej w Strumieniu

z dnia 28 października 2011r.

w sprawie udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza polegających na wymianie źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Strumień

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1, art.18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.), art. 400a ust.1 pkt 21, art. 403 ust. 2 i ust. 3-5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.) - na wniosek Burmistrza Strumienia - Rada Miejska w Strumieniu

u c h w a l a:

§ 1. Koszty inwestycji służących ochronie powietrza polegających na wymianie źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Strumień mogą być dofinansowane z budżetu Gminy Strumień, zgodnie z zasadami określonymi w niniejszej uchwale.

§ 2. Zasady udzielania i rozliczania dotacji określa "Regulamin dofinansowania ze środków budżetu Gminy Strumień wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych położonych na terenie gminy Strumień", będący załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Strumienia.

§ 4. Traci moc Uchwała nr XLIX/360/2010 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 24 lutego 2010 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu dofinansowania ze środków budżetu gminy Strumień wymiany źródeł ciepła oraz montażu kolektorów słonecznych w budynkach mieszkalnych położonym na terenie gminy Strumień.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012 r.

Przewodniczący Rady

Czesław Greń


Załącznik do Uchwały Nr XIII/117/2011
Rady Miejskiej w Strumieniu
z dnia 28 października 2011 r.

Regulamin dofinansowania ze środków budżetu Gminy Strumień wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych położonych na terenie Gminy Strumień

I. Postanowienia wstępne

§ 1. 1. Inwestor - osoba fizyczna, posiadacz (właściciel lub najemca) budynku lub lokalu mieszkalnego zlokalizowanego na terenie gminy Strumień.

2. Budynek mieszkalny - budynek wolno stojący albo w zabudowie bliźniaczej, szeregowej, którego podstawową funkcją jest zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość.

3. Stare źródło ciepła - niskowydajne i nieekologiczne źródło ciepła (kocioł węglowy, piec kaflowy itp.).

4. Nowe źródło ciepła - ekologiczne i wysokosprawne źródło ciepła takie jak: kocioł węglowo- retortowy z automatycznym dozowaniem paliwa, kocioł olejowy, kocioł elektryczny, kocioł gazowy, kocioł na palety drzewne, bez możliwości spalania odpadów komunalnych, dopuszczone do eksploatacji na mocy odpowiednich certyfikatów i aktualnych norm.

5. Regulamin - Regulamin dofinansowania ze środków budżetu Gminy Strumień wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych położonych na terenie gminy Strumień.

II. Kryteria wyboru inwestycji do wsparcia w formie dotacji celowej

§ 2. 1. Regulamin określa zasady przyznawania dofinansowania kosztów inwestycji w zakresie wymiany źródeł ciepła, polegających na zainstalowaniu w miejsce dotychczasowego starego źródła ciepła, nowego źródła ciepła zabudowanego w sposób trwały w ramach realizacji Programu ograniczenia niskiej emisji dla gminy Strumień.

2. Warunkiem uzyskania dofinansowania jest rzeczywiste ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza poprzez likwidację w budynku lub w lokalu wszystkich tradycyjnych palenisk i zainstalowanie nowego źródła ciepła.

3. W celu uzyskania dofinansowania, inwestor zobowiązany jest wymienić stare źródło ciepła na nowe źródło ciepła zgodnie z warunkami niniejszego Regulaminu.

4. Dofinansowanie nie obejmuje kosztów zakupu i montażu przenośnych urządzeń grzewczych np. termowentylatorów, grzejników olejowych, grzejników na propan-butan, elektrycznych podgrzewaczy wody oraz pieców kuchennych itp.

5. Nowe źródło ciepła musi spełniać następujące wymagania:

a) posiadać aktualny certyfikat energetyczno - emisyjny wydany przez akredytowane laboratorium,

b) posiadać konstrukcję uniemożliwiającą spalanie stałych odpadów komunalnych.

6. Dofinansowanie, o którym mowa w niniejszym Regulaminie, przyznaje się tylko raz dla danego obiektu: budynku lub lokalu.

III. Tryb postępowania w sprawie udzielenia dotacji celowej

§ 3. 1. Inwestor w celu uzyskania dofinansowania kosztów inwestycji ze środków budżetu Gminy Strumień, składa w Urzędzie Miejskim w Strumieniu wniosek, którego wzór określa załącznik nr 1 do Regulaminu, wraz z załącznikami wymienionymi w ust. 6.

2. Wnioski o przyznanie dofinansowania ze środków budżetu Gminy Strumień mogą być składane przez okres całego roku.

3. Kompletne wnioski, właściwie wypełnione i zawierające wszystkie niezbędne załączniki będą rozpatrywane według kolejności ich wpływu do Urzędu Miejskiego w Strumieniu, aż do wyczerpania posiadanych na ten cel środków finansowych w danym roku budżetowym.

4. Niekompletne wnioski podlegają rozpatrzeniu po uzupełnieniu braków.

5. W przypadku złożenia wniosków na kwotę przekraczającą wielkość środków przewidzianych w danym roku w budżecie Gminy na ten cel, dofinansowanie inwestycji objętych tymi wnioskami będzie realizowane w pierwszej kolejności w następnym roku kalendarzowym.

6. Do wniosku o udzielenie dofinansowania inwestor jest obowiązany dołączyć:

a) dokument poświadczający, że jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego (np. odpis z księgi wieczystej nieruchomości, a dla nieruchomości dla na której nie została urządzona księga wieczysta - aktualne wyrysy i wypisy z operatu ewidencyjnego, wydane przez właściwy organ prowadzący ewidencję gruntów i budynków); w przypadku nieujawnienia budynku mieszkalnego w księdze wieczystej - oświadczenie, że nieruchomość jest zabudowana budynkiem mieszkalnym, lub

b) dokument poświadczający, że jest dzierżawcą, najemcą lub użytkownikiem nieruchomości budynkowej lub lokalowej (umowa dzierżawy, najmu, użytkowania bądź użyczenia wraz ze zgodą właściciela nieruchomości na realizację inwestycji finansowanej ze środków budżetu Gminy, poświadczonymi przez pracownika Urzędu) oraz dokumenty wymienione w pkt a), dot. właściciela, lub

c) dokument poświadczający, że jest spadkobiercą nieruchomości (postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku) i dokumenty wymienione w pkt a).

7. Wniosek stanowi podstawę do zawarcia z inwestorem umowy o udzielenie dofinansowania ze środków budżetu Gminy Strumień.

8. Umowa określa w szczególności:

a) strony umowy,

b) przedmiot umowy,

c) kwotę dotacji,

d) termin realizacji przedmiotu umowy,

e) sposób rozliczenia,

f) tryb kontroli nieruchomości Inwestora w zakresie robót związanych z wymianą urządzenia grzewczego,

g) przesłanki zobowiązujące Inwestora do zwrotu udzielonej dotacji.

9. Po zrealizowaniu inwestycji, celem wypłaty dotacji ze środków budżetu Gminy Strumień, inwestor przedkłada w Urzędzie Miejskim następujące dokumenty:

a) oryginał faktury VAT (rachunku) za zakup i zainstalowanie nowego źródła ciepła, która po odnotowaniu na niej wysokości przyznanego dofinansowania podlega zwrotowi,

b) dokument potwierdzający demontaż i przekazanie starego źródła ciepła do likwidacji, wystawiony przez uprawnionego przedsiębiorcę,

c) oświadczenie, że posiada obowiązującą umowę na odbiór odpadów komunalnych wraz z dokumentami potwierdzającymi ich odbiór.

10. Oprócz załączników wymienionych w ust. 9, należy dołączyć następujące dokumenty, w zależności od zrealizowanej inwestycji:

1) modernizacja źródła ciepła na: ogrzewanie węglowe - kotły węglowo-retortowe lub ogrzewanie biomasą - kotły na palety drzewne:

a) deklarację zgodności z przepisami z zakresu bezpieczeństwa produktu - kotła grzewczego (CE lub B),

b) certyfikat energetyczno - emisyjny "znak bezpieczeństwa ekologicznego" wydany przez akredytowane laboratorium, potwierdzający spełnienie następujących kryteriów: emisja zanieczyszczeń na poziomie: CO ? 3000 mg/m3, SO3 ? 1000 mg/m3, NO2 ? 600 mg/m3, pył ? 150 mg/m3, zanieczyszczenia organiczne TOC ? 100 mg/m3, 16 WWA wg EPA ? 5 mg/m3, B(a)P ? 100 µg/m3, sprawność cieplna ? 79%,

c) opinię kominiarską dotyczącą stanu technicznego przewodów kominowych oraz prawidłowości podłączeń paleniskowych i wentylacyjnych w budynku - w przypadku budowy, przebudowy i remontu przewodu kominowego i wentylacyjnego,

d) protokół odbioru wykonania i montażu ogrzewania węglowego;

2) modernizacja źródła ciepła na: ogrzewanie gazowe - kotły gazowe:

a) pozwolenie na budowę lub przebudowę wewnętrznej instalacji gazowej wydane przez Starostę Cieszyńskiego w przypadku wymiany istniejącego kotła węglowego na kocioł gazowy albo

b) kopia potwierdzonego przez Wydział Budownictwa i Architektury Starostwa Powiatowego w Cieszynie zgłoszenia prac związanych z przebudową istniejącej wewnętrznej instalacji gazowej w przypadku podłączenia kotła gazowego do tej instalacji, jeśli instalacja ta wymagała przebudowy albo

c) oświadczenie wykonawcy robót o braku konieczności przebudowy wewnętrznej instalacji gazowej w przypadku podłączenia kotła gazowego do istniejącej już instalacji,

d) deklarację zgodności z przepisami z zakresu bezpieczeństwa produktu - kotła grzewczego (CE lub B),

e) protokół odbioru instalacji sporządzony przez osobę ze stosownymi uprawnieniami,

f) opinię kominiarską,

g) umowę dostawy gazu ziemnego;

3) modernizacja źródła ciepła na: ogrzewanie olejowe - kotły olejowe:

a) deklarację zgodności z przepisami z zakresu bezpieczeństwa produktu - kotła grzewczego (CE lub B),

b) opinię kominiarską,

c) protokół odbioru prac montażowych;

4) modernizacja źródła ciepła na: ogrzewanie elektryczne - kotły elektryczne:

a) protokół odbioru prac montażowych.

IV. Sposób rozliczania dotacji celowej

§ 4. 1. Rozliczenie dotacji celowej odbywa się na podstawie umowy, o której mowa w § 3 ust. 7.

2. Dotacja przekazywana będzie w formie zwrotu inwestorowi części poniesionych i udokumentowanych kosztów inwestycji, po jej zakończeniu.

3. W każdym roku kalendarzowym na dofinansowanie inwestycji wymienionych w § 2 ust. 1 przeznacza się kwotę, której wysokość ustalana jest w uchwale budżetowej Rady Miejskiej w Strumieniu.

4. Kwota dotacji wyliczana jest na podstawie przedstawionej przez inwestora faktury (rachunku) za wykonanie prac, o których mowa w § 2 ust. 1 i stanowić może do 50% łącznej wysokości poniesionych kosztów, jednak nie więcej niż 3.500 zł.

§ 5. Przed dokonaniem wypłaty kwoty dotacji, inwestor zobowiązany jest do umożliwienia upoważnionym osobom przeprowadzenia kontroli na terenie swojej nieruchomości w zakresie wszelkich danych objętych wnioskiem, w tym wykonanych prac związanych z wymianą urządzenia grzewczego.

V. Postanowienia końcowe

§ 6. Dofinansowanie podlega zwrotowi wraz z ustawowymi odsetkami, jeżeli w okresie 5 lat od wykonania inwestycji (odbioru robót) inwestor usunie (zdemontuje lub odłączy) nowe źródło ciepła lub zaprzestanie korzystania z paliw ekologicznych właściwych dla nowego źródła ciepła i powróci do ogrzewania paliwem w poprzednim systemie.


Załącznik nr 1

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Iwona Zygmunt

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »