| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVI/129/11 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach

z dnia 10 listopada 2011r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz sposobu jego poboru na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.), art. 5, art. 6 ust. 12 i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 ze zm.), obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2011 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2012 r. ( M.P. Nr 95 poz. 961)

Rada Miejska w Czechowicach-Dziedzicach

uchwala :

§ 1. Określa się na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice stawki podatku od nieruchomości w skali roku podatkowego w następującej wysokości:

1) od gruntów :

a)               związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,70 zł od 1 m² powierzchni,

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych – 4,08 zł od 1 ha powierzchni,

c) oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako użytek o symbolu dr – droga, jeśli nie są zajęte pod budowle drogi, a faktycznie są użytkowane rolniczo – 0,02 zł od 1m² powierzchni,

d) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,21 zł od 1 m² powierzchni .

2) od budynków lub ich części :

a) mieszkalnych – 0,56 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 20,78 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 9,76 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 4,45 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,

e) pozostałych , w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 4,61 zł od 1 m² powierzchni użytkowej.

3) od budowli – 2% ich wartości określonej na podstawie art.4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz.613 ze zm.).

§ 2. 1. Podatek od nieruchomości od osób fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej pobiera się na terenie miasta Czechowice-Dziedzice w kasie Urzędu Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach, lub dokonuje się wpłaty na konto Urzędu Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach, nr konta 68102013900000680200249680 PKO BP O/Bielsko-Biała.

2. Zarządza się na terenie sołectw pobór podatku od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa.

3. Na inkasentów wyznacza się :

1) Pana Władysława Wiśniewskiego dla sołectwa Zabrzeg

2) Pana Mariana Derlicha dla sołectwa Bronów

3) Pana Stanisława Słowika dla sołectwa Ligota.

4. Ustala się wynagrodzenie za inkaso w wysokości 1% pobranego podatku od nieruchomości.

§ 3. 1. Zwalnia się z podatku od nieruchomości, nieruchomości lub ich części zajęte przez: stowarzyszenia użyteczności publicznej świadczące usługi w zakresie ochrony i bezpieczeństwa Gminy na działalność statutową.

2. Zwalnia się z podatku od nieruchomości budynki mieszkalne lub ich części kwalifikujące się do opodatkowania wg stawki wymienionej w § 1 pkt 2 lit. a,  oddane do użytku w 2012 r. na okres 5 lat podatkowych.

§ 4. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi Czechowic-Dziedzic.

§ 5. Traci moc uchwała Nr XLIX/423/10 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 5 października 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz sposobu jego poboru na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice.

§ 6. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Damian Żelazny

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Agnieszka Kucharska

Ekspert podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »