| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIII/190/11 Rady Miasta Knurów

z dnia 16 listopada 2011r.

w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta Knurów

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8, art.40 ust.1,art.41 ust.1 i art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), art.5 ust.1, 2 i 4, art.20b i art.20c ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz.613), obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2011r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2012r. (MP z dnia 25 października 2011r. Nr 95, poz.961) oraz art.4 ust.1, art.13 pkt. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów (tekst jednolity Dz. U. z 2011r Nr 197, poz.1172)

Rada Miasta Knurów uchwala:

§ 1. 1. Roczne stawki podatku od nieruchomości, ciążącego na osobach fizycznych, osobach prawnych, jednostkach organizacyjnych, w tym spółkach nieposiadających osobowości prawnej, w wysokościach określonych w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Pomoc przewidziana w pkt.2 lit.a) – b) załącznika nr 1 do niniejszej uchwały jest pomocą de minimis.1)

2. Pomocą o której mowa w § 2 ust.1 jest różnica pomiędzy stawką podstawową o której mowa w pkt.2 załącznika nr 1 do niniejszej uchwały a stawkami preferencyjnymi, określonymi w pkt. 2 lit.a) – b) załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Pomoc o której mowa w § 2 ust.1, podlega kumulacji z każdą inną pomocą de minimis uzyskaną w różnych formach i z różnych źródeł w okresie trzech kolejnych lat kalendarzowych oraz z każdą pomocą inną niż de minimis, otrzymaną w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikowanych (nie tylko w okresie trzyletnim) i nie może przekroczyć kwoty 200 tys.euro. Przy czym maksymalna intensywność pomocy, w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikowanych nie może przekroczyć 40% kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą.2)

4. Równowartość pomocy o której mowa w § 2 ust.3, dla podmiotów działających w sektorze transportu drogowego nie może przekroczyć kwoty 100 tys. euro.

5. Prawo do korzystania ze stawek o których mowa w pkt.2 lit. a) – e) załącznika nr 1 do niniejszej uchwały, nie przysługuje podatnikom zalegającym w stosunku do Gminy Knurów z zapłatą podatków lub innych należności pieniężnych, w tym także takich, do których nie mają zastosowania przepisy ustawy Ordynacja podatkowa . Podatnicy, u których w trakcie roku podatkowego wystąpią zaległości, tracą prawo do stosowania stawek o których mowa w zdaniu pierwszym od początku danego roku.

6. Podatnik korzystający ze stawek o których mowa w pkt.2 lit.a) – e) załącznika nr 1 do niniejszej uchwały, jest zobowiązany – w terminie do dnia 15 stycznia danego roku podatkowego lub w terminie 14 dni od dnia uzyskania prawa do korzystania z preferencyjnych stawek podatkowych o których mowa w pkt.2 lit.a) – e) załącznika nr 1 do niniejszej uchwały – do złożenia oświadczenia, stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

7. Podatnik prowadzący działalność gospodarczą korzystający z pomocy przewidzianej § 2 ust.1 niniejszej uchwały, zobowiązany jest do złożenia wraz z deklaracją/informacją na podatek od nieruchomości na dany rok podatkowy:

1) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, bądź oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy;

2) pozostałych informacji niezbędnych do udzielenia pomocy de minimis – określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010r. Nr 53, poz.311), na formularzu stanowiącym załącznik do w/w rozporządzenia;3)

3) oświadczenia o sytuacji ekonomicznej prowadzonego przedsiębiorstwa, stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

8. Podatnik korzystający z pomocy de minimis w ramach niniejszej uchwały jest zobowiązany do przedłożenia w żądanym terminie – na wniosek organu udzielającego pomocy – dodatkowych dokumentów lub informacji niezbędnych dla jej oceny oraz prawidłowego udzielenia.

9. Podatnik korzystający z pomocy de minimis w ramach niniejszej uchwały jest zobowiązany do przedłożenia organowi podatkowemu informacji o przekroczeniu pułapu pomocy de minimis określonego w ust.3 lub ust.4 w terminie 14 dni od zaistnienia tego faktu.

10. Podatnik korzystający ze stawek, o których mowa w pkt.2 lit. c) – e) załącznika nr 1 do niniejszej uchwały, jest zobowiązany do przedłożenia w żądanym terminie – na wniosek organu podatkowego – dodatkowych dokumentów lub informacji niezbędnych do weryfikacji prawidłowości i zasadności korzystania ze stawek wymienionych w pkt.2 lit. c) – e) załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

11. Podatnik, który nie złoży informacji o których mowa w § 2 ust.6–10 lub który złożył nieprawdziwe oświadczenie lub informację co do spełnienia warunków, od których uzależnione jest prawo do korzystania ze stawek o których mowa pkt.2 lit.a) – e) załącznika nr 1 do niniejszej uchwały bądź nie zgłosił do opodatkowania wszystkich przedmiotów podlegających opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości, traci prawo do stosowania tych stawek za cały okres.

12. W przypadku, gdy zwolnienie z podatku od nieruchomości stanowiące pomoc de minimis nie jest możliwe z uwagi na przekroczenie pułapu dopuszczalnej pomocy de minimis lub z przyczyn o których mowa w ust.11, podatnik prowadzący działalność gospodarczą jest zobowiązany do złożenia korekty deklaracji/informacji na podatek od nieruchomości na dany rok podatkowy oraz do zapłacenia podatku za okres w którym nienależnie korzystał ze zwolnienia wraz z odsetkami za zwłokę zgodnie ze stosownymi przepisami.

§ 3. Pomocy de minimis, wynikającej z niniejszej uchwały nie stosuje się do pomocy:

1) przyznawanej podmiotom gospodarczym działającym w sektorach rybołówstwa i akwakultury, objętych rozporządzeniem Rady (WE) nr 104/2000,

2) przyznawanej podmiotom gospodarczym działającym w dziedzinie produkcji produktów rolnych wymienionych w załączniku I do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską,

3) przyznawanej podmiotom gospodarczym działającym w dziedzinie przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych wymienionych w załączniku I do Traktatu w następujących przypadkach:

a) kiedy wysokość pomocy ustalana jest na podstawie ceny lub ilości takich produktów zakupionych od producentów surowców wprowadzonych na rynek przez podmioty gospodarcze objęte pomocą,

b) kiedy przyznanie pomocy zależy od faktu jej przekazania w części lub w całości producentom surowców,

4) przyznawanej na działalność związaną z wywozem do państw trzecich lub państw członkowskich, tzn. pomocy bezpośrednio związanej z ilością wywożonych produktów, tworzeniem i prowadzeniem sieci dystrybucyjnej lub innymi wydatkami bieżącymi związanymi z prowadzeniem działalności eksportowej,

5) uwarunkowanej pierwszeństwem korzystania z towarów krajowych w stosunku do towarów sprowadzanych z zagranicy,

6) przyznawanej przedsiębiorstwom działającym w sektorze węglowym, zgodnie z definicją zawartą w rozporządzeniu (WE) nr 1407/2002,

7) na nabycie pojazdów przeznaczonych do transportu drogowego, przyznawanej podmiotom gospodarczym prowadzącym działalność zarobkową w zakresie drogowego transportu towarowego,

8) przyznawanej podmiotom gospodarczym znajdującym się w trudnej sytuacji.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 5. Z dniem 31 grudnia 2011r. traci moc Uchwała Nr XLIX/745/10 Rady Miasta Knurów z dnia 15 września 2010r. w sprawie: ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta Knurów.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012r.

§ 7. Podanie niniejszej uchwały do publicznej wiadomości nastąpi przez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń, a także przez ogłoszenie na stronie internetowej Urzędu Miasta Knurów http://www.knurow.pl/.

Przewodniczący Rady


Jan Trzęsiok

1) Pomoc de minimis – to pomoc państwa udzielana przedsiębiorcom, której całkowita wartość brutto przyznana jednemu podmiotowi gospodarczemu w okresie bieżącego roku kalendarzowego i dwóch poprzedzających go lat kalendarzowych, nie może przekroczyć kwoty 200 tys. euro, a w sektorze transportu drogowego kwoty 100 tys. euro. Taka pomoc nie wymaga notyfikacji Komisji Europejskiej. Jest to wszelka indywidualna pomoc spełniająca warunki rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006r. w sprawie stosowania art.87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L z dnia 28 grudnia 2006r.)

2) Intensywność pomocy – stosunek wartości pomocy brutto do kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą. Koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą – koszty stanowiące podstawę obliczenia maksymalnej dopuszczalnej pomocy publicznej. Różnią się w zależności od przeznaczenia pomocy i muszą być wyliczone zgodnie z obowiązującymi zasadami oraz regulacjami właściwymi dla danego przeznaczenia pomocy (np.z programem pomocowym). Jeżeli koszty są rozłożone w czasie należy je zdyskontować na dzień udzielenia pomocy.

3) „Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis” został zamieszczony w wersji aktywnej na stronie: http://uokik.gov.pl/formularze_informacji_pp.php


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/190/11
Rady Miasta Knurów
z dnia 16 listopada 2011 r.

STAWKI PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI OBOWIĄZUJĄCE NA TERENIE MIASTA KNURÓW

PKT

Rodzaj przedmiotu opodatkowania

Stawka w zł.

Budynki lub ich części :

od 1 m² powierzchni użytkowej

1

mieszkalne, w tym: garaże w budynkach mieszkalnych

0,65

2

związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynki mieszkalne lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej, za wyjątkiem:

21,45

a)

zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej, których budowa lub rozbudowa została zakończona w 2010r., za wyjątkiem powierzchni zajętych na prowadzenie stacji paliw i wielkopowierzchniowych obiektów handlowych1, bez względu na charakter działalności handlowej

16,08

b)

zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej, których budowa lub rozbudowa została zakończona w 2011r., za wyjątkiem powierzchni zajętych na prowadzenie stacji paliw i wielkopowierzchniowych obiektów handlowych1) , bez względu na charakter działalności handlowej

10,73

c)

zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej związanej z rekreacją i sportem wśród dzieci i młodzieży

11,05

d)

zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie sprzedaży detalicznej w kioskach w obiektach sportu i rekreacji oraz w placówkach objętych systemem oświaty

4,89

e)

zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie stołówek w placówkach objętych systemem oświaty

9,80

3

zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym

10,24

4

związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajęte przez podmioty udzielające tych świadczeń

4,45

5

pozostałe, w tym m.in. garaże wolnostojące, budynki gospodarcze oraz budynki lub ich części zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego

6,50

Budowle lub ich części

od wartości

6

wartość budowli określona na podstawie art.4 ust.1 pkt.3 oraz ust.3-7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 121, poz.844 z późn.zm.)

2%

Grunty:

od 1 m² powierzchni lub od 1 ha

7

związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków

0,82

8

pod jeziorami, zajęte na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych

4,33

9

pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego, z wyjątkiem:

0,38

a)

zajętych pod drogi wewnętrzne, w rozumieniu przepisów o drogach publicznych, sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako drogi i oznaczonych symbolem geodezyjnym „dr”, o ile nie znajdują się w posiadaniu przedsiębiorców

0,18

Przewodniczący Rady


Jan Trzęsiok

1) Przez wielkopowierzchniowy obiekt handlowy rozumie się obiekt handlowy o powierzchni sprzedaży przekraczającej 200 m², w którym prowadzona jest jakakolwiek działalność handlowa;


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/190/11
Rady Miasta Knurów
z dnia 16 listopada 2011 r.

.............................................................................

(imię i nazwisko/nazwa przedsiębiorcy)

.............................................................................

(adres zamieszkania/siedziba przedsiębiorcy)

Prezydent Miasta Knurów

ul. dr Floriana Ogana 5

44-190 Knurów

Oświadczenie o sytuacji ekonomicznej prowadzonego przedsiębiorstwa

W wykonaniu obowiązku wynikającego z § 2 ust.7 pkt.3 uchwały w sprawie: ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta Knurów

świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, wynikającej z art.233 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz.533 z późn. zm.)

oświadczam, że nie znajduję się w trudnej sytuacji ekonomicznej 1) w rozumieniu pkt.9-11 Wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw (Dz. Urz. UE C 244 z 1.10.2004r.

Do oświadczenia dołączam następujące materiały:*

1. ..............................................

2. ..............................................

3. ..............................................

4. ..............................................

5. ..............................................

6. ..............................................

7. ..............................................

8. ..............................................

9. ..............................................

........................................

..............................................................................

(data)

(podpis przedsiębiorcy lub osoby upoważnionej)

*I. Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą mają obowiązek złożyć:

a) nieprowadzące pełnej księgowości (np. prowadzące podatkową księgę przychodów i rozchodów lub ewidencję przychodów):

- dane dotyczące obrotu i wyniku finansowego za ostatnie 3 lata oraz ostatni PIT,

- dane dotyczące wielkości i struktury należności według stanu na koniec miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym złożono wniosek (informację),

- dane dotyczące wartości netto majątku trwałego na koniec miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym złożono wniosek (informację),

b) prowadzące pełną księgowość:

- bilans i rachunek zysków i strat za ostatnie 3 lata,

- dane dotyczące obrotu i wyniku finansowego za okres od początku roku do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym złożono wniosek (informację),

- dane dotyczące wielkości i struktury należności według stanu na koniec miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym złożono wniosek (informację),

- dane dotyczące wielkości i struktury zobowiązań krótko i długoterminowych według stanu na koniec miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym złożono wniosek (informację),

- dane dotyczące wartości netto majątku trwałego na koniec miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym złożono wniosek (informację),

II.Osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej prowadzące pełną rachunkowość mają obowiązek złożyć:

1. bilans i rachunek zysków i strat za ostatnie 3 lata oraz sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych o ile jest sporządzane,

2. ostatnie F 01, o ile jest sporządzane, a jeżeli nie jest sporządzane to:

a) dane dotyczące obrotu i wyniku finansowego za okres od początku roku do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym złożono wniosek (deklarację),

b) dane dotyczące wielkości i struktury należności według stanu na koniec miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym złożono wniosek (deklarację),

c) dane dotyczące wielkości i struktury zobowiązań krótko i długoterminowych według stanu na koniec miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym złożono wniosek (deklarację),

d) dane dotyczące wartości netto majątku trwałego na koniec miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym złożono wniosek (deklarację),

3. informację, czy firma utraciła trwale zdolność do spłaty długów,

4. informację, czy w okresie funkcjonowania spółki miało miejsce obniżenie kapitału zakładowego / akcyjnego (dot. spółek kapitałowych). Jeżeli, tak, to kiedy i w jakiej wysokości.

Przewodniczący Rady


Jan Trzęsiok

1) Przez przedsiębiorcę w trudnej sytuacji ekonomicznej (zagrożonego) należy rozumieć przedsiębiorcę, który przy pomocy środków własnych oraz środków, jakie mógłby uzyskać od udziałowców, akcjonariuszy, wierzycieli lub z innych źródeł finansowania zewnętrznego, nie jest w stanie powstrzymać strat, które bez zewnętrznej interwencji władz publicznych prawie na pewno doprowadzą tego przedsiębiorcę do zniknięcia z rynku w perspektywie krótko- lub średnioterminowej. Przedsiębiorca jest w trudnej sytuacji ekonomicznej gdy: a) w przypadku spółki kapitałowej – jeżeli ponad połowa jej zarejestrowanego kapitału została utracona, w tym ponad jedna czwarta tego kapitału w okresie poprzedzającym 12 miesięcy, b) w przypadku spółki, której przynajmniej niektórzy członkowie są w sposób nieograniczony odpowiedzialni za długi spółki – jeżeli ponad połowa jej kapitału według sprawozdania finansowego została utracona, w tym ponad jedna czwarta w okresie poprzedzających 12 miesięcy, c) niezależnie od rodzaju spółk i – jeżeli spełnia ona kryteria w prawie krajowym w zakresie podlegania zbiorowej procedurze upadłościowej. Jeżeli nie są spełnione warunki o których mowa w lit. a – c przedsiębiorca może być uznany za będącego w trudnej sytuacji ekonomicznej (zagrożonego) w szczególności gdy występują typowe oznaki, takie jak rosnące straty, malejący obrót, zwiększanie się zapasów, nadwyżki produkcji, zmniejszający się przepływ środków finansowych, rosnące zadłużenie, rosnące kwoty odsetek i zmniejszająca się lub zerowa wartość aktywów netto.


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIII/190/11
Rady Miasta Knurów
z dnia 16 listopada 2011 r.

.................................................................

(imię i nazwisko/nazwa podatnika)

.................................................................

(adres zamieszkania/siedziba podatnika)

Prezydent Miasta Knurów

ul. dr Floriana Ogana 5

44-190 Knurów

Oświadczenie o niezaleganiu z zapłatą podatków lub innych należności pieniężnych wobec Gminy Knurów

W wykonaniu obowiązku wynikającego z § 2 ust.6 uchwały w sprawie: ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta Knurów

świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, wynikającej z art.233 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz.533 z późn. zm.)

oświadczam, że na dzień ..................................., w stosunku do Gminy Knurów, nie zalegam z zapłatą podatków1) i opłat lokalnych lub innych należności pieniężnych.

................................................

...............................................................................

data

podpis podatnika lub osoby uprawnionej, zgodnie z obowiązującymi przepisami lub nadanym statutem do zarządzania jednostką

Przewodniczący Rady


Jan Trzęsiok

1) Stosownie do treści art.51 § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz.60 z późn. zm.) zaległością podatkową jest także nie wpłacona w ustawowym terminie rata podatku .

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Diana Renata Bożek

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »