| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIII/192/11 Rady Miasta Knurów

z dnia 16 listopada 2011r.

w sprawie ustalenia wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od środków transportowych na terenie Miasta Knurów

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8, art.40 ust.1, art.41 ust.1 i art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zmian.), art.10 ust.1 i 2 i art.12 ust.4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz.613 z późn. zm.), obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 20 października 2011r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2012r. (Monitor Polski z dnia 25 października 2011r. Nr 95, poz.962), obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2011r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2012r. (Monitor Polski z dnia 25 października 2011r. Nr 95, poz.961) oraz art.4 ust.1, art.13 pkt. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów (tekst jednolity Dz. U. z 2011r. Nr 197, poz.1172)

Rada Miasta Knurów uchwala :

§ 1. Następujące wysokości stawek podatku od środków transportowych:

1) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej – powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton:

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 672,00 zł.

b) powyżej 5,5 tony do 6,5 tony włącznie - 912,00 zł.

c) powyżej 6,5 tony do 9 ton włącznie - 1.140,00 zł .

d) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton - 1.356,00 zł .

2) od samochodów ciężarowych, o których mowa w art.8 pkt.2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton, w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia według stawek określonych w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;

3) od ciągników siodłowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

- od 3,5 tony i poniżej 12 ton - 1.104,00 zł .

4) od ciągników balastowych przystosowanych do używania łącznie z przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

- od 3,5 tony i poniżej 12 ton - 1.548,00 zł.

5) od ciągników siodłowych i balastowych, o których mowa w art.8 pkt.4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, przystosowanych do używania łącznie z naczepą i przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton, w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia, według stawek określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały;

6) od przyczep lub naczep, o których mowa w art.8 pkt.5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego) - 396,00 zł .

7) od przyczep lub naczep, o których mowa w art.8 pkt.6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego), według stawek określonych w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały;

8) od autobusów, w zależności od liczby miejsc do siedzenia:

a) do poniżej 15 miejsc - 552,00 zł .

b) od 15 miejsc do poniżej 30 miejsc - 888,00 zł .

c) równej lub wyższej niż 30 miejsc - 1.776,00 zł .

§ 2. 1. Zwalnia się z podatku od środków transportowych autobusy bez względu na ilość miejsc do siedzenia wykorzystywane wyłącznie do przewozu osób niepełnosprawnych w ramach działalności polegającej na świadczeniu usług z zakresu pomocy społecznej i rehabilitacji osób niepełnosprawnych.

2. Podatnik korzystający ze zwolnienia o którym mowa w ust.1 jest zobowiązany – w terminie do dnia 31 stycznia danego roku podatkowego lub w terminie 14 dni od dnia uzyskania prawa do zwolnienia – do złożenia oświadczenia, stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

3. Zwolnienie, o którym mowa w ust.1 nie dotyczy środków transportowych przeznaczonych na działalność gospodarczą.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 4. Z dniem 31 grudnia 2011r. traci moc Uchwała Nr XLI/612/09 Rady Miasta Knurów z dnia 18 listopada 2009r. w sprawie: ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Miasta Knurów.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012r.

§ 6. Podanie niniejszej uchwały do publicznej wiadomości nastąpi przez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń, a także przez ogłoszenie na internetowej stronie Urzędu Miasta Knurów http://www.knurow.pl.

Przewodniczący Rady


Jan Trzęsiok


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/192/11
Rady Miasta Knurów
z dnia 16 listopada 2011 r.

STAWKI PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH DLA SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH OKREŚLONYCH w art.8 pkt.2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych – o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita (w tonach)

Stawka podatku ( w złotych)

nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

dwie osie

12

15

1 380,00 zł.

1 416,00 zł.

15

1 392,00 zł.

1 428,00 zł.

trzy osie

12

19

1 416,00 zł.

1 428,00 zł.

19

21

1 440,00 zł.

1 452,00 zł.

21

25

1 536,00 zł.

1 752,00 zł.

25

1 596,00 zł.

1 752,00 zł.

cztery osie i więcej

12

25

1 548,00 zł.

1 596,00 zł.

25

29

1 596,00 zł.

1 848,00 zł.

29

31

1 848,00 zł.

2 736,00 zł.

31

2 436,00 zł.

2 736,00 zł.

Przewodniczący Rady


Jan Trzęsiok


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/192/11
Rady Miasta Knurów
z dnia 16 listopada 2011 r.

STAWKI PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH DLA CIĄGNIKÓW SIODŁOWYCH I BALASTOWYCH OKREŚLONYCH w art.8 pkt.4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych – o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton

Dopuszczalna masa całkowita w tonach

Stawka podatku w zł.

równa lub wyższa

poniżej

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne

inne systemy zawieszenia osi jezdnych

2 osie

12

31

1 944,00 zł.

1 944,00 zł.

31

1 980,00 zł.

2 100,00 zł.

3 osie

12

36

1 980,00 zł.

1 980,00 zł.

36

40

2 112,00 zł.

2 232,00 zł.

40

2 448,00 zł.

2 724,00 zł.

Przewodniczący Rady


Jan Trzęsiok


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIII/192/11
Rady Miasta Knurów
z dnia 16 listopada 2011 r.

STAWKI PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH DLA PRZYCZEP I NACZEP OKREŚLONYCH w art.8 pkt.6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy (w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

jedna oś

12

18

492,00 zł.

528,00 zł.

18

25

624,00 zł.

648,00 zł.

25

648,00 zł.

744,00 zł.

dwie osie

12

28

780,00 zł.

804,00 zł.

28

33

900,00 zł.

924,00 zł.

33

38

1 368,00 zł.

1 404,00 zł.

38

1 620,00 zł.

1 848,00 zł.

trzy osie i więcej

12

38

1 200,00 zł.

1 236,00 zł.

38

1 260,00 zł.

1 380,00 zł.

Przewodniczący Rady


Jan Trzęsiok


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIII/192/11
Rady Miasta Knurów
z dnia 16 listopada 2011 r.

.....................................................................

(imię i nazwisko/nazwa podatnika)

.....................................................................

(adres zamieszkania/siedziba podatnika)

Oświadczenie o sposobie wykorzystywania środka transportowego

W wykonaniu obowiązku wynikającego z § 2 ust. 2 uchwały w sprawie: ustalenia wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od środków transportowych na terenie Miasta Knurów

świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, wynikającej z art.233 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz.533 z późn. zm.)

oświadczam, że autobus marki ..................................... o numerze rejestracyjnym ........................................., jest wykorzystywany wyłącznie w ramach działalności z zakresu pomocy społecznej i rehabilitacji osób niepełnosprawnych .

.........................................

....................................................................

data

podpis podatnika lub osoby uprawnionej, zgodnie z obowiązującymi przepisami lub nadanym statutem do zarządzania jednostką

Przewodniczący Rady


Jan Trzęsiok

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

SLOWLAJF - Fundacja Przeciw Wypaleniu Zawodowemu

SLOWLAJF - Fundacja Przeciw Wypaleniu Zawodowemu

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »