| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XX/267/11 Rady Miejskiej w Bytomiu

z dnia 23 listopada 2011r.

w sprawie podatku od nieruchomości na terenie miasta Bytomia

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 5 ust. 1 i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. nr 95, poz. 613 z późn. zm.), art. 4 ust. 1, art. 8 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. nr 17, poz. 95 z późn. zm.)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Roczne stawki podatku od nieruchomości:

1) od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych – od 1 m² powierzchni użytkowej 0,67 zł,

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz

od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie

działalności gospodarczej – od 1 m² powierzchni użytkowej 21,94 zł,

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej

w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym

– od 1 m² powierzchni użytkowej 9,68 zł,

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu

przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty

udzielające tych świadczeń - od 1 m² powierzchni użytkowej 4,45 zł,

e) zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności

pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego

– od 1 m² powierzchni użytkowej 5,76 zł,

f) pozostałych, zajętych na cele niewymienione w punkcie 1 lit. a - e

– od 1 m² powierzchni użytkowej 7,36 zł;

2) od budowli: 2 % ich wartości;

3) od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,

bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji

gruntów i budynków – od 1 m² powierzchni 0,79 zł,

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne

lub elektrowni wodnych – od 1 ha powierzchni 4,26 zł,

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej

statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje

pożytku publicznego – od 1 m² powierzchni 0,38 zł.


§ 2. Zwalnia się od podatku od nieruchomości:

1) grunty pod zbiornikami wodnymi, wykorzystywane do uprawiania wędkarstwa oraz sportu wędkarskiego, za wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej;

2) grunty, budynki i budowle lub ich części wykorzystywane do prowadzenia działalności sportowej, za wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej;

3) grunty, od których podatek w roku podatkowym nie przekracza kwoty 10 zł.

§ 3. 1. Zwolnienia udzielone w odniesieniu do działalności gospodarczej prowadzonej przez danego podatnika, mogą stanowić pomoc de minimis i udzielane są zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L nr 379 z 28 grudnia 2006r.).

2. Zwolnień, o których mowa w ust. 1 udziela się, gdy wartość pomocy brutto łącznie z wartością innej pomocy de minimis dla jednego przedsiębiorcy, otrzymanej przez niego w okresie bieżącego roku kalendarzowego oraz dwóch poprzedzających go lat kalendarzowych nie przekracza kwoty stanowiącej 200 tys. euro, a w przypadku podmiotu gospodarczego działającego w sektorze transportu drogowego – 100 tys. euro.

3. Podatnik prowadzący działalność gospodarczą, korzystający z pomocy zobowiązany jest do złożenia wraz z deklaracją na podatek od nieruchomości na dany rok podatkowy:

1) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r., nr 59, poz. 404 z późn. zm.), jakie podatnik otrzymał w okresie bieżącego roku kalendarzowego i dwóch poprzednich lat kalendarzowych albo o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, bądź oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;

2) informacji, których zakres oraz formę przekazywania określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. nr 53, poz. 311).

4. Podatnik korzystający z pomocy de minimis w ramach niniejszej uchwały jest zobowiązany do przedłożenia w żądanym terminie – na wniosek organu udzielającego pomocy – dodatkowych dokumentów lub informacji niezbędnych dla jej oceny oraz prawidłowego udzielenia.

5. Podatnik korzystający z pomocy de minimis w ramach niniejszej uchwały jest zobowiązany do przedłożenia organowi podatkowemu informacji o przekroczeniu pułapu pomocy de minimis określonego w ust. 2, w terminie do 14 dni od zaistnienia tego faktu.

6. W przypadku, kiedy zwolnienie z podatku od nieruchomości stanowiące pomoc de minimis nie jest możliwe z uwagi na przekroczenie pułapu dopuszczalnej pomocy de minimis lub z uwagi na niedopełnienie obowiązków określonych w ust. 3, podatnik prowadzący działalność gospodarczą jest zobowiązany do złożenia korekty deklaracji na podatek od nieruchomości na dany rok podatkowy oraz do zapłacenia podatku.

§ 4. Traci moc uchwała nr LXX/974/10 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 27 października 2010 r. w sprawie podatku od nieruchomości na terenie miasta Bytomia z późn. zm.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 r.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej


Jerzy Rogowski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Aleksandra Wądrzyk

Ekspert Equity Investments S.A. w dziedzinie kadr i płac

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »