| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XX/267/11 Rady Miejskiej w Bytomiu

z dnia 23 listopada 2011r.

w sprawie podatku od nieruchomości na terenie miasta Bytomia

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 5 ust. 1 i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. nr 95, poz. 613 z późn. zm.), art. 4 ust. 1, art. 8 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. nr 17, poz. 95 z późn. zm.)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Roczne stawki podatku od nieruchomości:

1) od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych – od 1 m² powierzchni użytkowej 0,67 zł,

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz

od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie

działalności gospodarczej – od 1 m² powierzchni użytkowej 21,94 zł,

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej

w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym

– od 1 m² powierzchni użytkowej 9,68 zł,

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu

przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty

udzielające tych świadczeń - od 1 m² powierzchni użytkowej 4,45 zł,

e) zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności

pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego

– od 1 m² powierzchni użytkowej 5,76 zł,

f) pozostałych, zajętych na cele niewymienione w punkcie 1 lit. a - e

– od 1 m² powierzchni użytkowej 7,36 zł;

2) od budowli: 2 % ich wartości;

3) od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,

bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji

gruntów i budynków – od 1 m² powierzchni 0,79 zł,

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne

lub elektrowni wodnych – od 1 ha powierzchni 4,26 zł,

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej

statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje

pożytku publicznego – od 1 m² powierzchni 0,38 zł.


§ 2. Zwalnia się od podatku od nieruchomości:

1) grunty pod zbiornikami wodnymi, wykorzystywane do uprawiania wędkarstwa oraz sportu wędkarskiego, za wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej;

2) grunty, budynki i budowle lub ich części wykorzystywane do prowadzenia działalności sportowej, za wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej;

3) grunty, od których podatek w roku podatkowym nie przekracza kwoty 10 zł.

§ 3. 1. Zwolnienia udzielone w odniesieniu do działalności gospodarczej prowadzonej przez danego podatnika, mogą stanowić pomoc de minimis i udzielane są zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L nr 379 z 28 grudnia 2006r.).

2. Zwolnień, o których mowa w ust. 1 udziela się, gdy wartość pomocy brutto łącznie z wartością innej pomocy de minimis dla jednego przedsiębiorcy, otrzymanej przez niego w okresie bieżącego roku kalendarzowego oraz dwóch poprzedzających go lat kalendarzowych nie przekracza kwoty stanowiącej 200 tys. euro, a w przypadku podmiotu gospodarczego działającego w sektorze transportu drogowego – 100 tys. euro.

3. Podatnik prowadzący działalność gospodarczą, korzystający z pomocy zobowiązany jest do złożenia wraz z deklaracją na podatek od nieruchomości na dany rok podatkowy:

1) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r., nr 59, poz. 404 z późn. zm.), jakie podatnik otrzymał w okresie bieżącego roku kalendarzowego i dwóch poprzednich lat kalendarzowych albo o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, bądź oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;

2) informacji, których zakres oraz formę przekazywania określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. nr 53, poz. 311).

4. Podatnik korzystający z pomocy de minimis w ramach niniejszej uchwały jest zobowiązany do przedłożenia w żądanym terminie – na wniosek organu udzielającego pomocy – dodatkowych dokumentów lub informacji niezbędnych dla jej oceny oraz prawidłowego udzielenia.

5. Podatnik korzystający z pomocy de minimis w ramach niniejszej uchwały jest zobowiązany do przedłożenia organowi podatkowemu informacji o przekroczeniu pułapu pomocy de minimis określonego w ust. 2, w terminie do 14 dni od zaistnienia tego faktu.

6. W przypadku, kiedy zwolnienie z podatku od nieruchomości stanowiące pomoc de minimis nie jest możliwe z uwagi na przekroczenie pułapu dopuszczalnej pomocy de minimis lub z uwagi na niedopełnienie obowiązków określonych w ust. 3, podatnik prowadzący działalność gospodarczą jest zobowiązany do złożenia korekty deklaracji na podatek od nieruchomości na dany rok podatkowy oraz do zapłacenia podatku.

§ 4. Traci moc uchwała nr LXX/974/10 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 27 października 2010 r. w sprawie podatku od nieruchomości na terenie miasta Bytomia z późn. zm.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 r.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej


Jerzy Rogowski

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna "Świeca i Wspólnicy"

Kancelaria Prawna „Świeca i Wspólnicy” Sp. k. jest podmiotem intensywnie rozwijającym się na polskim oraz międzynarodowym rynku usług prawnych. Wyróżnia się przede wszystkim postępowym działaniem, które ma na celu zapewnienie kompleksowego wsparcia prawnego oraz biznesowego zarówno dla przedsiębiorców, jak i klientów indywidualnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »