| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XX/268/11 Rady Miejskiej w Bytomiu

z dnia 23 listopada 2011r.

w sprawie podatku od środków transportowych na terenie miasta Bytomia

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. nr 95, poz. 613 z późn. zm.), art. 4 ust. 1, art. 8 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. nr 17, poz. 95 z późn. zm.)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Roczne stawki podatku od środków transportowych:

1. Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej:

1) powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton:

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 624 zł,

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie – 1.020 zł,

c) powyżej 9 ton i mniej niż 12 ton – 1.200 zł;

2) równej lub wyższej niż 12 ton:

Dopuszczalna masa całkowita

Liczba osi

Zawieszenie pneumatyczne lub uznane za równoważne

Inne systemy zawieszenia

(w tonach)

Stawka podatku w złotych

od 12 ton i powyżej

2

1.500,-

1.536,-

od 12 ton i powyżej

3

1.932,-

2.028,-

od 12 ton do poniżej 29 ton

4 i więcej

2.592,-

2.604,-

od 29 ton i powyżej

4 i więcej

2.592,-

2.832,-

2. Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

1) od 3,5 tony i poniżej 12 ton – 1.656 zł;

2) równej lub wyższej niż 12 ton:

Dopuszczalna masa całkowita

Liczba osi

Zawieszenie pneumatyczne lub uznane za równoważne

Inne systemy zawieszenia

(w tonach)

Stawka podatku w złotych

od 12 ton do poniżej 31 ton

2

1.776,-

1.788,-

od 31 ton do 36 ton włącznie

2

1.980,-

2.196,-

od powyżej 36 ton

2

1.980,-

2.256,-

od 12 ton do 36 ton włącznie

3

1.980,-

1.992,-

od powyżej 36 ton do poniżej 40 ton

3

1.980,-

2.040,-

od 40 ton i powyżej

3

2.028,-

2.844,-

od 12 ton do poniżej 40 ton

4 i więcej

1.980,-

1.992,-

od 40 ton i powyżej

4 i więcej

2.028,-

2.040,-

3. Od przyczep lub naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą:

1) od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego – 876 zł;

2) równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

Dopuszczalna masa całkowita

Liczba osi

Zawieszenie pneumatyczne lub uznane za równoważne

Inne systemy zawieszenia

(w tonach)

Stawka podatku w złotych

od 12 ton i powyżej

1

984,-

996,-

od 12 ton do 36 ton włącznie

2

1.656,-

1.668,-

od powyżej 36 ton do poniżej 38 ton

2

1.716,-

1.740,-

od 38 ton i powyżej

2

1.716,-

1.992,-

od 12 ton do 36 ton włącznie

3 i więcej

1.620,-

1.656,-

od powyżej 36 ton

3 i więcej

1.704,-

1.740,-

4. Od autobusu, w zależności od liczby miejsc do siedzenia:

Liczba miejsc

Autobusy

Stawka podatku w złotych

do 29 miejsc

1.236,-

30 i więcej miejsc

1.968,-

§ 2. Zwalnia się od podatku od środków transportowych autobusy przeznaczone wyłącznie do przewozu osób niepełnosprawnych wraz z ich opiekunami.

§ 3. 1. Zwolnienie udzielone w odniesieniu do działalności gospodarczej prowadzonej przez danego podatnika, może stanowić pomoc de minimis i udzielane jest zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L nr 379 z 28 grudnia 2006r.).

2. Zwolnienia, o którym mowa w ust. 1 udziela się, gdy wartość pomocy brutto łącznie z wartością innej pomocy de minimis dla jednego przedsiębiorcy, otrzymanej przez niego w okresie bieżącego roku kalendarzowego oraz dwóch poprzedzających go lat kalendarzowych nie przekracza kwoty stanowiącej 200 tys. euro, a w przypadku podmiotu gospodarczego działającego w sektorze transportu drogowego – 100 tys. euro.

3. Podatnik prowadzący działalność gospodarczą, korzystający z pomocy zobowiązany jest do złożenia wraz z deklaracją na podatek od środków transportowych na dany rok podatkowy:

1) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r., nr 59, poz. 404 z późn. zm.), jakie podatnik otrzymał w okresie bieżącego roku kalendarzowego i dwóch poprzednich lat kalendarzowych albo o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, bądź oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;

2) informacji, których zakres oraz formę przekazywania określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. nr 53, poz. 311).

4. Podatnik korzystający z pomocy de minimis w ramach niniejszej uchwały jest zobowiązany do przedłożenia w żądanym terminie – na wniosek organu udzielającego pomocy – dodatkowych dokumentów lub informacji niezbędnych dla jej oceny oraz prawidłowego udzielenia.

5. Podatnik korzystający z pomocy de minimis w ramach niniejszej uchwały jest zobowiązany do przedłożenia organowi podatkowemu informacji o przekroczeniu pułapu pomocy de minimis określonego w ust. 2, w terminie do 14 dni od zaistnienia tego faktu.

6. W przypadku, kiedy zwolnienie z podatku od środków transportowych stanowiące pomoc de minimis nie jest możliwe z uwagi na przekroczenie pułapu dopuszczalnej pomocy de minimis lub z uwagi na niedopełnienie obowiązków określonych w ust. 3, podatnik prowadzący działalność gospodarczą jest zobowiązany do złożenia korekty deklaracji na podatek od środków transportowych na dany rok podatkowy oraz do zapłacenia podatku.

§ 4. Traci moc uchwała nr LXX/976/10 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 27 października 2010 r. w sprawie podatku od środków transportowych na terenie miasta Bytomia.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 r.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej


Jerzy Rogowski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Zielona Linia

Centrum Informacyjno-Konsultacyjne Służb Zatrudnienia

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »