| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr BR.0007.10.56.2011 Rady Gminy Gaszowice

z dnia 24 listopada 2011r.

w sprawie stawek podatku od nieruchomości w Gminie Gaszowice na rok 2012, zwolnień w tym podatku oraz zarządzenia jego poboru przez inkasentów, wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust.1, art. 41 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 roku , Nr 142, poz. 1591, z późn.zm.), art. 5, art. 6 ust. 12, art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 roku, Nr 95, poz. 613, z późn.zm.), Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2011r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2012r. (M.P. z dnia 25 października 2011r., Nr 95, poz. 961), po konsultacji przeprowadzonej zgodnie z uchwałą nr L/244/10 Rady Gminy Gaszowice z dnia 20 maja 2010r. w sprawie: określenia szczegółowego sposobu konsultacji z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

NA WNIOSEK WÓJTA GMINY
RADA GMINY GASZOWICE
uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się następujące stawki podatku od nieruchomości położonych na terenie Gminy Gaszowice na rok 2012:

1) Od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych - 0,70 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 21,60 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 10,24 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzialające tych świadczeń - 4,45 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

e) pozostałych (domy letniskowe, garaże wolnostojące, komórki, szopki oraz budynki gospodarcze) w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 7,20 od 1 m2 powierzchni użytkowej.

2) Od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,84 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

b) pod jeziorami zajętymi na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - 4,33 od 1ha powierzchni,

c) pozostałych w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,43 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej.

3) Od budowli:

a) służących odprowadzaniu i oczyszczaniu ścieków komunalnych - 0,15% od ich wartości określonej zgodnie z ustawą z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 roku, Nr 95, poz. 613, z późn.zm.),

b) pozostałych - 2% od ich wartości określonej zgodnie z ustawą z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 roku, Nr 95, poz. 613, z późn.zm.).

§ 2. Zwalnia się od podatku od nieruchomości niekorzystające z takiego zwolnienia z mocy ustawy:

a) grunty, budynki lub ich części zajęte na potrzeby działalności w zakresie oświaty, pomocy społecznej, gospodarki komunalnej, wychowania, kultury, kultury fizycznej i sportu, ochrony przeciwpożarowej, z wyjątkiem wykorzystwanych do prowadzenia działalności gospodarczej,

b) budowle wykorzystywane w zakresie wytwarzania energii cieplnej za wyjątkiem wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej,

c) sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako drogi za wyjątkiem wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej.

§ 3. Podatki od nieruchomości z zastrzeżeniem § 4 wpłaca się na rachunek bankowy Urzędu Gminy Gaszowice w terminach wynikających z ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 roku, Nr 95, poz. 613, z późn.zm.).

§ 4. 1. Zarządza się pobór podatku od nieruchomości od osób fizycznych w formie inkasa.

2. Na inkasentów wyznacza się sołtysów poszczególnych sołectw:

1) Gaszowice - Czesław Kasperzec,

2) Szczerbice - Mieczysław Szymik,

3) Piece - Gabriela Oślizło,

4) Czernica - Janusz Milion,

5) Łuków Śląski - Witold Czerny.

3. Wynagrodzenie inkasentów ustala się w wysokości 3 % zainkasowanych kwot.

§ 5. Traci moc Uchwała Rady Gminy Nr LV/268/10 z dnia 21 października 2010 roku w sprawie stawek podatku od nieruchomości w Gminie Gaszowice na rok 2010, zwolnień w tym podatku oraz zarządzenia jego poboru przez inkasentów, wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso z późn. zm. (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2010r. nr 239, poz. 3568 z późn. zm.).

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gaszowice.

§ 7. 1. Uchwałę publikuje się w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i Biuletynie Informacji Publicznej oraz podaje się do wiadomości publicznej poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Gaszowice.

2. Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku.

Przewodniczący Rady


mgr inż. Piotr Górecki

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Masterlease Polska

Firma leasingowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »