| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr BR.0007.10.56.2011 Rady Gminy Gaszowice

z dnia 24 listopada 2011r.

w sprawie stawek podatku od nieruchomości w Gminie Gaszowice na rok 2012, zwolnień w tym podatku oraz zarządzenia jego poboru przez inkasentów, wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust.1, art. 41 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 roku , Nr 142, poz. 1591, z późn.zm.), art. 5, art. 6 ust. 12, art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 roku, Nr 95, poz. 613, z późn.zm.), Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2011r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2012r. (M.P. z dnia 25 października 2011r., Nr 95, poz. 961), po konsultacji przeprowadzonej zgodnie z uchwałą nr L/244/10 Rady Gminy Gaszowice z dnia 20 maja 2010r. w sprawie: określenia szczegółowego sposobu konsultacji z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

NA WNIOSEK WÓJTA GMINY
RADA GMINY GASZOWICE
uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się następujące stawki podatku od nieruchomości położonych na terenie Gminy Gaszowice na rok 2012:

1) Od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych - 0,70 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 21,60 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 10,24 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzialające tych świadczeń - 4,45 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

e) pozostałych (domy letniskowe, garaże wolnostojące, komórki, szopki oraz budynki gospodarcze) w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 7,20 od 1 m2 powierzchni użytkowej.

2) Od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,84 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

b) pod jeziorami zajętymi na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - 4,33 od 1ha powierzchni,

c) pozostałych w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,43 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej.

3) Od budowli:

a) służących odprowadzaniu i oczyszczaniu ścieków komunalnych - 0,15% od ich wartości określonej zgodnie z ustawą z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 roku, Nr 95, poz. 613, z późn.zm.),

b) pozostałych - 2% od ich wartości określonej zgodnie z ustawą z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 roku, Nr 95, poz. 613, z późn.zm.).

§ 2. Zwalnia się od podatku od nieruchomości niekorzystające z takiego zwolnienia z mocy ustawy:

a) grunty, budynki lub ich części zajęte na potrzeby działalności w zakresie oświaty, pomocy społecznej, gospodarki komunalnej, wychowania, kultury, kultury fizycznej i sportu, ochrony przeciwpożarowej, z wyjątkiem wykorzystwanych do prowadzenia działalności gospodarczej,

b) budowle wykorzystywane w zakresie wytwarzania energii cieplnej za wyjątkiem wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej,

c) sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako drogi za wyjątkiem wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej.

§ 3. Podatki od nieruchomości z zastrzeżeniem § 4 wpłaca się na rachunek bankowy Urzędu Gminy Gaszowice w terminach wynikających z ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 roku, Nr 95, poz. 613, z późn.zm.).

§ 4. 1. Zarządza się pobór podatku od nieruchomości od osób fizycznych w formie inkasa.

2. Na inkasentów wyznacza się sołtysów poszczególnych sołectw:

1) Gaszowice - Czesław Kasperzec,

2) Szczerbice - Mieczysław Szymik,

3) Piece - Gabriela Oślizło,

4) Czernica - Janusz Milion,

5) Łuków Śląski - Witold Czerny.

3. Wynagrodzenie inkasentów ustala się w wysokości 3 % zainkasowanych kwot.

§ 5. Traci moc Uchwała Rady Gminy Nr LV/268/10 z dnia 21 października 2010 roku w sprawie stawek podatku od nieruchomości w Gminie Gaszowice na rok 2010, zwolnień w tym podatku oraz zarządzenia jego poboru przez inkasentów, wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso z późn. zm. (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2010r. nr 239, poz. 3568 z późn. zm.).

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gaszowice.

§ 7. 1. Uchwałę publikuje się w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i Biuletynie Informacji Publicznej oraz podaje się do wiadomości publicznej poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Gaszowice.

2. Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku.

Przewodniczący Rady


mgr inż. Piotr Górecki

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

mgr. inż. Bogumił Leśniewski

Specjalista ds. bezpieczeństwa ruchu drogowego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »