| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr BR.0007.10.59.2011 Rady Gminy Gaszowice

z dnia 24 listopada 2011r.

w sprawie wysokości stawek oraz zwolnień z podatku od środków transportowych na rok 2012

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 95, poz. 613 z późn. zm.) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2011r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2012r. (M.P. z dnia 25 października 2011r., Nr 95, poz. 961), po przeprowadzeniu konsultacji określonych w Uchwale nr L/244/10 Rady Gminy Gaszowice z dnia 20 maja 2010r. w sprawie: określenia szczegółowego sposobu konsultacji z Radami Dzialalności Pożytku Publicznego lub organizajami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 projektów aktów prawa miejsowego w dziedzinach określonych działalności statutowej tych organizacji.

NA WNIOSEK WÓJTA GMINY
RADA GMINY GASZOWICE
uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się od 1 stycznia 2012 roku wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych:

1) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej:

a) powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton:

- samochody wyprodukowane w roku 1996 i wcześniej o dopuszczalnej masie całkowitej (w tonach) :

z tego:

powyżej 3,5 do 5,5 włącznie - 400,00 zł

powyżej 5,5 do 9 włącznie - 660,00 zł

powyżej 9 i mniej niż 12 - 1.010,00 zł

- samochody wyprodukowane po roku 1996 o dopuszczalnej masie całkowitej (w tonach):

z tego:

powyżej 3,5 do 5,5 włącznie - 370,00 zł

powyżej 5,5 do 9 włącznie - 650,00 zł

powyżej 9 i mniej niż 12 - 990,00 zł

b) równej lub wyższej niż 12 ton

w tym:

- samochody o dopuszczalnej masie całkowitej (w tonach) o dwóch osiach przy następującym zawieszeniu:

pneumatyczne lub uznawane za równoważne

z tego:nie mniej niż 12 mniej niż 15 - 1.200,00 zł

nie mniej niż 15 - 1.400,00 zł

inne systemy zawieszenia osi jezdnych

z tego:

nie mniej niż 12 mniej niż 15 - 1.200,00 zł

nie mniej niż 15 - 1.400,00 zł

- samochody o dopuszczalnej masie całkowitej (w tonach) o trzech osiach przy następującym zawieszeniu:

pneumatyczne, lub uznawane za równoważne

z tego:

nie mniej niż 12 mniej niż 19 - 1.550,00 zł

nie mniej niż 19 mniej niż 25 - 1.700,00 zł

nie mniej niż 25 - 1.800,00 zł

inny system zawieszenia osi jezdnych

z tego:

nie mniej niż 12 mniej niż 19 - 1.570,00 zł

nie mniej niż 19 mniej niż 25 - 1.720,00 zł

nie mniej niż 25 - 1.830,00 zł

- samochody o dopuszczalnej masie całkowitej (w tonach) o czterech osiach i więcej przy następującym zawieszeniu

pneumatyczne lub uznawane za równoważne:

z tego:

nie mniej niż 12 mniej niż 25 - 1.830,00 zł

nie mniej niż 25 mniej niż 31 - 2.540,00 zł

nie mniej niż 31 - 2.560,00 zł

inny system zawieszenia osi jezdnych :

z tego:

nie mniej niż 12 mniej niż 25 - 1.840,00 zł

nie mniej niż 25 mniej niż 31 - 2.600,00 zł

nie mniej niż 31 - 2.630,00 zł

2) od ciągnika siodłowego lub balastowego - przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) od 3,5 tony i poniżej 12 ton:

w tym:

- ciągniki siodłowe i balastowe wyprodukowane w roku 1996 i wcześniej o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów (w tonach)

z tego:

do 7 włącznie - 1.340,00 zł

powyżej 7 i poniżej 12 - 1.540,00 zł

- ciągniki siodłowe i balastowe wyprodukowane po roku 1996 o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów (w tonach)

z tego:

do 7 włącznie - 1.320,00 zł

powyżej 7 i poniżej 12 - 1.530,00 zł

b) równej lub wyższej niż 12 ton:

w tym:

- o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa (w tonach) - dwie osie przy zawieszeniu:

z tego:

osi jezdnych pneumatycznych lub uznawane za równoważne:

nie mniej niż 12 mniej niż 25 - 1.530,00 zł

nie mniej niż 25 mniej niż 31 - 1.750,00 zł

nie mniej niż 31 - 1.950,00 zł

inny system zawieszenia osi jezdnych:

nie mniej niż 12 mniej niż 25 - 1.560,00 zł

nie mniej niż 25 mniej niż 31 - 1.760,00 zł

nie mniej niż 31 - 2.050,00, zł

- o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa (w tonach) - trzy osie przy zawieszeniu:

osi jezdnych pneumatycznych lub uznawane za równoważne

z tego:

nie mniej niż 12 mniej niż 40 - 1.870,00 zł

nie mniej niż 40 - 2.630,00 zł

inny system zawieszenia osi jezdnych :

z tego:

nie mniej niż 12 mniej niż 40 - 1.860,00 zł

nie mniej niż 40 - 2.670,00 zł

3) od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają masę całkowitą z wyjątkiem związanych z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

a) od 7 ton i poniżej 12 ton:

w tym:

- o dopuszczalnej masie całkowitej przyczepy lub naczepy łącznie z pojazdem silnikowym od 7 ton i poniżej 12 ton

z tego:

przyczepy lub naczepy wyprodukowane w roku 1996 i wcześniej - 280,00 zł

przyczepy lub naczepy wyprodukowane po roku 1996 - 270,00 zł

b) równą lub wyższą niż 12 ton :

w tym:

- o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy (w tonach) - 1 oś o następującym zawieszeniu:

osi jezdnych pneumatycznych lub uznawane za równoważne

z tego:

nie mniej niż 12 mniej niż 25 - 220,00 zł

nie mniej niż 25 - 340,00 zł

inny system zawieszenia osi jezdnych:

z tego:

nie mniej niż 12 mniej niż 25 - 340,00 zł

nie mniej niż 25 - 620,00 zł

- o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy (w tonach) 2 osie przy następującym zawieszeniu:

osi jezdnych pneumatycznych lub uznawane za równoważne

z tego:

nie mniej niż 12 mniej niż 28 - 260,00 zł

nie mniej niż 28 mniej niż 33 - 670,00 zł

nie mniej niż 33 mniej niż 38 - 920,00 zł

nie mniej niż 38 - 1.250,00 zł

inny system zawieszenia osi jezdnych:

z tego:

nie mniej niż 12 mniej niż 28 - 330,00 zł

nie mniej niż 28 mniej niż 33 - 920,00 zł

nie mniej niż 33 mniej niż 38 - 1.410,00 zł

nie mniej niż 38 - 1.840,00 zł

- o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów naczepa /przyczepa + pojazd silnikowy (w tonach) - trzy osie przy następującym zawieszeniu:

osi jezdnych pneumatycznych lub uznawane za równoważne

z tego:

nie mniej niż 12 mniej niż 38 - 740,00 zł

nie mniej niż 38 - 1.020,00 zł

inny system zawieszenia osi jezdnych :

z tego:

nie mniej niż 12 mniej niż 38 - 1.020,00 zł

nie mniej niż 38 - 1.380,00 zł

4) od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia:

w tym:

- autobusy wyprodukowane w roku 1996 i wcześniej z katalizatorem lub spełniające normy emisji euro o liczbie miejsc do siedzenia (łącznie z miejscem dla kierowcy)

z tego:

wyższa niż 15 , a mniejsza niż 30 - 870,00 zł

równa lub wyższa niż 30 - 1.650,00 zł

- autobusy wyprodukowane po roku 1996 z katalizatorem lub spełniające normy emisji euro o liczbie miejsc do siedzenia (łącznie z miejscem dla kierowcy)

z tego:

wyższa niż 15, a mniejsza niż 30 - 850,00 zł

równa lub wyższa niż 30 - 1.670,00 zł

- autobusy wyprodukowane w roku 1996 i wcześniej bez katalizatora lub nie spełniające norm emisji euro o liczbie miejsc do siedzenia (łącznie z miejscem dla kierowcy)

z tego:

wyższa niż 15, a mniejsza niż 30 - 900,00 zł

równa lub wyższa niż 30 - 1.670,00 zł

- autobusy wyprodukowane po roku 1996 bez katalizatora lub nie spełniające norm emisji euro o liczbie miejsc do siedzenia (łącznie z miejscem dla kierowcy)

z tego:

wyższa niż 15 , a mniejsza niż 30 - 880,00 zł

równa lub wyższa niż 30 - 1.650,00 zł

§ 2. Zwalnia się z podatku od środków transportowych autobusy bez względu na ilość miejsc siedzących, wykorzystwane dla potrzeb kultury fizycznej, sportu, turystyki, kultury, oświaty i wychowania oraz opieki społecznej - nie wykorzystwane do prowadzenia działalności gospodarczej.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr LVI/279/10 Rady Gminy Gaszowice z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie wysokości stawek oraz zwolnień z podatku od środków transportowych na rok 2011.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. 1. Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012 roku.

2. Uchwałę publikuje się w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i Biuletynie Informacji Publicznej oraz podaje się do wiadomości publicznej poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

Przewodniczący Rady


mgr inż. Piotr Górecki

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Agnieszka Kalicińska

Młodszy Konsultant w Departamencie Doradztwa Podatkowego i Prawnego w Mariański Group Kancelaria Prawno-Podatkowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »