| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr BR.0007.10.59.2011 Rady Gminy Gaszowice

z dnia 24 listopada 2011r.

w sprawie wysokości stawek oraz zwolnień z podatku od środków transportowych na rok 2012

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 95, poz. 613 z późn. zm.) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2011r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2012r. (M.P. z dnia 25 października 2011r., Nr 95, poz. 961), po przeprowadzeniu konsultacji określonych w Uchwale nr L/244/10 Rady Gminy Gaszowice z dnia 20 maja 2010r. w sprawie: określenia szczegółowego sposobu konsultacji z Radami Dzialalności Pożytku Publicznego lub organizajami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 projektów aktów prawa miejsowego w dziedzinach określonych działalności statutowej tych organizacji.

NA WNIOSEK WÓJTA GMINY
RADA GMINY GASZOWICE
uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się od 1 stycznia 2012 roku wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych:

1) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej:

a) powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton:

- samochody wyprodukowane w roku 1996 i wcześniej o dopuszczalnej masie całkowitej (w tonach) :

z tego:

powyżej 3,5 do 5,5 włącznie - 400,00 zł

powyżej 5,5 do 9 włącznie - 660,00 zł

powyżej 9 i mniej niż 12 - 1.010,00 zł

- samochody wyprodukowane po roku 1996 o dopuszczalnej masie całkowitej (w tonach):

z tego:

powyżej 3,5 do 5,5 włącznie - 370,00 zł

powyżej 5,5 do 9 włącznie - 650,00 zł

powyżej 9 i mniej niż 12 - 990,00 zł

b) równej lub wyższej niż 12 ton

w tym:

- samochody o dopuszczalnej masie całkowitej (w tonach) o dwóch osiach przy następującym zawieszeniu:

pneumatyczne lub uznawane za równoważne

z tego:nie mniej niż 12 mniej niż 15 - 1.200,00 zł

nie mniej niż 15 - 1.400,00 zł

inne systemy zawieszenia osi jezdnych

z tego:

nie mniej niż 12 mniej niż 15 - 1.200,00 zł

nie mniej niż 15 - 1.400,00 zł

- samochody o dopuszczalnej masie całkowitej (w tonach) o trzech osiach przy następującym zawieszeniu:

pneumatyczne, lub uznawane za równoważne

z tego:

nie mniej niż 12 mniej niż 19 - 1.550,00 zł

nie mniej niż 19 mniej niż 25 - 1.700,00 zł

nie mniej niż 25 - 1.800,00 zł

inny system zawieszenia osi jezdnych

z tego:

nie mniej niż 12 mniej niż 19 - 1.570,00 zł

nie mniej niż 19 mniej niż 25 - 1.720,00 zł

nie mniej niż 25 - 1.830,00 zł

- samochody o dopuszczalnej masie całkowitej (w tonach) o czterech osiach i więcej przy następującym zawieszeniu

pneumatyczne lub uznawane za równoważne:

z tego:

nie mniej niż 12 mniej niż 25 - 1.830,00 zł

nie mniej niż 25 mniej niż 31 - 2.540,00 zł

nie mniej niż 31 - 2.560,00 zł

inny system zawieszenia osi jezdnych :

z tego:

nie mniej niż 12 mniej niż 25 - 1.840,00 zł

nie mniej niż 25 mniej niż 31 - 2.600,00 zł

nie mniej niż 31 - 2.630,00 zł

2) od ciągnika siodłowego lub balastowego - przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) od 3,5 tony i poniżej 12 ton:

w tym:

- ciągniki siodłowe i balastowe wyprodukowane w roku 1996 i wcześniej o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów (w tonach)

z tego:

do 7 włącznie - 1.340,00 zł

powyżej 7 i poniżej 12 - 1.540,00 zł

- ciągniki siodłowe i balastowe wyprodukowane po roku 1996 o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów (w tonach)

z tego:

do 7 włącznie - 1.320,00 zł

powyżej 7 i poniżej 12 - 1.530,00 zł

b) równej lub wyższej niż 12 ton:

w tym:

- o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa (w tonach) - dwie osie przy zawieszeniu:

z tego:

osi jezdnych pneumatycznych lub uznawane za równoważne:

nie mniej niż 12 mniej niż 25 - 1.530,00 zł

nie mniej niż 25 mniej niż 31 - 1.750,00 zł

nie mniej niż 31 - 1.950,00 zł

inny system zawieszenia osi jezdnych:

nie mniej niż 12 mniej niż 25 - 1.560,00 zł

nie mniej niż 25 mniej niż 31 - 1.760,00 zł

nie mniej niż 31 - 2.050,00, zł

- o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa (w tonach) - trzy osie przy zawieszeniu:

osi jezdnych pneumatycznych lub uznawane za równoważne

z tego:

nie mniej niż 12 mniej niż 40 - 1.870,00 zł

nie mniej niż 40 - 2.630,00 zł

inny system zawieszenia osi jezdnych :

z tego:

nie mniej niż 12 mniej niż 40 - 1.860,00 zł

nie mniej niż 40 - 2.670,00 zł

3) od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają masę całkowitą z wyjątkiem związanych z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

a) od 7 ton i poniżej 12 ton:

w tym:

- o dopuszczalnej masie całkowitej przyczepy lub naczepy łącznie z pojazdem silnikowym od 7 ton i poniżej 12 ton

z tego:

przyczepy lub naczepy wyprodukowane w roku 1996 i wcześniej - 280,00 zł

przyczepy lub naczepy wyprodukowane po roku 1996 - 270,00 zł

b) równą lub wyższą niż 12 ton :

w tym:

- o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy (w tonach) - 1 oś o następującym zawieszeniu:

osi jezdnych pneumatycznych lub uznawane za równoważne

z tego:

nie mniej niż 12 mniej niż 25 - 220,00 zł

nie mniej niż 25 - 340,00 zł

inny system zawieszenia osi jezdnych:

z tego:

nie mniej niż 12 mniej niż 25 - 340,00 zł

nie mniej niż 25 - 620,00 zł

- o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy (w tonach) 2 osie przy następującym zawieszeniu:

osi jezdnych pneumatycznych lub uznawane za równoważne

z tego:

nie mniej niż 12 mniej niż 28 - 260,00 zł

nie mniej niż 28 mniej niż 33 - 670,00 zł

nie mniej niż 33 mniej niż 38 - 920,00 zł

nie mniej niż 38 - 1.250,00 zł

inny system zawieszenia osi jezdnych:

z tego:

nie mniej niż 12 mniej niż 28 - 330,00 zł

nie mniej niż 28 mniej niż 33 - 920,00 zł

nie mniej niż 33 mniej niż 38 - 1.410,00 zł

nie mniej niż 38 - 1.840,00 zł

- o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów naczepa /przyczepa + pojazd silnikowy (w tonach) - trzy osie przy następującym zawieszeniu:

osi jezdnych pneumatycznych lub uznawane za równoważne

z tego:

nie mniej niż 12 mniej niż 38 - 740,00 zł

nie mniej niż 38 - 1.020,00 zł

inny system zawieszenia osi jezdnych :

z tego:

nie mniej niż 12 mniej niż 38 - 1.020,00 zł

nie mniej niż 38 - 1.380,00 zł

4) od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia:

w tym:

- autobusy wyprodukowane w roku 1996 i wcześniej z katalizatorem lub spełniające normy emisji euro o liczbie miejsc do siedzenia (łącznie z miejscem dla kierowcy)

z tego:

wyższa niż 15 , a mniejsza niż 30 - 870,00 zł

równa lub wyższa niż 30 - 1.650,00 zł

- autobusy wyprodukowane po roku 1996 z katalizatorem lub spełniające normy emisji euro o liczbie miejsc do siedzenia (łącznie z miejscem dla kierowcy)

z tego:

wyższa niż 15, a mniejsza niż 30 - 850,00 zł

równa lub wyższa niż 30 - 1.670,00 zł

- autobusy wyprodukowane w roku 1996 i wcześniej bez katalizatora lub nie spełniające norm emisji euro o liczbie miejsc do siedzenia (łącznie z miejscem dla kierowcy)

z tego:

wyższa niż 15, a mniejsza niż 30 - 900,00 zł

równa lub wyższa niż 30 - 1.670,00 zł

- autobusy wyprodukowane po roku 1996 bez katalizatora lub nie spełniające norm emisji euro o liczbie miejsc do siedzenia (łącznie z miejscem dla kierowcy)

z tego:

wyższa niż 15 , a mniejsza niż 30 - 880,00 zł

równa lub wyższa niż 30 - 1.650,00 zł

§ 2. Zwalnia się z podatku od środków transportowych autobusy bez względu na ilość miejsc siedzących, wykorzystwane dla potrzeb kultury fizycznej, sportu, turystyki, kultury, oświaty i wychowania oraz opieki społecznej - nie wykorzystwane do prowadzenia działalności gospodarczej.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr LVI/279/10 Rady Gminy Gaszowice z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie wysokości stawek oraz zwolnień z podatku od środków transportowych na rok 2011.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. 1. Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012 roku.

2. Uchwałę publikuje się w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i Biuletynie Informacji Publicznej oraz podaje się do wiadomości publicznej poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

Przewodniczący Rady


mgr inż. Piotr Górecki

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Marta Celej

Ekspert Equity Investments S.A., kontroler finansowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »