| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XI/112/11 Rady Gminy Herby

z dnia 23 listopada 2011r.

w sprawie opłaty targowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 15 i art. 19 pkt 1 lit. a i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych1) (t.j. z 2010r. Dz. U. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.), oraz art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (t.j. z 2005r. Dz. U. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwałą niniejszą Rada Gminy Herby:

1. określa wysokość opłaty targowej;

2. określa zasady ustalania i poboru oraz terminy płatności opłaty targowej;

3. zarządza pobór opłaty targowej w drodze inkasa, określa inkasentów, termin płatności dla inkasentów oraz wynagrodzenie za inkaso.

§ 2. Określa się dzienną stawkę opłaty targowej obowiązującą na terenie Gminy Herby pobieranej od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej dokonujących sprzedaży na targowisku wszelkich towarów z:

1. samochodu ciężarowego, przyczepy i platformy - 12 zł.

2. samochodu osobowego, kiosku - 10 zł.

3. stoiska zajmującego powierzchnię do 3 m2 - 10 zł. i od każdego następnego rozpoczętego 1m2 powierzchni - 4 zł.

4. ręki, koszów, skrzynki, toreb - 6 zł.

§ 3. Wysokość dziennej opłaty targowej nie może przekroczyć dziennie - 728,64 zł.

§ 4. Poboru opłaty targowej dokonują w drodze inkasa Sołtysi z wynagrodzeniem 30% od pobranych i terminowo odprowadzanych wpłat.

§ 5. Inkasent pobierający opłatę targową odprowadza ją, za okresy miesięczne, w terminie do 5 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni, na rachunek Urzędu Gminy Herby.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. Traci moc uchwała nr XXVIII/523/09 Rady Gminy Herby z dnia 21 października 2009r. w sprawie opłaty targowej.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012r.

Przewodniczący Rady


Józef Kozielski

1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1. dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992r.) 2. dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999r.) Dane dotyczace ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej - dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Agnieszka Gawrońska-Juzefowicz

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »