| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | WIDEOAKADEMIA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XI/113/11 Rady Gminy Herby

z dnia 23 listopada 2011r.

w sprawie opłaty od posiadania psów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 18a i art. 19 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych1) (t.j. z 2010r. Dz. U. Nr 95 poz. 613 z póź. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwałą niniejszą Rada Gminy Herby:

1. wprawadza na terenie gminy opłatę od posiadania psów,

2. określa wysokość stawki opłaty od posiadania psów,

3. określa zasady ustalania i poboru oraz terminy płatności opłaty od posiadania psów,

4. zarządza pobór opłaty od posiadania psów w drodze inkasa, określa inkasentów, terminy płatności dla inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso.

§ 2. Wprowadza się na terenie Gminy Herby opłatę od posiadania psów.

§ 3. Stawkę roczną opłaty od posiadania psów ustala się w wysokości 15,00 zł. od każdego psa posiadanego przez osobę fizyczną.

§ 4. 1. Opłata od posiadania psów płatna jest bez wezwania do dnia 31 marca roku podatkowego, a w przypadku powstania obowiązku jej uiszczenia po tej dacie, w terminie 14 dni od dnia powstania tego obowiązku. W przypadku powstania lub wygaśnięcia obowiązku uiszczenia opłaty w ciągu roku podatkowego, stawkę roczną zmniejsza się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w którym nie istniał obowiązek zapłaty.

2. Obowiązek uiszczenia opłaty powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku i wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.

§ 5. 1. Wpłaty opłaty można dokonywać bezpośrednio na rachunek bankowy lub w kasie Urzędu Gminy Herby.

2. Pobór opłaty od posiadania psów może odbywać się również w drodze inkasa. Inkasentami opłaty są Sołtysi.

§ 6. Pobrane w danym miesiącu opłaty powinny być przekazane przez inkasenta do Urzędu Gminy do 5 dnia miesiąca następnego.

§ 7. Ustala się wynagrodzenie za inkaso opłaty od posiadania psów w wysokości 40% od kwoty zainkasowanej i wpłaconej w terminie organowi podatkowemu opłaty.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 9. Traci moc uchwała Nr XX/283/08 Rady Gminy Herby z dnia 14 listopada 2008r. w sprawie opłaty od posiadania psów.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2012r.

Przewodniczący Rady


Józef Kozielski

1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1. dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992r.) 2. dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. We L 187 z 20.07.1999r.) Dane dotyczace ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej - dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne.

reklama

POLECANE

ARTYKUŁ PARTNERSKI

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna "Świeca i Wspólnicy"

Kancelaria Prawna „Świeca i Wspólnicy” Sp. k. jest podmiotem intensywnie rozwijającym się na polskim oraz międzynarodowym rynku usług prawnych. Wyróżnia się przede wszystkim postępowym działaniem, które ma na celu zapewnienie kompleksowego wsparcia prawnego oraz biznesowego zarówno dla przedsiębiorców, jak i klientów indywidualnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »