| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 57/VIII/2011 Rady Gminy Przyrów

z dnia 10 listopada 2011r.

w sprawie określenia podatku od nieruchomości na 2012 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8, art.40 ust 1, art. 41ust.1, art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. Nr 142, poz.1591 z 2001r. z późn. zmianami/; art. 4 ust.1, art.4 ust.1 i art.13 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych /Dz.U. Nr 68 poz. 449 z 2007r./; art.5, art.7 ust.3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych /t.j. z dnia 17 maja 2010r. Dz.U. Nr 95 poz. 613, z późn. zmianami/ oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2011r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2012r. (M.P. Nr 95 , poz. 961).

Rada Gminy w Przyrowie u c h w a l a , co następuje:

§ 1. Uchwala się stawki podatku od nieruchomości na 2012 rok:

a)

od budynków mieszkalnych lub ich części od 1 m2 powierzchni użytkowej

zł. 0,67

b)

od budynków lub ich części zw iązanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1 m2powierzchni użytkowej

zł. 18,90

c)

od budynków lub ich części z ajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1 m2 powierzchni użytkowej

zł. 10,24

d)

od budynków lub ich części związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przezpodmioty udzielające tych świadczeń od 1 m2powierzchni użytkowej

zł. 2,77

e)

od pozostałych budynków lub ich części w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1m2 powierzchni użytkowej

zł. 4,91

f)

od budowli

2% ich wartości

g)

od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1 m2 powierzchni

zł. 0,78

h)

od gruntów pod jeziorami zajętych na zbiorniki wodne retencyjne
lub elektrowni wodnych od 1 ha powierzchni

zł. 4,33

i)

od pozostałych gruntów w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej
statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku
publicznego od 1 m2 powierzchni

zł. 0,24

§ 2. 1. Zwalania się grunty i budynki lub ich zajęte części, zajęte na potrzeby działalności w zakresie upowszechniania kultury, na potrzeby działalności w zakresie kultury fizycznej i sportu z wyjątkiem wykorzystywanych na prowadzenie działalności gospodarczej

2. Zwalnia się z podatku od nieruchomości grunty i budynki wykorzystywane na działalność polegającej na świadczeniu zadań w zakresie niezawodowej ochrony przeciwpożarowej.

3. Zwalnia się z podatku od nieruchomości grunty i budowle służące ochronie środowiska oraz zajęte pod sieć wodociągową.

§ 3. Traci moc uchwała Nr 188/XXXI/10 z dnia 4 października 2010r.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Przyrowie.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku.

Przewodniczący Rady Gminy


Rajmund Michalik

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Accreo

Accreo to firma doradcza, oferująca usługi dedykowane przedsiębiorstwom i klientom indywidualnym w zakresie doradztwa podatkowego i prawnego, business restructuringu oraz doradztwa europejskiego przede wszystkim w obszarze pozyskiwania dotacji i funduszy unijnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »