| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXI/76/2011 Rady Gminy Rajcza

z dnia 8 listopada 2011r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, budynków, budowli i gruntów na 2012 r

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8, art.40 ust.1, art.41 ust.1, art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 z późn.zm.), art.2, art.3 ust.1, art.5 i art.7 ust.3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz.U. z 2010r. Nr 95, poz.613 z późn.zm.) Rada Gminy Rajcza uchwala, co następuje:

§ 1.

Ustala się roczne stawki podatku od nieruchomości:

1) od budynków mieszkalnych lub ich części, w tym garaże znajdujące się w budynkach mieszkalnych zajętych przez osoby fizyczne z wyjątkiem zajmowanych na wykonywanie działalności gospodarczej w wysokości - 0,67 zł za 1 m2 powierzchni użytkowej rocznie,

2) od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w wysokości - 18,41 zł za 1 m2 powierzchni użytkowej rocznie,

3) od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym, w wysokości - 10,24 zł za 1 m2 powierzchni użytkowej rocznie,

4) od pozostałych budynków lub ich części oraz garaży znajdujących się w tych budynkach nie wymienionych w pkt.1-3 oraz garaży wolnostojących nie wymienionych w pkt 1-3 oraz w pkt 5 w wysokości - 7,36 zł za 1 m2 powierzchni użytkowej rocznie,

5) od garaży wolnostojących trwale związanych z gruntem, odpowiadającym definicji budynku w rozumieniu art.1a ust.1 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, w wysokości - 4,30 zł za 1 m2 powierzchni użytkowej rocznie,

6) od budynków związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 4,37 za 1 m2 powierzchni użytkowej rocznie,

7) od budowli - 2% wartości określonej na podstawie art.4 ust.1 pkt 3 i ust.3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych

8) od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,75 zł od 1 m2,

b) pod jeziorami, zajetych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - 4,33 zł od 1 ha powierzchni,

c) pozostałych - 0,43 zł od 1 m2 powierzchni.

§ 2.

Zwalnia się z podatku od nieruchomości:

1) Budynki, budowle i grunty stanowiące mienie komunalne przekazane w zarząd i użytkowanie jednostkom organizacyjnym podporządkowanym Radzie Gminy, za wyjątkiem:

a) zajmowanych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż w zakresie użyteczności publicznej,

b) budynków i gruntów zajmowanych na cele mieszkalne lub wydzierżawione na prowadzenie działalności gospodarczej.

2) Budynki i grunty oddane w użytkowanie lub będące własnością stowarzyszeń wykorzystywane na cele ochrony przeciwpożarowej, za wyjątkiem ich części przeznaczonych na działalność gospodarczą.

3) Budynki, budowle i grunty stanowiące mienie komunalne przekazane w użytkowanie w celu prowadzenia działalności w zakresie gospodarki wodno-ściekowej (usługi komunalne).

4) Budynki zajęte przez osoby fizyczne nie posiadające gospodarstwa rolnego, wykorzystywane na pomieszczenia gospodarcze lub chów drobnego inwentarza.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4.

1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012 roku.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu również przez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń na terenie Gminy oraz opublikowaniu w prasie gminnej.

§ 5.

Traci moc uchwała nr LX/345/2010 Rady Gminy Rajcza z dnia 29 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, budynków, budowli i gruntów na 2011r.

Przewodnicząca Rady


Honorata Szatanik

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Tomasz Nazim

Interim manager, ekonomista, bankowiec, finansista, księgowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »