| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIV/144/11 Rady Miejskiej Cieszyna

z dnia 24 listopada 2011r.

w sprawie określenia na rok 2012 wysokości stawek podatku od nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ), art. 5 ust. 1, 2 i ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm. ) RADA MIEJSKA CIESZYNA u c h w a l a, co następuje :

§ 1. Określić na rok 2012 następujące stawki podatku od nieruchomości :

1. od gruntów:

1) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,81 zł od 1 m² powierzchni,

2) zajętych na pola kempingowe – 0,39 zł od 1 m² powierzchni,

3) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych – 4,26 zł od 1 ha powierzchni,

4) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,29 zł od 1 m² powierzchni;

2. od budynków lub ich części:

1) mieszkalnych - 0,67 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,

2) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 21,50 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,

3) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej przez rzemieślników w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle ( tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 112, poz. 979 z późn. zm. ), zatrudniających do 5 osób włącznie– 17,42 zł od 1 m²powierzchni użytkowej,

4) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 10,09 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,

5) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 4,37 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,

6) gospodarczych – 3,63 zł od 1 m² powierzchni użytkowej

7) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 7,26. zł od 1 m² powierzchni użytkowej,

3. od budowli - 2% ich wartości

§ 2. Różnice pomiędzy stawkami podstawowymi określonymi w § 1 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 2, a stawkami w § 1 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 3 stanowią pomoc de minimis, której udzielanie następuje zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji Europejskiej (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis ( Dz. Urz. UE L 06.379.5 )

§ 3. Podmioty ubiegające się o udzielenie pomocy de minimis oraz korzystające z pomocy, o której mowa w § 2, zobowiązane są do przedkładania organowi podatkowemu następujących dokumentów :

1) zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, gminy,

2) zaświadczenia o niezaleganiu w opłacie składek na ubezpieczenia społeczne oraz zdrowotne,

3) zaświadczeń lub oświadczeń o pomocy de minimis otrzymanej w okresie ostatnich 3 lat kalendarzowych,

4) informacji o uzyskaniu pomocy innej niż pomoc de minimis, dotyczącej tych samych kosztów kwalifikowanych, na które udzielana jest pomoc na podstawie niniejszej uchwały,

5) oświadczenia o ilości osób zatrudnionych przez rzemieślników w przypadku opodatkowania budynków lub ich części zajętych przez nich na prowadzenie działalności gospodarczej wg stawki określonej w § 1 ust. 2 pkt 3.

§ 4. Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Miasta Cieszyna

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej Cieszyna


mgr Bolesław Zemła

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Mikołaj Duda

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »