| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr X/83/2011 Rady Gminy Węgierska Górka

z dnia 31 października 2011r.

w sprawie stawek opłaty targowej, zasad ustalania i poboru, terminów płatności oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso na terenie Gminy Węgierska Górka w 2012 r

Na podstawie art. 15, 16 i 19 pkt 1 lit. a i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2006r. Nr 121, poz. 844 z późn.zm.) w związku z obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 30 lipca 2011r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2012 r. ( M.P. z dnia 25 października 2011r Nr 95,poz.961) oraz art.18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 4 1 ust. 1ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn.zm.) oraz art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz.U. z 2010r. Nr 17 poz.95 z póżn,zm)

Rada Gminy Węgierska Górka uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Opłatę targową pobiera się od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowiskach.

2. Opłatę targową pobiera się niezależnie od należności przewidzianych w odrębnych przepisach za korzystanie z urządzeń targowych oraz za inne usługi świadczone przez prowadzącego targowisko.

§ 2. 1. Targowiskami, o których mowa w § 1 są wszelkie miejsca, w których prowadzony jest handel, z zastrzeżeniem ust.2.

2. Opłacie targowej nie podlega sprzedaż dokonywana w budynkach lub częściach budynków, z wyjątkiem targowisk pod dachem oraz hal używanych do targów, aukcji i wystaw.

3. Zwalnia się z opłaty targowej osoby i jednostki organizacyjne, dokonujące sprzedaży na targowiskach, które są podatnikami podatku od nieruchomości w związku z przedmiotami opodatkowania położonymi na targowiskach.

§ 3. Ustala się dzienne stawki opłaty targowej przy sprzedaży:

1) z pojazdu samochodowego osobowego, dostawczego, przyczepy lub naczepy – 8,87 zł;

2) z pojazdu samochodowego ciężarowego o dopuszczalnej ładowności powyżej 1,5t – 16,76 zł;

3) z pojazdu samochodowego ciężarowego o dopuszczalnej ładowności powyżej 4,5t – 22,28zł;

4) z ręki, koszów, wiader - nieprzetworzonych produktów rolnych, ogrodniczych, sadowniczych, hodowlanych – 3,35 zł;

5) ze stolika, łóżka polowego - produktów określonych w pkt 4 – 5,63 zł;

6) z ręki, koszów, wiader - produktów innych niż określone w pkt 4 – 4,43 zł;

7) ze stolika, łóżka polowego - produktów innych niż określa pkt 4 – 6,71 zł;

8) w przypadkach nie wymienionych w pkt 1 – 7, za 1 m2 – 4,43 zł

§ 4. Poboru opłaty targowej w drodze inkasa dokonuje Pani Janina Gryglak - za wynagrodzeniem prowizyjnym w wysokości 30 % pobranych kwot.

§ 5. Opłata targowa jest płatna gotówką inkasentowi w dniu dokonywania sprzedaży przez podmioty określone w § 1 niniejszej uchwały, na podstawie dowodu wpłaty.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. Traci moc Uchwała Nr XXXI/276/2010 z dnia 28 września 2010 r. Rady Gminy Węgierska Górka w sprawie stawek opłaty targowej, zasad ustalania i poboru, terminów płatności oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso na terenie Gminy Węgierska Górka w 2011 r.

§ 8. 1. Niniejsza uchwała podlega ogłoszeniu przez rozplakatowanie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz na tablicach ogłoszeń sołectw wchodzących w skład Gminy Węgierska Górka.

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012 r.

Przewodniczący Rady Gminy


mgr Zofia Barcik

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Marcin M. Wyrzykowski

Główny Księgowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »