| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr X/83/2011 Rady Gminy Węgierska Górka

z dnia 31 października 2011r.

w sprawie stawek opłaty targowej, zasad ustalania i poboru, terminów płatności oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso na terenie Gminy Węgierska Górka w 2012 r

Na podstawie art. 15, 16 i 19 pkt 1 lit. a i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2006r. Nr 121, poz. 844 z późn.zm.) w związku z obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 30 lipca 2011r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2012 r. ( M.P. z dnia 25 października 2011r Nr 95,poz.961) oraz art.18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 4 1 ust. 1ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn.zm.) oraz art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz.U. z 2010r. Nr 17 poz.95 z póżn,zm)

Rada Gminy Węgierska Górka uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Opłatę targową pobiera się od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowiskach.

2. Opłatę targową pobiera się niezależnie od należności przewidzianych w odrębnych przepisach za korzystanie z urządzeń targowych oraz za inne usługi świadczone przez prowadzącego targowisko.

§ 2. 1. Targowiskami, o których mowa w § 1 są wszelkie miejsca, w których prowadzony jest handel, z zastrzeżeniem ust.2.

2. Opłacie targowej nie podlega sprzedaż dokonywana w budynkach lub częściach budynków, z wyjątkiem targowisk pod dachem oraz hal używanych do targów, aukcji i wystaw.

3. Zwalnia się z opłaty targowej osoby i jednostki organizacyjne, dokonujące sprzedaży na targowiskach, które są podatnikami podatku od nieruchomości w związku z przedmiotami opodatkowania położonymi na targowiskach.

§ 3. Ustala się dzienne stawki opłaty targowej przy sprzedaży:

1) z pojazdu samochodowego osobowego, dostawczego, przyczepy lub naczepy – 8,87 zł;

2) z pojazdu samochodowego ciężarowego o dopuszczalnej ładowności powyżej 1,5t – 16,76 zł;

3) z pojazdu samochodowego ciężarowego o dopuszczalnej ładowności powyżej 4,5t – 22,28zł;

4) z ręki, koszów, wiader - nieprzetworzonych produktów rolnych, ogrodniczych, sadowniczych, hodowlanych – 3,35 zł;

5) ze stolika, łóżka polowego - produktów określonych w pkt 4 – 5,63 zł;

6) z ręki, koszów, wiader - produktów innych niż określone w pkt 4 – 4,43 zł;

7) ze stolika, łóżka polowego - produktów innych niż określa pkt 4 – 6,71 zł;

8) w przypadkach nie wymienionych w pkt 1 – 7, za 1 m2 – 4,43 zł

§ 4. Poboru opłaty targowej w drodze inkasa dokonuje Pani Janina Gryglak - za wynagrodzeniem prowizyjnym w wysokości 30 % pobranych kwot.

§ 5. Opłata targowa jest płatna gotówką inkasentowi w dniu dokonywania sprzedaży przez podmioty określone w § 1 niniejszej uchwały, na podstawie dowodu wpłaty.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. Traci moc Uchwała Nr XXXI/276/2010 z dnia 28 września 2010 r. Rady Gminy Węgierska Górka w sprawie stawek opłaty targowej, zasad ustalania i poboru, terminów płatności oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso na terenie Gminy Węgierska Górka w 2011 r.

§ 8. 1. Niniejsza uchwała podlega ogłoszeniu przez rozplakatowanie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz na tablicach ogłoszeń sołectw wchodzących w skład Gminy Węgierska Górka.

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012 r.

Przewodniczący Rady Gminy


mgr Zofia Barcik

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Michał Koralewski

Aplikant radcowski, ekspert w dziedzinie prawa handlowego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »