| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr X/87/11 Rady Gminy Jaworze

z dnia 17 listopada 2011r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 oraz art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, ze zm) oraz art. 5 ust.1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych1) (t. j. Dz. U. z 2010r. Nr 95 poz. 613, ze zm.)

Rada Gminy Jaworze uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się następujące stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie Gminy Jaworze:

1) od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej innej niż rolnicza lub leśna, z wyjątkiem związanych z budynkami mieszkalnymi, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1 m2 powierzchni 0,72 zł;

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych od 1 ha powierzchni 3,60 zł;

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m2 powierzchni 0,22 zł;

2) od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych łącznie ze znajdującymi się w nich garażami, z wyjątkiem zajmowanych na wykonywanie działalności gospodarczej innej niż rolnicza lub leśna od 1 m2 powierzchni użytkowej 0,60 zł;

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej innej niż rolnicza lub leśna oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1 m2 powierzchni użytkowej 18,00 zł;

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1 m2 powierzchni użytkowej 8,50 zł;

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń od 1m2 powierzchni użytkowej 4,30 zł;

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m2 powierzchni użytkowej 5,80 zł

z wyjątkiem:

- zajmowanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż rolnicza lub leśna od 1m2 powierzchni użytkowej 6,00 zł;

- zajętych na pomieszczenia gospodarcze lub chów drobnego inwentarza od 1 m2 powierzchni użytkowej 3,70 zł;

- od garaży wolno stojących lub ich części za wyjątkiem zajętych na działalność gospodarczą inną niż rolnicza lub leśna od 1 m2 powierzchni użytkowej 4,50 zł;

3) od budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej 2 % ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

§ 2. Traci moc Uchwała Nr XL/315/10 Rady Gminy Jaworze z dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od nieruchomości zmieniona uchwałą Nr III/29/10 Rady Gminy Jaworze z dnia 30 grudnia 2010r. (Dz.U. Woj. Śląskiego z 2010r. Nr 267, poz. 4381; z 2011r. Nr 21, poz. 416).

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jaworze.

§ 4. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku.

2. Uchwałę podaje się do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy w Jaworzu.

Przewodniczący Rady Gminy Jaworze


Andrzej Śliwka

1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich
1.dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992r.),
2.dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999r. w sprawie pobierania opłat niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999r.).
Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczącą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej- wydanie specjalne.

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna Konieczny Grzybowski Polak sp. k.

Kancelaria

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »