| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr X/60/11 Rady Gminy Kobiór

z dnia 27 października 2011r.

w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. Nr 142 z 2001r. poz. 1591 ze zm.) oraz art. 40 ust. 8 i 9 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. Nr 19 z 2007r. poz. 115 ze zm.)

Rada Gminy uchwala:

§ 1.

Określa się stawki opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, dla których zarządcą jest Wójt Gminy Kobiór na cele nie związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, dotyczące:

1) prowadzenia na obszarze pasa drogowego robót naziemnych, nadziemnych i podziemnych;

2) umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego;

3) umieszczenia w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam;

4) zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w pkt 1-3.

§ 2.

1. Za zajęcie 1m2 powierzchni pasa drogowego dróg gminnych w celu prowadzenia robót ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia:

1) przy zajęciu jezdni do 20% jej szerokości 3,00 zł;

2) przy zajęciu jezdni powyżej 20% do 50% jej szerokości 6,00 zł;

3) przy zajęciu jezdni powyżej 50% jej szerokości 9,00 zł;

4) drogi o nawierzchni gruntowej:

a) przy zajęciu jezdni do 20% jej szerokości 2,00 zł;

b) przy zajęciu jezdni powyżej 20% do 50% jej szerokości 4,00 zł;

c) przy zajęciu jezdni powyżej 50% jej szerokości 6,00 zł.

2. Stawki określone w ust. 1 stosuje się także do chodników, placów, zatok postojowych i autobusowych, ścieżek rowerowych i ciągów pieszych.

3. Do elementów pasa drogowego nie wymienionych w ust. 1 i 2 ustala się stawkę opłat za każdy dzień zajęcia 1 m pasa drogowego w wysokości 3,00 zł.

§ 3.

1. Za zajęcie pasa drogowego o którym mowa w § 1 pkt. 2 ustala się następujące roczne stawki opłat za 1 m2 powierzchni pasa drogowego drogi gminnej zajętego przez rzut poziomy umieszczanego urządzenia:

1) na drogowym obiekcie inżynierskim - 200,00 zł;

2) pozostałe elementy - 20,00 zł.

2. Przy umieszczaniu urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych stosuje się stawki w wysokości 50% określonych w ust. 1.

3. Roczne stawki opłat w wysokości określonej w ust. 1 obejmują pełny rok kalendarzowy umieszczenia urządzenia w pasie drogowym.

§ 4.

1. Za każdy dzień zajęcia pasa drogowego, o którym mowa w § 1 pkt 3 ustala się następujące stawki opłat za 1 m2 powierzchni pasa drogowego:

1) zajętego przez rzut poziomy obiektu handlowego / usługowego - 1,00 zł;

2) zajętego na tymczasowe stoiska handlowe - 1,50 zł;

3) zajętego przez rzut poziomy innych obiektów - 1,00 zł.

2. Natomiast za każdy dzień umieszczenia w pasie drogowym reklamy ustala się stawkę opłaty w wysokości za 1m2 powierzchni reklamy - 2,20 zł.

§ 5.

Za każdy dzień zajęcia pasa drogowego, o którym mowa w § 1 ust. 4 ustala się następujące stawki opłat za 1m2 powierzchni pasa drogowego:

1) zajętego przez wydzielone miejsca parkingowe (koperty) - 0,50 zł;

2) zajętego przez stragany nie będące obiektami budowlanymi i inne urządzenia eksponujące towar – 1,50 zł;

3) zajętego przez inne nie wymienione w pkt. 1-2 pozwalające na korzystanie z pasa drogowego na prawach wyłączności – 1,00 zł.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 7.

Traci moc uchwała Nr XXVIII/9/134/05 Rady Gminy Kobiór z dnia 5 lipca 2005r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego Nd. 100, poz. 2728)

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14-tu dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady


Jerzy Mazur

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

EXCO A2A Polska

EXCO A2A Polska (www.exco.pl) jest polską filią Grupy EXCO (www.exco.fr) France, sieci niezależnych biur działających w zakresie audytu, ekspertyz księgowych oraz doradztwa.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »