| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XII/233/11 Rady Miasta Tychy

z dnia 27 października 2011r.

w sprawie zmiany uchwały Nr 0150/VIII/152/03 Rady Miasta Tychy z dnia 24 kwietnia 2003r. w sprawie statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tychach

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 2 pkt 2, art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 12 pkt 11 i art. 92 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.), art. 11 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157 poz. 1240 ze zm.), art. 110 i art. 112 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.), art. 20 ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych ( Dz. U. z 2006r. Nr 139, poz. 992 ze zm.), art.12 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów ( Dz. U. z 2009r. Nr 1 poz. 7 ze zm.), art. 176, art. 177, art. 180, art. 181 oraz art. 241 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( Dz. U. Nr 149, poz. 887), na wniosek Prezydenta Miasta Tychy, po zaopiniowaniu przez Komisję Oświaty i Spraw Społecznych,

Rada Miasta Tychy uchwala:

§ 1

W statucie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tychach, stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały Nr 0150/VIII/152/03 Rady Miasta Tychy z dnia 24 kwietnia 2003r. w sprawie statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tychach, zmienionej uchwałą Nr 0150/XXIX/554/04 Rady Miasta Tychy z dnia 16 grudnia 2004r., uchwałą Nr 0150/XLV/846/06 Rady Miasta Tychy z dnia 30 marca 2006r. oraz uchwałą Nr 0150/XXII/471/08 Rady Miasta Tychy z dnia 28 sierpnia 2008r., wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust. 2 po pkt 2b dodaje się punkt 2c i punkt 2d w brzmieniu:

§ 1 pkt 2c) zadania Miasta Tychy w zakresie wspierania rodziny będące zadaniami gminy, własne oraz zlecone z zakresu administracji rządowej. § 1 pkt 2d) zadania Miasta Tychy w zakresie systemu rodzinnej pieczy zastępczej, będące zadaniami powiatu, własne oraz zlecone z zakresu administracji rządowej.;;

2) § 3 otrzymuje brzmienie:

§ 3 1. MOPS jest jednostką nadzorującą i koordynującą system pomocy społecznej oraz realizującą zadania w zakresie wspierania rodziny i pełniącą funkcję organizatora rodzinnej pieczy zastępczej w Mieście Tychy. 2. MOPS tworzy system pomocy społecznej, będąc w tym zakresie jednostką wiodącą, oraz system wspierania rodziny i rodzinnej pieczy zastępczej w mieście, a w przedmiotowym zakresie współpracuje z: 1) domem pomocy społecznej, 2) dziennym domem pomocy społecznej, 3) środowiskowym domem samopomocy, 4) placówkami wsparcia dziennego, 5) uchylony, 6) uchylony, 7) warsztatami terapii zajęciowej, 8) placówkami instytucjonalnej pieczy zastępczej, 9) innymi podmiotami, w zależności od rodzaju rozpoznanych potrzeb. 3. Zasady funkcjonowania jednostek pomocy społecznej oraz jednostek wspierających rodzinę i sprawujących pieczę zastępczą, o których mowa w ust. 2, oraz zależności między nimi a MOPS określają niniejszy statut, regulamin organizacyjny MOPS i regulaminy organizacyjne tych jednostek albo umowy i porozumienia dotyczące finansowania lub dofinansowania ich działalności.;;

3) § 4 otrzymuje brzmienie:

§ 4 MOPS działa na podstawie niniejszego statutu i obowiązującego prawa, a w szczególności w oparciu o przepisy: 1) ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.), 2) ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), 3) ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.), 4) ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011r. Nr 127, poz. 721 ze zm.), 5) ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( Dz. U. z 2008r. Nr 164, poz. 1027 ze zm.), 6) ustawy z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego ( Dz. U. z 1994r. Nr 111, poz. 535 ze zm. ), 7) ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych ( Dz. U. z 2006r. Nr 139, poz. 992ze zm.), 8) ustawy z dnia 24 stycznia 1991r. o kombatantach oraz niektórych osobach będącymi ofiarami represji wojennych i okresu powojennego ( Dz. U z 2002r. Nr 42, poz. 371 ze zm.), 9) ustawy z dnia 7 stycznia 1993r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży ( Dz. U. z 1993r. Nr 17, poz. 78 ze zm.), 10) ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), 11) uchylony 12) ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów ( Dz. U. z 2009r. Nr 1, poz. 7 ze zm.), 13) ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( Dz. U. Nr 149, poz. 887).;

4) w § 5 dodaje się punkt 6 i punkt 7 w następującym brzmieniu:

§ 5 pkt 6) prowadzenie działań mających na celu wspieranie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych, § 5 pkt 7) sprawowanie funkcji organizatora rodzinnej pieczy zastępczej.;;

5) w § 6 dodaje się ustęp 4 w następującym brzmieniu:

§ 6 4. Zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu rodzinnej pieczy zastępczej obejmują: 1) zadania własne gminy, 2) zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez gminę, 3) zadania własne powiatu, 4) zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat.;;

6) w § 8 dodaje się ustęp 4 w następującym brzmieniu:

§ 8 4. Zadania Miasta Tychy w zakresie wspierania rodziny oraz systemu rodzinnej pieczy zastępczej są realizowane poprzez: 1)tworzenie warunków sprzyjających przywróceniu rodzinom prawidłowego funkcjonowania w zakresie wykonywania zadań opiekuńczo - wychowawczych, 2) organizowanie rodzinnej pieczy zastępczej, 3) przyznawanie i wypłacanie świadczeń przewidzianych ustawą.;

7) § 9 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

§ 9 ust. 1 Dyrektor MOPS wytacza lub może wytoczyć na rzecz obywateli powództwa o zasądzenie roszczeń alimentacyjnych.;;

8) w § 11 ustęp 8 otrzymuje następujące brzmienie:

§ 11 ust. 8 Dyrektor MOPS upoważniony jest do umarzania, w sytuacjach przewidzianych w ustawie o pomocy społecznej oraz w innych ustawach, z których wynika takie uprawnienie, należności Miasta Tychy wynikających z udzielonej pomocy..

§ 2

Odpowiedzialnym za wykonanie uchwały jest Prezydent Miasta Tychy.


§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, jednak nie wcześniej niż z dniem 01 stycznia 2012r.

Przewodniczący Rady Miasta Tychy


mgr Zygmunt Marczuk

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Maciej Aleksandrowicz

Ekspert w dziedzinie ogrodów

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »