| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XI/73/2011 Rady Gminy Ujsoły

z dnia 25 listopada 2011r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2012

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 5 i art. 20 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych1) (tekst jednolity z 2010 roku Nr 95, poz. 613 z późn. zm.) oraz Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 19 października 2011 roku w sprawie: górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2012 roku (M.P. Nr 95, poz. 961) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Określa się następujące stawki podatku od nieruchomości :

1) od gruntów :

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1 m2 powierzchni - 0.74 zł.

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych od 1 ha powierzchni - 4,32 zł.

c) pozostałych, w tym na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m2 powierzchni - 0.40 zł.

2) od budynków lub ich części :

a) mieszkalnych, w tym garaże znajdujące się w budynkach mieszkalnych zajętych przez osoby fizyczne z wyjątkiem zajmowanych na wykonywanie działalności gospodarczej w wysokości od 1 m2 powierzchni użytkowej - 0.65 zł.

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od części budynków mieszkalnych zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1 m2 powierzchni użytkowej - 19.71 zł.

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1 m2 powierzchni użytkowej - 10.19 zł.

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń od 1 m2 powierzchni użytkowej - 4.45 zł.

e) gospodarczych niezwiązanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego przeznaczonych na pomieszczenia gospodarcze oraz od garaży wolnostojących trwale związanych z gruntem, innych niż wymienione w literze „f” od 1 m2 powierzchni użytkowej – 4,00 zł.

f) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m2 powierzchni użytkowej - 7.35 zł.

3) od budowli – 2 % ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust 3-7.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XL/258/2010 z dnia 27 października 2010 r., w sprawie górnych wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2011.

§ 4. 1. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

2. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni po opublikowaniu w Dzienniku, o którym mowa w ust. 1 z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 r.

3. Uchwała podlega ogłoszeniu również przez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń na terenie Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy


Adam Janota

1) 1 Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz.Urz. WE L 368 z 17.12.1992), 2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowania niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz.Urz. WE L 187 z 20.07.1999). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne.

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Bernard Waszczyk

Analityk rynku funduszy inwestycyjnych Open Finance.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »