| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XI/74/2011 Rady Gminy Ujsoły

z dnia 25 listopada 2011r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 , art.40 ust.1, art.41 ust.1 i art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Nr 142 , poz.1591 z późn .zm.) art.10 ust.1 i 2 i art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych1) ( tekst jednolity z 2010 r. Nr 95,poz.613 z póżn. zm.) art 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. w sprawie ogłaszania aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych ( Dz. U z 2010 r Nr 17 poz. 95), obwieszczenia Ministra Finansów w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2012 roku (M. P Nr 95, poz.962) oraz obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 19 października 2011 roku w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2012 roku (M. P. Nr 95, poz. 961), Rada Gminy w Ujsołach uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2012:

1. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej :

1) powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton:

Dopuszczalna masa całkowita w tonach

powyżej 3,5 – 5,5 włącznie

powyżej 5,5 – 9 włącznie

powyżej 9 i mniej niż 12

Samochody ciężarowe

700

900

1100

2) równej lub wyższej niż 12 ton:

Dopuszczalna masa całkowita :

2 osie

Nie mniej niż

Mniej niż

Zawieszenie osi pneumatyczne lub równoważne

Inny system zawieszenia
osi

Stawka podatku w złotych

12 t

15 t

1300

1400

15 t

-

1500

1600

3) .

Dopuszczalna masa całkowita :

3 osie

Nie mniej niż

Mniej niż

Zawieszenie osi pneumatyczne lub równoważne

Inny system zawieszenia

osi

Stawki podatku w złotych

12 t

19 t

2416

2549

19 t

23 t

2483

2614

23 t

-

2549

2680

4) .

Dopuszczalna masa całkowita :

4 osie

Ni mniej niż :

Mniej niż:

Zawieszenie osi pneumatyczne

Inny system zawieszenia

Stawka podatku w złotych

12 t

27 t

2614

2660

27 t

29 t

2680

2808

29 t

-

2745

2977

2. Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalne masie całkowitej zespołu pojazdu :

1) ciągniki o dopuszczalnej masie od 3,5 t do 7 ton - 1764 zł.

2) ciągniki o dopuszczalnej masie powyżej 7 ton i poniżej 12 ton - 1820 zł.

3) równej lub wyższej niż 12 ton:

a) .

Dopuszczalna masa całkowita w tonach :

2 osie

Nie mniej niż :

Mniej niż:

Zawieszenie osi pneumatyczne lub równoważne

Inny system zawieszenia osi

Stawka podatku w złotych

12 t

25 t

2091

2154

25 t

31 t

2154

2221

31 t

36 t włącznie

2221

2302

Powyżej 36 t

-

2221

2572

b) .

Dopuszczalna masa całkowita w tonach :

3 osie

Nie mniej niż :

Mniej niż :

Zawieszenie osi pneumatyczne lub równoważne

Inny system zawieszenia osi

Stawka podatku w złotych

12 t

36 t włącznie

2287

2302

powyżej 36 t

40 t

2287

2313

40 t

-

2352

2977

3. Od przyczep lub naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton z wyjątkiem związanych z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego :

Przyczepy, naczepy

560 zł.

4. Przyczepy i naczepy ,które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższa niż 12 t z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego :

1) .

Dopuszczalna masa całkowita w tonach

1 oś

Nie mniej niż :

Mniej niż :

Zawieszenie osi pneumatyczne lub równoważne

Inny system zawieszenia osi

Stawka podatku w złotych

12 t

25 t

588

653

25 t

-

717

786

2) .

Dopuszczalna masa całkowita w tonach

2 osie

Nie mniej niż :

Mniej niż :

Zawieszenie osi pneumatyczne lub równoważne

Inny system zawieszenia osi

Stawka podatku w złotych

12 t

28 t

1045

1110

28 t

33 t

1110

1177

33 t

38 t

1240

1631

38 t

-

1453

2148

3) .

Dopuszczalna masa całkowita w tonach :

3 osie

Nie mniej niż :

Mniej niż :

Zawieszenie osi pneumatyczne lub równoważne

Inny system zawieszenia osi

Stawka podatku w złotych

12 t

38

1437

1450

38 t

-

1463

1618

5. Autobusy

1) Mniej niż 30 miejsc - 700 zł.

2) Równo lub więcej niż 30 miejsc - 1893 zł.

§ 2. Podatek od środków transportowych płatny jest bez wezwania organu w dwóch ratach : I rata do 15 lutego , II rata do 15 września roku podatkowego , gotówką do Urzędu Gminy w Ujsołach lub na konto BS Ujsoły Nr 34 8125 1018 0000 02228 2000 0010.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ujsoły.

§ 4. Traci moc uchwała nr XL/259/2010 Rady Gminy w Ujsołach z dnia 27 października 2010 roku. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2011 r.

§ 5. 1. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

2. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni po opublikowaniu w Dzienniku o którym mowa w ust.1 z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012 r.

3. Uchwała podlega ogłoszeniu również przez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń na terenie Gminy Ujsoły.

Przewodniczący Rady Gminy


Adam Janota

1) 1 Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz.Urz. WE L 368 z 17.12.1992), 2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowania niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz.Urz. WE L 187 z 20.07.1999). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Zbigniew Waz

Managing Partner w Leaware - spółce tworzącej aplikacje mobilne i webowe dla klientów na całym świecie.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »