| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XI/75/2011 Rady Gminy Ujsoły

z dnia 25 listopada 2011r.

w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości w 2012 roku

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1, art.40 ust. 1 i art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm) i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych1) (tj. Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 ze zm.) Rada Gminy w Ujsołach uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwalnia się z podatku od nieruchomości:

1) grunty, budynki, budowle oraz ich części:

a) zajęte na potrzeby świetlic i sal wiejskich,

b) wykorzystywane w zakresie wypożyczania książek i czytelnictwa,

c) wykorzystywane w zakresie kultury i sztuki oraz sportu,

d) wykorzystywane w zakresie świadczenia pomocy społecznej

2) grunty, budynki oraz budowle wykorzystywane do odprowadzania ścieków w rozumieniu ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U. z 2006r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.)

3) grunty, budynki, budowle oraz ich części wykorzystywane wyłącznie na cele ochrony przeciwpożarowej.

2. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a) - d) nie dotyczy gruntów, budynków, budowli oraz ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej.

3. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 i 3 nie dotyczy gruntów, budynków, budowli oraz ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ujsoły.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2012r.

Przewodniczący Rady Gminy


Adam Janota

1) 1 Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz.Urz. WE L 368 z 17.12.1992), 2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowania niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz.Urz. WE L 187 z 20.07.1999). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Minka .pl

oferuje ekologiczne tapety ścienne drukowane w technologii lateksowej HP

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »