| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XI/77/2011 Rady Gminy Ujsoły

z dnia 25 listopada 2011r.

w sprawie uchwalenia wysokości stawek opłaty od posiadania psów na 2012 rok oraz określenia zasad poboru i terminów płatności tej opłaty

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z póź. zm.) oraz art. 18a ust. 1, art. 19 pkt 1 lit. f ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych1) (tekst jednolity z 2010 roku Nr 95, poz. 613 z późn. zm.) Rada Gminy Ujsoły Uchwala, co następuje:

§ 1. Ustalić stawkę opłaty od posiadania psów w wysokości: 44,00 zł.

§ 2. Brak treści

1. Opłata od posiadania psów płatna jest bez wezwania do dnia 31 marca roku podatkowego, a w przypadku powstania obowiązku podatkowego w ciągu roku w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego . W przypadku powstania lub wygaśnięcia obowiązku podatkowego w ciągu roku podatkowego, opłatę ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał obowiązek podatkowy.

2. Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku i wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.

§ 3. Niezależnie od zwolnień wymienionych w art.18 a ust. 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych zwalnia się z opłaty z tytułu posiadania psa w celu pilnowania obejścia budynków mieszkalnych, po jednym na każde obejście.

§ 4. Brak treści

1. Wpłaty można dokonywać bezpośrednio na konto Banku Spółdzielczego w Ujsołach nr 34812510180000022820000010, lub w kasie Urzędu Gminy w Ujsołach.

2. Pobór opłaty może odbywać się również w drodze inkasa w gminie Ujsoły. Inkasentami opłaty są sołtysi – we wsiach.

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Traci moc Uchwała Nr XL/260/2010 z dnia 27 października 2010 roku w sprawie podatku na 2011 r. od posiadania psów.

§ 7. Brak treści

1. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

2. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni po opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012 r.

3. Uchwała podlega również ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty poprzez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń na terenie Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy


Adam Janota

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Inwestycje w Kurortach

Serwis nieruchomościowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »