| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XII/60/2011 Rady Gminy Bojszowy

z dnia 28 listopada 2011r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku, opłat targowych oraz sposobu ich poboru w 2012 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust.1,art.41 ust.1, art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2001r.Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) art. 5 ust. 1 i art.7 ust. 3, art.19, pkt 1 lit. „a”, pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2010r. Nr 95, poz. 613 ) oraz obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 19 października2011r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych (M.P. z 2011r. Nr 95 poz. 961) na wniosek Wójta Gminy

Rada Gminy Bojszowy
uchwala

§ 1. Wprowadzić z dniem 1 stycznia 2012 roku:

1.

Wysokość rocznych stawek podatku od nieruchomości od 1 m2 powierzchni użytkowej:

1) od budynków mieszkalnych lub ich części -

0,67 zł

2) od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej -

20,16

3) od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym –

9,67 zł

4) od budynków lub ich części związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń -

4,45 zł

5) od pozostałych budynków lub ich części, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego -

5,84 zł

2.

Wysokość stawki podatku od budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza lub leśna określonej na podstawie art.4 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3-7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych -

2 % ich wartości

3.

Stawki podatku od powierzchni gruntów wynoszą rocznie:

1) od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1 m2 powierzchni –

0,80 zł

2) od gruntów pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne, retencyjne lub elektrowni wodnych, od 1 ha powierzchni –

4,23 zł

3) od pozostałych gruntów, od 1m2 powierzchni, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego.

0,27 zł

§ 2. Zwalnia się z podatku od nieruchomości grunty, budynki lub ich części oraz budowle:

a) zajęte na prowadzenie działalności statutowej w zakresie niezawodowej ochrony przeciwpożarowej

b) zajęte na prowadzenie działalności o której mowa w art. 1 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej


§ 3. Wysokość opłat lokalnych:

1) za sprzedaż z ręki -

10,00 zł/1 dzień

2) za sprzedaż ze straganu lub samochodu dostawczego do 2,5 tony-

20,00 zł/1 dzień

3) za sprzedaż z samochodu ciężarowego powyżej 2,5 tony-

40,00 zł/1 dzień

4) zarządzić pobór opłaty targowej w drodze inkasa przez inkasentów oraz ustalić wynagrodzenie za inkaso w wysokości 10% pobranej opłaty targowej,

5) w przypadku nie uiszczenia opłaty targowej stosuje się sankcje w myśl przepisów kodeksu wykroczeń.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Traci moc uchwała Rady Gminy Bojszowy Nr XXXVIII/199/2010 z dnia 28 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku, opłaty targowej oraz sposobu ich poboru w 2011 roku.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i obowiązuje w roku podatkowym 2012.

Przewodniczący Rady


Marek Kumor

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

EY

Firma EY jest światowym liderem rynku usług profesjonalnych obejmujących usługi audytorskie, doradztwo podatkowe, doradztwo biznesowe i doradztwo transakcyjne.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »