| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIV/85/11 Rady Gminy Gorzyce

z dnia 24 listopada 2011r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok oraz zasad poboru tego podatku od osób fizycznych

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust.1 oraz art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. z 2001 roku Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz.U. z 2011 roku Nr 197 poz. 1172), art. 5 , art. 6 ust. 12 i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2010 roku Nr 95, poz. 613 z późn. zm.) po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, uchwala się co następuje:

§ 1. Ustala się na terenie Gminy Gorzyce następujące stawki podatku od nieruchomości na 2012 rok:

1)Od budynków lub ich części :

a) budynków mieszkalnych lub ich części za 1m² powierzchni użytkowej 0,68 zł

b) od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej za 1m² powierzchni użytkowej 17,80 zł

c) od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, znajdujących się na ogólnodostępnych, zorganizowanych terenach wypoczynkowych, za 1 m² powierzchni użytkowej 10,00 zł

d) od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym, za 1m² powierzchni użytkowej 9.39 zł

e) od budynków lub ich części zajętych w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń, za 1m² powierzchni użytkowej 4,45 zł

f) od budynków pozostałych lub ich części, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego, za 1m² powierzchni użytkowej 4,45 zł

2)Od budowli:

a) wykorzystywanych bezpośrednio do wytwarzania energii elektrycznej lub ciepła, linii elektroenergetycznych przesyłowych i rozdzielczych, rurociągów i przewodów sieci rozdzielczych gazów, ciepła, paliw i wody - 2% ich wartości

b) rurociągów sieci kanalizacyjnych - 0,1% ich wartości

c) od pozostałych budowli - 2 % ich wartości

3)Od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków, za 1m² powierzchni - 0,77 zł

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków, na ogólnodostępnych, zorganizowanych terenach wypoczynkowych, za 1m² powierzchni - 0,20zł

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego, za 1m² powierzchni - 0,29 zł

d) pod wodami powierzchniowymi stojącymi, sklasyfikowanymi w ewidencji gruntów jako Ws, za powierzchnię:

- do 0,50 ha -0,09 zł za 1m²

- powyżej 0,50 ha -4,33 zł za 1ha

e) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych, za 1 ha powierzchni - 4,33 zł

§ 2. Zwalnia się z podatku od nieruchomości:

1)nieruchomości lub ich części oraz budowle, zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej, innej niż rolnicza lub leśna, przez okres trzech pierwszych miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego, związanego z prowadzeniem nowo rozpoczynanej działalności gospodarczej, wykonywanej z wykorzystaniem tych nieruchomości;

2)nieruchomości lub ich części zajęte na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przeciwpożarowej;

3)nieruchomości zajęte pod infrastrukturę komunalną na podstawie umowy pomiędzy gminą a właścicielem.

4)nieruchomości lub ich części zajęte na prowadzenie działalności statutowej na podstawie ustawy o działalności kulturalnej oraz ustawy o bibliotekach za wyjątkiem nieruchomości lub ich części wynajmowanych osobom trzecim na prowadzenie działalności gospodarczej.

§ 3. 1. Zarządza się pobór podatku od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa przez inkasentów powołanych odrębną uchwałą.

2. Podatek od nieruchomości może być wpłacany bezpośrednio na rachunek Gminy Gorzyce Nr konta 55 8469 0009 0000 0257 2000 0003, w Banku Spółdzielczym Gorzyce.

§ 4. Różnica pomiędzy stawką podstawową określoną w § 1 pkt 1 lit. b) i pkt 3 lit. a), a stawką preferencyjną określoną w § 1 pkt 1 lit. c) i pkt 3 lit. b) oraz zwolnienie podatku od nieruchomości określone w § 2 pkt 1 w odniesieniu do podatników prowadzących działalność gospodarczą bez względu na formę organizacyjno-prawną oraz sposób finansowania stanowi pomoc de minimis, której udzielenie następuje zgodnie z warunkami rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006 z 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379/5 z 28.12.2006 r.) i może być stosowana po spełnieniu warunków określonych w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały i podanie jej treści do publicznej wiadomości, powierza się Wójtowi Gminy Gorzyce.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2012 roku.

Przewodniczący Rady Gminy


mgr Krzysztof Małek


Załącznik do Uchwały Nr XIV/85/11
Rady Gminy Gorzyce
z dnia 24 listopada 2011 r.

Załącznik do uchwały

§ 1. Stawki o których mowa w § 1 pkt 1 lit. c) i pkt 3 lit. b) oraz zwolnienie podatku od nieruchomości § 2 pkt 1 uchwały w odniesieniu do podatników prowadzących działalność gospodarczą bez względu na formę organizacyjno-prawną oraz sposób finansowania mają zastosowanie wobec wszystkich, z wyjątkiem:

1)pomocy przyznawanej podmiotom gospodarczym działającym w sektorach rybołówstwa i akwakultury, objętych rozporządzeniem Rady (WE) nr 104/2000 [10];

2)pomocy przyznawanej podmiotom gospodarczym działającym w dziedzinie produkcji podstawowej produktów rolnych wymienionych w załączniku I do Traktatu;

3)pomocy przyznawanej podmiotom gospodarczym działającym w dziedzinie przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych wymienionych w załączniku I do Traktatu w następujących przypadkach:

a) kiedy wysokość pomocy ustalana jest na podstawie ceny lub ilości takich produktów zakupionych od producentów surowców lub wprowadzonych na rynek przez podmioty gospodarcze objęte pomocą

b) kiedy przyznanie pomocy zależy od faktu jej przekazania w części lub w całości producentom surowców;

4)pomocy przyznawanej na działalność związaną z wywozem do państw trzecich lub państw członkowskich, tzn. pomocy bezpośrednio związanej z ilością wywożonych produktów, tworzeniem i prowadzeniem sieci dystrybucyjnej lub innymi wydatkami bieżącymi związanymi z prowadzeniem działalności eksportowej;

5)pomocy uwarunkowanej pierwszeństwem korzystania z towarów krajowych w stosunku do towarów sprowadzanych z zagranicy;

6)pomocy przyznawanej przedsiębiorstwom działającym w sektorze węglowym zgodnie z definicją zawartą w rozporządzeniu (WE) nr 1407/2002;

7)pomocy na nabycie pojazdów przeznaczonych do transportu drogowego przyznawanej podmiotom gospodarczym prowadzącym działalność zarobkową w zakresie drogowego transportu towarowego;

8)podmiotów gospodarczych znajdujących się w trudnej sytuacji ekonomicznej w rozumieniu pkt 9 - 11 Wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw (Dz. Urz. WE C 244 z 01.10.2004r.);

9)na działalność uwarunkowaną pierwszeństwem korzystania z towarów krajowych w stosunku do towarów sprowadzanych z zagranicy;

10)wobec przedsiębiorców zalegających z zapłatą zobowiązań wobec budżetu Gminy Gorzyce.

§ 2. 1. Podatnik prowadzący działalność gospodarczą (za wyjątkiem prowadzącego działalność w sektorze transportu drogowego), przy zachowaniu wszystkich warunków określonych w uchwale, może skorzystać ze stawki podatkowej, stanowiącej pomoc de minimis, jeżeli wartość pomocy brutto łącznie z wartością innej pomocy de minimis otrzymanej przez niego w okresie bieżącego roku kalendarzowego oraz dwóch poprzedzających go lat kalendarzowych nie przekracza kwoty stanowiącej 200 tys. euro.

2. Podatnik prowadzący działalność gospodarczą w sektorze transportu drogowego, przy zachowaniu wszystkich warunków określonych w uchwale, może skorzystać ze stawki podatkowej stanowiącej pomoc de minimis, jeżeli wartość tej pomocy brutto łącznie z wartością innej pomocy de minimis otrzymanej przez niego w okresie bieżącego roku kalendarzowego oraz dwóch poprzedzających go lat kalendarzowych nie przekracza kwoty 100 tys. euro.

§ 3. 1. Podatnik, prowadzący działalność gospodarczą bez względu na formę organizacyjno-prawną oraz sposób finansowania, do którego znajduje zastosowanie zapis § 1 pkt 1 lit. c) i pkt 3 lit. b) oraz zwolnienie podatku od nieruchomości § 2 pkt 1 uchwały, zobowiązany jest do przedłożenia wraz z deklaracją na podatek od nieruchomości na dany rok podatkowy następujące informacje i dokumenty:

1)informacje określone w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz.U. z 2010r NR 53 poz. 311);

2)informacje o otrzymanej przez przedsiębiorcę pomocy de minimis w okresie 3 lat kalendarzowych poprzedzających dzień złożenia wniosku (bieżący + 2 poprzednie), albo oświadczenia o nieskorzystaniu z pomocy de minimis w tym okresie;

3)aktualny odpis zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis aktualnego wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego;

2. Podatnik korzystający z pomocy de minimis w ramach niniejszej uchwały jest zobowiązany do przedłożenia w żądanym terminie – na wniosek organu udzielającego pomocy – dodatkowych dokumentów i informacji niezbędnych dla jej oceny oraz prawidłowego udzielenia.

3. Podatnik korzystający z pomocy de minimis w ramach niniejszej uchwały jest zobowiązany do przedłożenia organowi podatkowemu informacji o przekroczeniu pułapu pomocy de minimis określonego w § 2 niniejszego załącznika, w terminie do 14 dni od zaistnienia tego faktu.

4. W przypadku, kiedy zastosowanie stawki podatkowej stanowiącej pomoc de minimis nie jest możliwe z uwagi na przekroczenie pułapu dopuszczalnej pomocy de minimis, lub z uwagi na niedopełnienie obowiązków określonych w § 3 ust. 1 i 2 załącznika, wobec podatnika prowadzącego działalność gospodarczą bez względu na formę organizacyjno-prawną oraz sposób finansowania zastosowanie będą miały stawki określone w § 1pkt 1 lit.b) i pkt 3 lit. a) uchwały. Obowiązkiem podatnika w takim przypadku jest złożenie korekty deklaracji na podatek od nieruchomości na dany rok podatkowy sporządzonej na właściwym formularzu według ustalonego wzoru lub informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych sporządzoną na właściwym formularzu według ustalonego wzoru.

§ 4. 1. Organ podatkowy po sprawdzeniu, że może wobec podatnika zastosować stawkę podatkową, stanowiącą pomoc de minimis wydaje zaświadczenie, w terminie i na formularzu zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. z 2007 r. Nr 53 poz. 354) potwierdzającej, że udzielona pomoc ma charakter pomocy de minimis.

2. Dniem udzielenia pomocy zgodnie z obowiązującymi przepisami jest dzień, w którym zgodnie z atr. 6 ust. 6 i ust. 9 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010r. Nr 95 poz. 613 z późn. zm.) upływa termin złożenia deklaracji na podatek od nieruchomości na dany rok podatkowy sporządzonej na właściwym formularzu według ustalonego wzoru lub informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych sporządzoną na właściwym formularzu według ustalonego wzoru.

3. Równowartość pomocy w euro ustala się według kursu średniego walut obcych, ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w dniu udzielenia pomocy.

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Celichowscy Służewska-Woźnicka Spółka Partnerska Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »