| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XV/153/11 Rady Miejskiej w Sławkowie

z dnia 17 listopada 2011r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1   i art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r.  
o samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zmianami), art. 5   ustawy z   dnia 12 stycznia 1991 r. o   podatkach i   opłatach lokalnych (Dz. U. z   2010 r. Nr 95, poz. 613 z   późn. zmianami), art. 4   ust. 1, art. 13 pkt 2   ustawy z   dnia 20 lipca 2000 r. o   ogłaszaniu aktów normatywnych i   niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z   2011 r. Nr 197, poz. 1172) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z   dnia 19 października 2011 r. w   sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i   opłat lokalnych w   2012 r. (M.P. z   2011 r. Nr 95, poz. 961)   Rada Miejska w   Sławkowie  

u c h w   a l a:  

§   1.   Określa się następujące stawki podatku od nieruchomości, obowiązujące na terenie Miasta Sławków:  

1)   od gruntów:  

a)   związanych z   prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w   ewidencji gruntów i   budynków -   0,84 zł od 1   m   2   powierzchni,  

b)   pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych -   4,33 zł od 1   ha   powierzchni,  

c)   pozostałych, w   tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego -   0,43 zł od 1   m   2   powierzchni;  

2)   od budynków lub ich części   :  

a)   mieszkalnych -   0,70 zł od 1   m   2   powierzchni użytkowej,  

b)   związanych z   prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej -   21,94 zł od 1   m   2   powierzchni użytkowej,  

c)   zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w   zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym -   10,24 zł od   1 m   2   powierzchni użytkowej,  

d)   związanych z   udzielaniem świadczeń zdrowotnych w   rozumieniu przepisów o   działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń -   4,45 zł od 1   m   2   powierzchni użytkowej,  

e)   pozostałych, w   tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego -   4,50 zł od 1   m   2   powierzchni użytkowej;  

3)   od budowli   -   2%   ich wartości określonej na podstawie art. 4   ust. 1   pkt 3   i ust. 3-7.  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sławkowa.  

§   3.   Traci moc Uchwała Nr LV/557/10 Rady Miejskiej w   Sławkowie z   dnia 9   listopada 2010 r. w   sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i   zwolnień od tego podatku.  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z   mocą obowiązującą od 1   stycznia 2012 roku i   ma zastosowanie do podatku od nieruchomości należnego od 2012 roku. Uchwała podlega ogłoszeniu w   sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Miasta Sławków.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej  


dr inż.   Marian   Malicki

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Michał Wolny

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »