| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XV/154/11 Rady Miejskiej w Sławkowie

z dnia 17 listopada 2011r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień od tego podatku

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1   i art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r.  
o samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zmianami), art. 10 ust. 1, 2   i art. 12 ust. 4   ustawy z   dnia 12 stycznia 1991 r. o   podatkach i   opłatach lokalnych (Dz. U. z   2010 r. Nr 95, poz. 613 z   późn. zmianami), art. 4   ust. 1, art. 13 pkt 2   ustawy z   dnia 20 lipca 2000 r. o   ogłaszaniu aktów normatywnych i   niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z   2011 r. Nr 197, poz. 1172), Obwieszczenia Ministra Finansów z   dnia 19 października 2011 r. w   sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i   opłat lokalnych w   2012 r. (M.P. z   2011 r. Nr 95, poz. 961) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z   dnia 20 października 2011 r. w   sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w   2012 r. (M.P. z   2011 r. Nr 95, poz. 962)   Rada Miejska  
w Sławkowie  

u c h w   a l a   :  

§   1.   Określa się następujące stawki podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Miasta Sławków:  

1)   od samochodu ciężarowego, o   którym mowa w   art. 8   pkt 1, w   zależności od dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu:  

a)   powyżej 3,5 tony do 5,5 ton włącznie – 711,00 zł  

b)   powyżej 5,5 tony do 9   ton włącznie – 946,00 zł  

c)   powyżej 9   ton – 1   386,00 zł  

2)   od samochodu ciężarowego, o   którym mowa w   art. 8   pkt 2, w   zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i   rodzaju zawieszenia:  

 

Liczba osi i   dopuszczalna masa całkowita (w tonach)  

Stawka podatku (w złotych)  

 

nie mniej niż  

mniej niż  

oś jezdna (osie jezdne) z   zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne  

inne systemy zawieszenia osi jezdnych  

Dwie osie  

 

12  

15  

1 657,00  

2 070,00  

15  

 

2 070,00  

2 426,00  

Trzy osie  

 

12  

19  

1 361,00  

1 776,00  

19  

23  

1 776,00  

2 070,00  

23  

 

2 070,00  

2 545,00  

Cztery osie i   więcej  

 

12  

27  

1 426,00  

1 776,00  

27  

29  

1 776,00  

2 637,00  

29  

 

2 637,00  

2 821,00  

3)   od ciągnika siodłowego lub balastowego, o   których mowa w   art. 8   pkt 3, przystosowanego do używania łącznie z   naczepą lub przyczepą o   dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i   poniżej 12 ton - 1   421,00 zł  

4)   od ciągnika siodłowego lub balastowego, o   których mowa w   art. 8   pkt 4, przystosowanego do używania łącznie z   naczepą lub przyczepą o   dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton, w   zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i   rodzaju zawieszenia:  

 

Liczba osi i   dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów (w tonach)  

Stawka podatku (w złotych)  

nie mniej niż  

mniej niż  

oś jezdna ( osie jezdne) z   zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne  

inne systemy zawieszenia osi jezdnych  

Dwie osie  

12  

25  

1 184,00  

1 977,00  

25  

31  

1 348,00  

2 210,00  

31  

 

1 624,00  

2 227,00  

Trzy osie  

12  

36  

1 434,00  

1 992,00  

36  

40  

1 586,00  

2 203,00  

40  

 

2 070,00  

2 882,00  

5)   od przyczepy lub naczepy, o   których mowa w   art. 8   pkt 5, które łącznie z   pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7   ton i   poniżej 12 ton, z   wyjątkiem związanych wyłącznie z   działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego – 1   184,00 zł  

6)   od przyczepy lub naczepy, o   których mowa w   art. 8   pkt 6, które łącznie z   pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z   wyjątkiem związanych wyłącznie z   działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, w   zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej i   rodzaju zawieszenia:  

 

Liczba osi i   dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów (w tonach)  

Stawka podatku (w złotych)  

nie mniej niż  

mniej niż  

oś jezdna ( osie jezdne) z   zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne  

inne systemy zawieszenia osi jezdnych  

Jedna oś  

12  

25  

1 184,00  

1 421,00  

25  

 

1 421,00  

1 597,00  

Dwie osie  

12  

28  

946,00  

1 391,00  

28  

33  

1 008,00  

1 400,00  

33  

36  

1 089,00  

1 650,00  

36  

 

1 716,00  

2 237,00  

Trzy osie  

12  

36  

1194,00  

1 692,00  

36  

 

1692,00  

2 012,00  

7)   od autobusu, w   zależności od liczby miejsc do siedzenia:  

a)   mniejszej niż 30 miejsc – 1   065,00 zł  

b)   równej lub wyższej niż 30 miejsc – 1   597,00 zł  

§   2.   Zwalnia się od podatku od środków transportowych, środki transportowe wykorzystywane przez jednostki ochrony przeciwpożarowej.  

§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sławkowa.  

§   4.   Traci moc Uchwała Nr LV/558/10 Rady Miejskiej w   Sławkowie z   dnia 9   listopada 2010 r.  
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.  

§   5.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z   mocą obowiązującą od 1   stycznia 2012 roku i   ma zastosowanie  
do stawek od środków transportowych należnych od 2012 roku. Uchwała podlega ogłoszeniu w   sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Miasta Sławków.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej  


dr inż.   Marian   Malicki

 

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Iuridico

Doradztwo Prawne & Tłumaczenia

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »