| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XI.73.2011 Rady Gminy Kornowac

z dnia 24 listopada 2011r.

w sprawie określenia wysokości stawek oraz zasad ustalania, poboru i terminu płatności opłaty od posiadania psów

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8 oraz art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 18a ust. 2, art. 19 pkt 1 lit. f, pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2006r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm.) i art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (t.j. Dz. U. z 2006r. Nr 136, poz. 969 z późn. zm.)

Rada Gminy Kornowac uchwala

§ 1. 1) Wprowadza się opłatę od posiadania psów.

2) Obowiązek opłaty od posiadania psów powstaje od miesiąca następującego po miesiącu, w którym zobowiązany stał się posiadaczem psa.

3) Obowiązek opłaty od posiadania psów wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.

4) Obowiązek opłaty od posiadania psa ustala się na podstawie oświadczenia posiadacza psa.

5) Wzór oświadczenia, którym mowa w ust. 4 stanowi załącznik Nr 1 do uchwały.

§ 2. 1) Ustala się wysokość stawki opłaty od posiadania psów na kwotę 25 zł rocznie od jednego psa.

2) W przypadku określonym w § 1 ust. 2 i ust. 3 stawka opłaty od posiadania psów ulega proporcjonalnemu zmniejszeniu.

3) Opłatę od posiadania psów uiszcza się w terminie płatności I raty podatku rolnego, a jeżeli obowiązek uiszczenia tej opłat powstał po upływie tego terminu – do końca miesiąca, w którym ten obowiązek powstał.

4) Opłata od posiadania psów płatna jest u inkasenta podatku rolnego i od nieruchomości lub na rachunek bankowy Urzędu Gminy Kornowac.

§ 3. 1) Zwalnia się z opłaty od posiadania psa dla celów pilnowania budynków mieszkalnych.

2) Zwolnieniu, o którym mowa w ust.1 podlega posiadanie jednego psa na jeden budynek mieszkalny.

§ 4. Ustala się wynagrodzenie inkasentów w wysokości 6% pobranej opłaty.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kornowac.

§ 6. Uchwałę ogłasza się w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na tablicach ogłoszeń.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku.

Przewodniczący Rady Gminy Kornowac


Mirosław Małek

Załącznik do Uchwały Nr XI.73.2011
Rady Gminy Kornowac
z dnia 24 listopada 2011 r.
Zalacznik1.doc

Wzór oświadczenia

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Polska Izba Biegłych Rewidentów

Samorząd zawodowy biegłych rewidentów

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »