| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IX/111/2011 Rady Gminy Ożarowice

z dnia 24 listopada 2011r.

w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od środków transportowych na 2012 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8, art. 40 ust.1, art. 41 ust.1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U z 2001r Nr 142 poz.1591 z późn. zmianami.) art.10 ust 1,2 i 3,art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 Nr. 95 poz.613 z późn. zmianami), pkt 3 Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2011r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2012r. (Monitor Polski Nr 95 poz.961z 25 października 2011r.) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 20 października 2011r. w sprawie: stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2012r. (Monitor Polski Nr 95 poz.962 z 25 października 2011r.)

Rada Gminy Ożarowice uchwala, co następuje:

§ 1. Roczne stawki podatku od środków transportowych na 2012 rok:

1. od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton:

a) nie posiadające dokumentu potwierdzającego, że pojazd spełnia warunki normy czystości spalin EURO:
- powyżej 3,5 tony do 5,5 ton włącznie - 254,00 zł.

- powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 380,00 zł.

- powyżej 9 ton i mniej niż 12 ton - 568,00 zł.

b) posiadające dokument potwierdzający, że pojazd spełnia warunki normy czystości spalin EURO:
- powyżej 3,5 tony do 5,5 ton włącznie - 190,00 zł.

- powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 318,00 zł.

- powyżej 9 ton i mniej niż 12 ton -508,00 zł.

c) równej lub wyższej niż 12 ton (stawki podatku podane są w złotych)

Dopuszczalna masa całkowita w tonach

Z zawieszeniem osi pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

Nie mniej niż

Mniej niż

2 osie jezdne

12

15

696

760

15

760

1.592

3 osie jezdne

12

19

696

760

19

23

890

1.330

23

1.330

2.030

4 osie jezdne i więcej

12

27

890

1.330

27

29

1.3300

2.150

29

2.150

2.790

2. od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) od 3,5 tony i poniżej 12 ton - 632,00 zł.

b) równej lub wyższej niż 12 ton (stawki podatku podane są w złotych):

Dopuszczalna masa całkowita w tonach

Z zawieszeniem osi pneumaty-cznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

Nie mniej niż

Mniej niż

2 osie jezdne

12

25

760

1.160

25

31

1.160

1.794

31

1.794

2.196

3 osie jezdne i więcej

12

40

1.584

2.196

40

2.196

2900

3. od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego - 760,00 zł.

4. od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego (stawki podatku podane są w złotych)

Dopuszczalna masa całkowita w tonach

Z zawieszeniem osi pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

Nie mniej niż

Mniej niż

1 oś jezdna

12

25

380

632

25

506

760

2 osie jezdne

12

28

318

508

28

33

780

1.078

33

38

1.078

1.648

38

1.456

2.150

3 osie jezdne i więcej

12

1.200

1.648

5. od autobusów o liczbie miejsc do siedzenia:

a) mniejszej niż 30 miejsc - 760,00 zł

b) równej lub wyższej niż 30 miejsc - 1.520,00 zł

§ 2. Zwolnić autobusy bez względu na liczbę miejsc do siedzenia wykorzystywane na działalność statutową w zakresie oświaty i wychowania, kultury fizycznej i sportu nie przeznaczone na wykonywanie działalności gospodarczej.

§ 3. Traci moc Uchwała Rady Gminy Ożarowice Nr XL/539/2010 z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od środków transportowych na 2011 rok.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ożarowice.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku.

§ 6. Podanie do publicznej wiadomości nastąpi poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Ożarowice oraz rozplakatowanie w miejscach publicznych.

Przewodniczący Rady Gminy Ożarowice


Józef Piernikarz

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Business Media Software Solutions

Firma zajmuje się zastosowaniem nowoczesnych technologii w procesie nauczania, komunikacji w biznesie i e-learningu.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »