| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IX/113/2011 Rady Gminy Ożarowice

z dnia 24 listopada 2011r.

w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na 2012 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami/, art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych / tekst jednolity Dz. U. z 2010 roku Nr 95, poz. 613 z późn. zmianami/ po uzyskaniu opinii Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Rada Gminy Ożarowice uchwala, co następuje:

§ 1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości:

1) Grunty, budynki lub ich części oraz budowle wykorzystywane wyłącznie do działalności związanej z zaspokajaniem zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej pozostających w zakresie działania gminy, o ile nie są we władaniu osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

2) W gospodarstwach rolnych, w rozumieniu przepisów o podatku rolnym – garaże - z wyjątkiem związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

3) Grunty oznaczone w ewidencji gruntów symbolem „dr” - z wyjątkiem związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

4) Grunty, budynki lub ich części oraz budowle wykorzystywane na potrzeby zbiorowego odprowadzania ścieków oraz zbiorowego zaopatrzenia w wodę w rozumieniu ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków / tekst jednolity Dz. U. z 2006 roku Nr 123, poz. 858 z późn. zm./.

5) Grunty, budynki lub ich części oraz budowle użytkowane wyłącznie na niekomercyjne cele: kulturalne, oświatowe, krzewienia kultury fizycznej i sportu, pomocy społecznej oraz ochrony przeciwpożarowej.

6) Grunty, budynki lub ich części oraz budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej w ramach strefy aktywności gospodarczej na obszarze Gminy Ożarowice określonej uchwałą Nr XI/103/2003 Rady Gminy Ożarowice z dnia 09 grudnia 2003 roku oraz „ Programem przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy w Powiecie Tarnogórskim” objętym uchwałą Nr VIII/69/2003 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 maja 2003 roku, mającej na celu tworzenie nowych miejsc pracy według zasad i warunków określonych w załączniku do uchwały.  Zwolnienie z podatku od nieruchomości, o którym mowa w niniejszym punkcie jest udzielane zgodnie z rozporządzeniem Komisji Europejskiej /WE/ nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 roku w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis / Dz. Urz. UE L Nr 379 z 28.12.2006 roku/. Kwota planowanej pomocy łącznie z inną pomocą de minimis uzyskaną przez przedsiębiorcę w różnych formach oraz z różnych źródeł w ciągu bieżącego roku oraz dwóch poprzedzających go lat kalendarzowych nie może przekroczyć kwoty 200 tys. EUR, a w sektorze transportu drogowego 100 tys. EUR. Przedsiębiorca do wniosku o udzielenie  zwolnienia musi dołączyć:              

a) wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat , albo oświadczeń o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczeń o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,

b) informacje, o których mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 roku w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis /Dz. U. z 2010 roku, Nr 53, poz. 311/.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XL/541/2010 Rady Gminy Ożarowice z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na 2011 rok.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ożarowice.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku.

§ 5. Podanie do publicznej wiadomości nastąpi poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Ożarowice oraz rozplakatowanie w miejscach publicznych.

Przewodniczący Rady Gminy Ożarowice


Józef Piernikarz


                                                                                                             Załącznik

                                                                                                                                        do Uchwały Nr IX/113/2011

                                                                                                                                      Rady Gminy Ożarowice

                                                                                                                                      z dnia 24 listopada 2011 roku

Ustala się następujące zasady i warunki :

1) Zwolnienia udziela się na wniosek przedsiębiorcy zarejestrowanego lub mającego siedzibę na terenie Gminy  Ożarowice.

2) Zwolnienie obejmuje przedsiębiorców, którzy osiągną minimalny stan zatrudnienia tj. zatrudnią w wymiarze pełnego etatu co najmniej 5 osób na każdy jeden rozpoczęty hektar powierzchni nieruchomości związanej z prowadzeniem działalności gospodarczej.

3) Okres zwolnienia z podatku od nieruchomości po uruchomieniu działalności uzależniony jest od ilości zatrudnionych osób i wynosi :

a) 3 lata - w przypadku zatrudnienia   5 – 10 osób

b) 5 lat   - w przypadku zatrudnienia 11 – 19 osób

c) 10 lat   -  w przypadku zatrudniania 20 osób i więcej

na każdy jeden rozpoczęty hektar powierzchni nieruchomości związanej z prowadzeniem działalności  gospodarczej.

4) Zwolnienie obejmuje okres od miesiąca następującego po miesiącu, w którym przedsiębiorca osiągnął minimalny stan zatrudnienia i jednocześnie złożył wniosek o udzielenie zwolnienia.

5) Minimalny stan zatrudnienia musi być utrzymany przez cały okres zwolnienia, udokumentowany dowodami rozliczeniowymi do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

6) Maksymalny okres zwolnienia nie może przekroczyć 10 lat.

7) W przypadku nie spełnienia warunków uprawniających do zwolnienia, przedsiębiorca jest zobowiązany powiadomić pisemnie Urząd w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności powodujących utratę prawa do zwolnienia.

8) Przedsiębiorca, o którym mowa w punkcie 7 traci prawo do zwolnienia od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wystąpiły okoliczności powodujące utratę tego prawa.

9) Przedsiębiorca, który wprowadził w błąd organ podatkowy, co do spełnienia warunków uprawniających do uzyskania zwolnienia, traci prawo do zwolnienia za cały okres przez jaki korzystał ze zwolnienia.

10) Przedsiębiorcy, o których mowa w punkcie 8 i 9 są zobowiązani do zapłaty należnego podatku wraz z odsetkami.

Przewodniczący Rady Gminy Ożarowice

Józef Piernikarz

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

wfirma.pl

wFirma.pl jest platformą księgowości on­line udostępniającą, poza księgowością i doradztwem nowoczesne narzędzia informatyczne, niezbędne do zarządzania firmą.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »