| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IX/113/2011 Rady Gminy Ożarowice

z dnia 24 listopada 2011r.

w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na 2012 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami/, art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych / tekst jednolity Dz. U. z 2010 roku Nr 95, poz. 613 z późn. zmianami/ po uzyskaniu opinii Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Rada Gminy Ożarowice uchwala, co następuje:

§ 1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości:

1) Grunty, budynki lub ich części oraz budowle wykorzystywane wyłącznie do działalności związanej z zaspokajaniem zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej pozostających w zakresie działania gminy, o ile nie są we władaniu osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

2) W gospodarstwach rolnych, w rozumieniu przepisów o podatku rolnym – garaże - z wyjątkiem związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

3) Grunty oznaczone w ewidencji gruntów symbolem „dr” - z wyjątkiem związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

4) Grunty, budynki lub ich części oraz budowle wykorzystywane na potrzeby zbiorowego odprowadzania ścieków oraz zbiorowego zaopatrzenia w wodę w rozumieniu ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków / tekst jednolity Dz. U. z 2006 roku Nr 123, poz. 858 z późn. zm./.

5) Grunty, budynki lub ich części oraz budowle użytkowane wyłącznie na niekomercyjne cele: kulturalne, oświatowe, krzewienia kultury fizycznej i sportu, pomocy społecznej oraz ochrony przeciwpożarowej.

6) Grunty, budynki lub ich części oraz budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej w ramach strefy aktywności gospodarczej na obszarze Gminy Ożarowice określonej uchwałą Nr XI/103/2003 Rady Gminy Ożarowice z dnia 09 grudnia 2003 roku oraz „ Programem przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy w Powiecie Tarnogórskim” objętym uchwałą Nr VIII/69/2003 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 maja 2003 roku, mającej na celu tworzenie nowych miejsc pracy według zasad i warunków określonych w załączniku do uchwały.  Zwolnienie z podatku od nieruchomości, o którym mowa w niniejszym punkcie jest udzielane zgodnie z rozporządzeniem Komisji Europejskiej /WE/ nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 roku w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis / Dz. Urz. UE L Nr 379 z 28.12.2006 roku/. Kwota planowanej pomocy łącznie z inną pomocą de minimis uzyskaną przez przedsiębiorcę w różnych formach oraz z różnych źródeł w ciągu bieżącego roku oraz dwóch poprzedzających go lat kalendarzowych nie może przekroczyć kwoty 200 tys. EUR, a w sektorze transportu drogowego 100 tys. EUR. Przedsiębiorca do wniosku o udzielenie  zwolnienia musi dołączyć:              

a) wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat , albo oświadczeń o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczeń o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,

b) informacje, o których mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 roku w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis /Dz. U. z 2010 roku, Nr 53, poz. 311/.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XL/541/2010 Rady Gminy Ożarowice z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na 2011 rok.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ożarowice.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku.

§ 5. Podanie do publicznej wiadomości nastąpi poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Ożarowice oraz rozplakatowanie w miejscach publicznych.

Przewodniczący Rady Gminy Ożarowice


Józef Piernikarz


                                                                                                             Załącznik

                                                                                                                                        do Uchwały Nr IX/113/2011

                                                                                                                                      Rady Gminy Ożarowice

                                                                                                                                      z dnia 24 listopada 2011 roku

Ustala się następujące zasady i warunki :

1) Zwolnienia udziela się na wniosek przedsiębiorcy zarejestrowanego lub mającego siedzibę na terenie Gminy  Ożarowice.

2) Zwolnienie obejmuje przedsiębiorców, którzy osiągną minimalny stan zatrudnienia tj. zatrudnią w wymiarze pełnego etatu co najmniej 5 osób na każdy jeden rozpoczęty hektar powierzchni nieruchomości związanej z prowadzeniem działalności gospodarczej.

3) Okres zwolnienia z podatku od nieruchomości po uruchomieniu działalności uzależniony jest od ilości zatrudnionych osób i wynosi :

a) 3 lata - w przypadku zatrudnienia   5 – 10 osób

b) 5 lat   - w przypadku zatrudnienia 11 – 19 osób

c) 10 lat   -  w przypadku zatrudniania 20 osób i więcej

na każdy jeden rozpoczęty hektar powierzchni nieruchomości związanej z prowadzeniem działalności  gospodarczej.

4) Zwolnienie obejmuje okres od miesiąca następującego po miesiącu, w którym przedsiębiorca osiągnął minimalny stan zatrudnienia i jednocześnie złożył wniosek o udzielenie zwolnienia.

5) Minimalny stan zatrudnienia musi być utrzymany przez cały okres zwolnienia, udokumentowany dowodami rozliczeniowymi do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

6) Maksymalny okres zwolnienia nie może przekroczyć 10 lat.

7) W przypadku nie spełnienia warunków uprawniających do zwolnienia, przedsiębiorca jest zobowiązany powiadomić pisemnie Urząd w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności powodujących utratę prawa do zwolnienia.

8) Przedsiębiorca, o którym mowa w punkcie 7 traci prawo do zwolnienia od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wystąpiły okoliczności powodujące utratę tego prawa.

9) Przedsiębiorca, który wprowadził w błąd organ podatkowy, co do spełnienia warunków uprawniających do uzyskania zwolnienia, traci prawo do zwolnienia za cały okres przez jaki korzystał ze zwolnienia.

10) Przedsiębiorcy, o których mowa w punkcie 8 i 9 są zobowiązani do zapłaty należnego podatku wraz z odsetkami.

Przewodniczący Rady Gminy Ożarowice

Józef Piernikarz

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Brokerska CDS

CDS działa jako kancelaria doradcza, której misją jest ochrona interesów przewoźników i spedytorów poprzez świadczenie usług w zakresie obsługi ubezpieczeń transportowych (OC przewoźnika, OC spedytora i Cargo) oraz pozasądowej i sądowej obsługi roszczeń i szkód powstałych w transporcie. Świadczymy również usługi związane z zarządzaniem ryzykiem transportowym, a także przeprowadzamy audyty i szkolenia z zakresu prawa przewozowego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »