| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 255/XVII/2011 Rady Miejskiej w Sosnowcu

z dnia 24 listopada 2011r.

w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości w 2012r

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613) oraz art. 2 ust. 1, art. 4 ust. 1, art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010r. Nr 17, poz. 95) Rada Miejska w Sosnowcu uchwala:

§ 1.

Zwalnia się z podatku od nieruchomości:

1. budynki lub ich części oraz budowle i grunty zajęte na potrzeby statutowe jednostek organizacyjnych samorządu terytorialnego, z wyłączeniem nieruchomości lub ich części oddanych w posiadanie zależne osobom trzecim,

2. budynki lub ich części oraz grunty zajęte przez gminne instytucje kultury w rozumieniu ustawy z dnia 25.10.1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U.z 2001, nr 13, poz. 123 z późn. zm.) z wyłączeniem nieruchomości lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,

3. budynki lub ich części oraz grunty stanowiące własność Gminy z wyłączeniem nieruchomości lub ich części oddanych w posiadanie zależne lub wieczyste użytkowanie,

4. grunty Skarbu Państwa będące w użytkowaniu wieczystym Gminy Sosnowiec,

5. grunty użyczone Gminie w związku z realizacją zadań inwestycyjnych lub remontowych w okresie obowiązywania umowy zawartej pomiędzy stronami,

6. budynki mieszkalne wielorodzinne zaklasyfikowane do obiektów przedstawiających dużą wartość architektoniczno - urbanistyczną, których elewacje zostały odnowione przez właścicieli po dokonaniu zgłoszenia, bądź uzyskaniu pozwolenia na wykonanie robót, wykonaniu tych robót zgodnie z wydanym pozwoleniem i przedstawieniu udokumentowanych kosztów o ile koszty poniesione na wykonanie remontu elewacji przekroczyły wysokość należnego w 2012 roku podatku od nieruchomości,

7. budynki lub ich części oraz grunty, stanowiące własność gminy, zajęte na prowadzenie nieodpłatnej działalności przez organizacje pozarządowe o których mowa w art. 3 ust.2 ustawy z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie ( Dz.U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.), nie posiadające statusu pożytku publicznego.

§ 2.

Traci moc uchwała Nr 885/LXV/10 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 28 października 2010r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012r.

Przewodniczacy Rady Miejskiej w Sosnowcu


Mateusz Rykała

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń

Stowarzyszenie polskich producentów materiałów do wykonywania systemów ociepleń ścian zewnętrznych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »