| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 257/XVII/2011 Rady Miejskiej w Sosnowcu

z dnia 24 listopada 2011r.

w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity – Dz .U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późniejszymi zmianami), art. 19 pkt 1 lit.a, pkt 2 i pkt 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2010, Nr 95, poz 613,z późniejszymi zmianami) oraz art. 2 ust. 1, art. 4 ust. 1, art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity - Dz. U. z 2010r. Nr 17, poz. 95) Rada Miejska w Sosnowcu uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Określa się dzienne stawki opłaty targowej należnej od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowiskach w następującej wysokości:

1) na zorganizowanych targowiskach, w granicach wyznaczonych przez prowadzącego targowisko - 10,00 zł,

2) w miejscach, innych niż wymienione w pkt 1 jeżeli sprzedający wnosi opłatę z tytułu zajęcia pasa drogowego lub opłatę z tytułu umowy dzierżawy zawartej z właścicielem terenu na którym dokonywana jest sprzedaż – 15,00 zł,

3) w pozostałych miejscach nie wymienionych w pkt 1-2 - 500,00 zł.

2. Osoby i jednostki wymienione w ust.1, które są podatnikami podatku od nieruchomości w związku z przedmiotami opodatkowania położonymi na targowiskach są zwolnione z opłaty targowej.

3. Przez zorganizowane targowisko rozumie się wyodrębniony z przestrzeni plac w dowolny, widoczny sposób i w formie, przeznaczony na dokonywanie sprzedaży, o utwardzonej nawierzchni, wyposażony w: budynki lub budowle lub stoły handlowe przeznaczone na dokonywanie sprzedaży; niezbędne media, a w szczególności: zasilanie energetyczne, wodę oraz toalety, na który to plac prowadzący posiada tytuł prawny oraz zawartą umowę na wywóz nieczystości.

§ 2.

Terminem płatności opłaty targowej jest dzień w którym dokonywana jest sprzedaż.

§ 3.

1. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa:

1) na zorganizowanych targowiskach – przez podmiot zarządzający,

2) w pozostałych miejscach – przez Straż Miejską.

2. Inkasentom wymienionym w ust.1 pkt 1) przysługuje wynagrodzenie w wysokości 25% od pobranych opłat.

3. Inkasenci wpłacają pobraną opłatę targową na rachunek Gminy Sosnowiec w terminie do 5 dnia następującego po dniu, w którym opłata targowa została pobrana.

4. Inkasent składał będzie w Urzędzie Miejskim w Sosnowcu, w terminie do 10-go dnia każdego m-ca, za m-c poprzedni rozliczenie z pobranej i wpłaconej na r-k Gminy opłaty targowej.

§ 4.

Zwalnia się z opłaty targowej sprzedaż dokonywaną na imprezach o charakterze charytatywnym lub promujących kulturę oraz na festynach.

§ 5.

Traci ważność Uchwała Nr 887/LXV/10 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 28 października 2010r. w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Sosnowca.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku.

Przewodniczacy Rady Miejskiej w Sosnowcu


Mateusz Rykała

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

AKSJOM Doradztwo Aktuarialne

Specjalizujemy się zarówno w wycenie rezerw na świadczenie pracownicze (zgodnie z MSR 19 i KSR 6) jak i w usługach konsultingowych na rzecz instytucji finansowych (usługi aktuarialne, Wypłacalność II, zarządzanie ryzykiem, rachunkowość zakładów ubezpieczeń).

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »