| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIII/253/11 Rady Miasta Tychy

z dnia 24 listopada 2011r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku na 2012 rok obowiązujących na terenie gminy Tychy

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 8 i art. 40 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 5 ust. 1 i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z póżn. zm.) oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2011 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2012 r. (M.P. z 2011 r. Nr 95, poz. 961),

Rada Miasta Tychy określa:

§ 1

Wysokość rocznych stawek podatku od nieruchomości:

1. od gruntów:

a) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m² powierzchni 0,38 zł.

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1 m² powierzchni 0,84 zł.

c) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych od 1 ha powierzchni 4,33 zł.

d) pozostałych, zajętych pod drogi wewnętrzne w rozumieniu przepisów o drogach publicznych, sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako drogi publiczne i oznaczone symbolem geodezyjnym „dr” od 1 m² powierzchni 0,20 zł.

e) o których mowa w pkt.1 lit. a) oraz lit. b) - zajętych pod boiska sportowe, za wyjątkiem oddanych w posiadanie innym podmiotom na podstawie umów cywilnoprawnych w celu prowadzenia działalności gospodarczej od 1 m² powierzchni 0,11 zł.

2. od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych - od 1 m² powierzchni użytkowej 0,70 zł.

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1 m² powierzchni użytkowej 21,94 zł.

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m² powierzchni użytkowej 5,10 zł.

d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1 m² powierzchni użytkowej 10,24 zł.

e) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń od 1 m² powierzchni użytkowej               4,45 zł.

f) o których mowa w pkt. 2 lit. b) oraz lit. c) - związanych z boiskami sportowymi, za wyjątkiem oddanych w posiadanie innym podmiotom na podstawie umów cywilnoprawnych w celu prowadzenia działalności gospodarczej od 1 m² powierzchni użytkowej 2,20 zł .

3. od budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza lub leśna określonej na podstawie art. 4 ust 1 pkt 3 oraz ust. 3-7 ustawy podatkach i opłatach lokalnych 2% ich wartości

§ 2

Zwolnić od podatku od nieruchomości:

1) budynki, budowle i grunty służące lecznictwu zamkniętemu na udzielanie świadczeń zdrowotnych, za wyjątkiem oddanych w posiadanie innym podmiotom na podstawie umów cywilnoprawnych w celu prowadzenia działalności gospodarczej;

2) grunty zajęte pod część grzebalną cmentarzy.

§ 3

1. Stawki określone w §1 pkt 1 lit. e) oraz pkt 2 lit. f) w odniesieniu do podatników prowadzących działalność gospodarczą bez względu na formę organizacyjno-prawną oraz sposób finansowania stanowią pomoc de minimis, która jest zwolniona z wymogu notyfikacji, ze względu na spełnienie warunków określonych w rozporządzeniu Komisji nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. WE L 379 z dnia 28.12.2006 r.).

2. Pomocą de minimis jest różnica pomiędzy stawką określoną w § 1 pkt 1 lit. a) lub lit. b), a stawką przewidzianą w § 1 pkt 1 lit. e) oraz różnica pomiędzy stawką określoną w § 1 pkt 2 lit. b) lub lit. c), a stawką przewidzianą w § 1 pkt 2 lit. f).

3. Uchwały nie stosuje się do pomocy udzielanej w zakresie określonym w art. 1 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis.

§ 4

W przypadku nabycia przez podatnika uprawnień do zwolnienia z podatku od nieruchomości, określonego w § 2 uchwały lub zastosowania stawki przewidzianej w § 1 pkt 1 lit. e) i pkt 2 lit. f) jest on zobowiązany, w terminie do dnia 15 stycznia danego roku kalendarzowego do przedłożenia Prezydentowi Miasta Tychy:

1) deklaracji na podatek od nieruchomości lub informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych w przypadku osób fizycznych, na obowiązujących w danym roku podatkowym drukach, z wykazaniem nieruchomości podlegających opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości oraz zwolnionych na podstawie § 2 uchwały,

2) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie. W przypadku zmian wartości udzielonych pomocy de minimis podatnik uprawniony do zwolnienia zobowiązany jest w terminie 14 dni od dnia stwierdzenia tego faktu poinformować o tym Prezydenta Miasta Tychy,

3) informacji niezbędnych do udzielenia pomocy de minimis, których zakres został określony w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311),

§ 5

1. W przypadku utraty warunków uprawniających do zwolnienia, podatnik jest zobowiązany powiadomić o tym pisemnie Prezydenta Miasta Tychy, w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności powodujących utratę prawa do zwolnienia.

2. Podatnik, o którym mowa w ust. 1, traci prawo do zwolnienia od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wystąpiły okoliczności powodujące utratę prawa do zwolnienia.

3. Podatnikowi, nie będącemu osobą fizyczną, który utracił prawo do zwolnienia i jednocześnie nie dopełnił obowiązku określonego w ust. 1, Prezydent Miasta Tychy decyzją określi wysokość zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości za okres, w którym utracił prawo do zwolnienia. W przypadku osoby fizycznej, Prezydent Miasta Tychy, zgodnie z art. 69 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), wyda decyzję ustalającą wysokość zobowiązania podatkowego za okres od utraty prawa do zwolnienia.

4. Podatnik, który wprowadził w błąd organ podatkowy, co do spełnienia warunków uprawniających do uzyskania zwolnienia, traci prawo do zwolnienia za cały okres, przez jaki korzystał z tego zwolnienia. Podatnikowi nie będącemu osobą fizyczną Prezydent Miasta Tychy decyzją określi wysokość zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości za okres od początku korzystania ze zwolnienia. W przypadku osoby fizycznej, Prezydent Miasta Tychy, zgodnie z art. 69 ustawy - Ordynacja podatkowa wyda decyzję, w której ustali wysokość zobowiązania podatkowego za okres od początku korzystania ze zwolnienia.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tychy.

§ 7

Traci moc uchwała Nr 0150/XLVIII/1075/10 Rady Miasta Tychy z dnia 28 października 2010 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku na 2011 rok obowiązujących na terenie gminy Tychy oraz uchwała Nr IV/32/11 Rady Miasta Tychy z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 0150/XLVIII/1075/10 Rady Miasta Tychy z dnia 28 października 2010 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku na 2011 rok obowiązujących na terenie gminy Tychy

§ 8

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i dotyczy roku 2012.

Przewodniczący Rady Miasta Tychy


mgr Zygmunt Marczuk

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Milena Wilczak

Właścicielka biura rachunkowego Account Finance

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »