| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIII/253/11 Rady Miasta Tychy

z dnia 24 listopada 2011r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku na 2012 rok obowiązujących na terenie gminy Tychy

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 8 i art. 40 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 5 ust. 1 i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z póżn. zm.) oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2011 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2012 r. (M.P. z 2011 r. Nr 95, poz. 961),

Rada Miasta Tychy określa:

§ 1

Wysokość rocznych stawek podatku od nieruchomości:

1. od gruntów:

a) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m² powierzchni 0,38 zł.

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1 m² powierzchni 0,84 zł.

c) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych od 1 ha powierzchni 4,33 zł.

d) pozostałych, zajętych pod drogi wewnętrzne w rozumieniu przepisów o drogach publicznych, sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako drogi publiczne i oznaczone symbolem geodezyjnym „dr” od 1 m² powierzchni 0,20 zł.

e) o których mowa w pkt.1 lit. a) oraz lit. b) - zajętych pod boiska sportowe, za wyjątkiem oddanych w posiadanie innym podmiotom na podstawie umów cywilnoprawnych w celu prowadzenia działalności gospodarczej od 1 m² powierzchni 0,11 zł.

2. od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych - od 1 m² powierzchni użytkowej 0,70 zł.

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1 m² powierzchni użytkowej 21,94 zł.

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m² powierzchni użytkowej 5,10 zł.

d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1 m² powierzchni użytkowej 10,24 zł.

e) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń od 1 m² powierzchni użytkowej               4,45 zł.

f) o których mowa w pkt. 2 lit. b) oraz lit. c) - związanych z boiskami sportowymi, za wyjątkiem oddanych w posiadanie innym podmiotom na podstawie umów cywilnoprawnych w celu prowadzenia działalności gospodarczej od 1 m² powierzchni użytkowej 2,20 zł .

3. od budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza lub leśna określonej na podstawie art. 4 ust 1 pkt 3 oraz ust. 3-7 ustawy podatkach i opłatach lokalnych 2% ich wartości

§ 2

Zwolnić od podatku od nieruchomości:

1) budynki, budowle i grunty służące lecznictwu zamkniętemu na udzielanie świadczeń zdrowotnych, za wyjątkiem oddanych w posiadanie innym podmiotom na podstawie umów cywilnoprawnych w celu prowadzenia działalności gospodarczej;

2) grunty zajęte pod część grzebalną cmentarzy.

§ 3

1. Stawki określone w §1 pkt 1 lit. e) oraz pkt 2 lit. f) w odniesieniu do podatników prowadzących działalność gospodarczą bez względu na formę organizacyjno-prawną oraz sposób finansowania stanowią pomoc de minimis, która jest zwolniona z wymogu notyfikacji, ze względu na spełnienie warunków określonych w rozporządzeniu Komisji nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. WE L 379 z dnia 28.12.2006 r.).

2. Pomocą de minimis jest różnica pomiędzy stawką określoną w § 1 pkt 1 lit. a) lub lit. b), a stawką przewidzianą w § 1 pkt 1 lit. e) oraz różnica pomiędzy stawką określoną w § 1 pkt 2 lit. b) lub lit. c), a stawką przewidzianą w § 1 pkt 2 lit. f).

3. Uchwały nie stosuje się do pomocy udzielanej w zakresie określonym w art. 1 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis.

§ 4

W przypadku nabycia przez podatnika uprawnień do zwolnienia z podatku od nieruchomości, określonego w § 2 uchwały lub zastosowania stawki przewidzianej w § 1 pkt 1 lit. e) i pkt 2 lit. f) jest on zobowiązany, w terminie do dnia 15 stycznia danego roku kalendarzowego do przedłożenia Prezydentowi Miasta Tychy:

1) deklaracji na podatek od nieruchomości lub informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych w przypadku osób fizycznych, na obowiązujących w danym roku podatkowym drukach, z wykazaniem nieruchomości podlegających opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości oraz zwolnionych na podstawie § 2 uchwały,

2) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie. W przypadku zmian wartości udzielonych pomocy de minimis podatnik uprawniony do zwolnienia zobowiązany jest w terminie 14 dni od dnia stwierdzenia tego faktu poinformować o tym Prezydenta Miasta Tychy,

3) informacji niezbędnych do udzielenia pomocy de minimis, których zakres został określony w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311),

§ 5

1. W przypadku utraty warunków uprawniających do zwolnienia, podatnik jest zobowiązany powiadomić o tym pisemnie Prezydenta Miasta Tychy, w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności powodujących utratę prawa do zwolnienia.

2. Podatnik, o którym mowa w ust. 1, traci prawo do zwolnienia od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wystąpiły okoliczności powodujące utratę prawa do zwolnienia.

3. Podatnikowi, nie będącemu osobą fizyczną, który utracił prawo do zwolnienia i jednocześnie nie dopełnił obowiązku określonego w ust. 1, Prezydent Miasta Tychy decyzją określi wysokość zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości za okres, w którym utracił prawo do zwolnienia. W przypadku osoby fizycznej, Prezydent Miasta Tychy, zgodnie z art. 69 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), wyda decyzję ustalającą wysokość zobowiązania podatkowego za okres od utraty prawa do zwolnienia.

4. Podatnik, który wprowadził w błąd organ podatkowy, co do spełnienia warunków uprawniających do uzyskania zwolnienia, traci prawo do zwolnienia za cały okres, przez jaki korzystał z tego zwolnienia. Podatnikowi nie będącemu osobą fizyczną Prezydent Miasta Tychy decyzją określi wysokość zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości za okres od początku korzystania ze zwolnienia. W przypadku osoby fizycznej, Prezydent Miasta Tychy, zgodnie z art. 69 ustawy - Ordynacja podatkowa wyda decyzję, w której ustali wysokość zobowiązania podatkowego za okres od początku korzystania ze zwolnienia.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tychy.

§ 7

Traci moc uchwała Nr 0150/XLVIII/1075/10 Rady Miasta Tychy z dnia 28 października 2010 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku na 2011 rok obowiązujących na terenie gminy Tychy oraz uchwała Nr IV/32/11 Rady Miasta Tychy z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 0150/XLVIII/1075/10 Rady Miasta Tychy z dnia 28 października 2010 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku na 2011 rok obowiązujących na terenie gminy Tychy

§ 8

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i dotyczy roku 2012.

Przewodniczący Rady Miasta Tychy


mgr Zygmunt Marczuk

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Strict Minds Communication

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »