| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIII/248/2011 Rady Miejskiej w Gliwicach

z dnia 17 listopada 2011r.

w sprawie: ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie miasta Gliwice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r., Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późn. zmianami), art. 5 ust. 1, 2, 3 i 4 i art. 20 c ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity z 2010 r. Dz. U. Nr 95, poz. 613 z późn. zmianami), na wniosek Prezydenta Miasta


Rada Miejska w Gliwicach

uchwala:

§ 1.

Roczne stawki podatku od nieruchomości w następujących wysokościach:

1) od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych (w tym piwnic, strychów, garaży w budynkach mieszkalnych), od 1m² powierzchni użytkowej: 0,63 zł ,

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej, od 1m² powierzchni użytkowej: 21,05 zł ,

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej o charakterze sportowo–rekreacyjnym, od 1 m2 powierzchni użytkowej: 10,00 zł ,

d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym, od 1m² powierzchni użytkowej: 9,87 zł ,

e) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń, od 1 m2 powierzchni użytkowej: 4,22 zł ,

f) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego, od 1 m2 powierzchni użytkowej: 7,05 zł ;

2) od budowli: 2% wartości;

3) od powierzchni gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków, od 1 m² powierzchni : 0,75 zł ,

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych, od 1 ha powierzchni: 4,16 zł ,

c) zajętych na zbiorniki wodne przeznaczone na nieodpłatną działalność o charakterze rekreacyjnym, od 1 m2 powierzchni: 0,16 zł ,

d) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego, od 1m² powierzchni: 0,35 zł .

§ 2.

1. Stawka określona w § 1 pkt 1 lit. c w odniesieniu do podatników prowadzących działalność gospodarczą bez względu na formę organizacyjno – prawną oraz sposób finansowania stanowi pomoc de minimis, której udzielanie następuje zgodnie z warunkami rozporządzenia Komisji nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. WE L 379 z dnia 28.12.2006 r.) i jej stosowanie może nastąpić po spełnieniu warunków określonych w załącznikach nr 1 i nr 2 do uchwały.

2. Pomocą de minimis jest różnica pomiędzy stawką określoną w § 1 pkt 1 lit. b, a stawką przewidzianą w § 1 pkt 1 lit.c.

3. Organem udzielającym pomoc de minimis jest Rada Miejska w Gliwicach.

§ 3.

Traci moc obowiązującą Uchwała Nr XX/652/2008 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie: ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie miasta Gliwice.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gliwice.

§ 5.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Gliwicach


Zbigniew Wygoda


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/248/2011
Rady Miejskiej w Gliwicach
z dnia 17 listopada 2011 r.

§ 1.

1. Pomoc de minimis, o której mowa w § 2 uchwały stanowi pomoc w ramach zasady de minimis, która jest zwolniona z wymogu notyfikacji, ze względu na spełnienie warunków określonych w rozporządzeniu Komisji nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. WE L 379 z dnia 28.12.2006 r.).

2. Ze stawki podatku od nieruchomości przewidzianej w § 1 pkt 1 lit. c uchwały mogą korzystać wszyscy podatnicy prowadzący działalność gospodarczą bez względu na formę organizacyjno – prawną oraz sposób finansowania, z wyłączeniem zakresu określonego w art. 1 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r.

§ 2.

1. Podatnicy mogą skorzystać ze stawki podatkowej stanowiącej pomoc de minimis, jeżeli wartość brutto tej pomocy łącznie z wartością innej pomocy de minimis otrzymanej przez nich w okresie bieżącego roku kalendarzowego oraz dwóch poprzedzających lat kalendarzowych nie przekracza kwoty stanowiącej równowartość 200 tys. euro.

2. Podatnicy prowadzący działalność gospodarczą w sektorze transportu drogowego mogą skorzystać ze stawki podatkowej stanowiącej pomoc de minimis, jeżeli wartość brutto tej pomocy łącznie z wartością innej pomocy de minimis otrzymanej przez nich w okresie bieżącego roku kalendarzowego oraz dwóch poprzedzających lat kalendarzowych nie przekracza kwoty stanowiącej równowartość 100 tys. euro.

§ 3.

1. Podatnik korzystający z pomocy de minimis w ramach niniejszej uchwały jest zobowiązany w terminie do 31 stycznia do przedłożenia Prezydentowi Miasta Gliwice:

1) deklaracji na podatek od nieruchomości (informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych w przypadku osób fizycznych) na obowiązujących w danym roku podatkowym drukach;

2) formularza określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311);

3) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis otrzymanych w tym roku oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu pomocy w tym okresie, na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do uchwały;

2. W przypadku nabycia prawa do korzystania z pomocy de minimis w trakcie roku podatkowego, podatnik składa stosowną korektę deklaracji na podatek od nieruchomości, a przypadku osób fizycznych nową informację o nieruchomościach i obiektach budowlanych wraz z dokumentami, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 i pkt 3.

§ 4.

1. W przypadku kiedy organ podatkowy po otrzymaniu dokumentów określonych w § 3 załącznika nr 1 do uchwały stwierdzi, iż zastosowanie stawki podatkowej stanowiącej pomoc de minimis nie jest możliwe z powodu niespełnienia warunków określonych w niniejszym załączniku, wobec podatnika będzie miała zastosowanie stawka przewidziana w § 1 pkt 1 lit. b uchwały. W takiej sytuacji podatnicy składający deklaracje na podatek od nieruchomości zostaną wezwani do złożenia stosownej korekty deklaracji, natomiast wobec podatników będących osobami fizycznymi zostanie wydana decyzja ustalająca wysokość zobowiązania podatkowego z zastosowaniem stawki przewidzianej w § 1 pkt 1 lit. b uchwały.

2. W przypadku utraty warunków uprawniających do korzystania z pomocy de minimis w trakcie roku podatkowego, podatnik jest zobowiązany w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności powodujących utratę prawa do korzystania z pomocy de minimis powiadomić o tym pisemnie Prezydenta Miasta Gliwice składając jednocześnie stosowną korektę deklaracji na podatek od nieruchomości, a przypadku osób fizycznych nową informację o nieruchomościach i obiektach budowlanych.

3. Podatnik, o którym mowa w ust. 2, traci prawo do korzystania ze stawki przewidzianej w § 1 pkt 1 lit. c uchwały od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wystąpiły okoliczności powodujące utratę prawa do korzystania z pomocy de minimis.

§ 5.

1. Po sprawdzeniu, iż w stosunku do podatnika może być zastosowana stawka podatkowa przewidziana w § 1 pkt 1 lit. c uchwały, Prezydent Miasta Gliwice wydaje zaświadczenie w terminie i na formularzu zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 20 marca 2007 roku w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. Nr 53, poz. 354), stwierdzające iż udzielona pomoc publiczna jest pomocą de minimis.

2. Wartość udzielonej pomocy brutto stanowi iloczyn powierzchni budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej o charakterze sportowo rekreacyjnym oraz różnicy pomiędzy stawkami podatku od nieruchomości z § 1 pkt 1 lit. b i § 1 pkt 1 lit. c uchwały.

3. Równowartość pomocy w euro ustala się według kursu średniego walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w dniu udzielania pomocy.


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/248/2011
Rady Miejskiej w Gliwicach
z dnia 17 listopada 2011 r.

..............................................
imię, nazwisko/ nazwa firmy

..............................................
adres zamieszkania/siedziba firmy

..............................................
NIP

Oświadczenie

W wykonaniu obowiązku wynikającego z art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tekst jednolity z 2007 r. Dz. U. Nr 59, poz. 404 z późn. zm.), a także § 3 załącznika nr 1 do uchwały oświadczam, iż:

1. W bieżącym roku oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat otrzymałem pomoc de minimis o łącznej wartości brutto ………………… zł, stanowiącej równowartość ……………… euro. *

2. W bieżącym roku oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat nie otrzymałem pomocy de minimis od jakiegokolwiek podmiotu udzielającego pomocy ze środków publicznych. *

…………….……………..........………………..
(podpis przedsiębiorcy lub osób
upoważnionych reprezentowania podmiotu)* niewłaściwe skreślić

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

dr Katarzyna Kalata

Ekspert z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »