| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIII/250/2011 Rady Miejskiej w Gliwicach

z dnia 17 listopada 2011r.

w sprawie ustalenia wzorów formularzy składanych do organu podatkowego przez podatników z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r., Dz. U. Nr 142 poz.1591 z późn. zmianami), art.6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity z 2010 r. Dz. U. Nr 95 poz. 613 z późn. zmianami), art. 6a ust.11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity z 2006 r. Dz. U. Nr 136 poz.969 z późn. zmianami) oraz art.6 ust. 11 ustawy z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200 poz.1682 z późn. zmianami) na wniosek Prezydenta Miasta


Rada Miejska w Gliwicach

uchwala:

§ 1.

Wprowadzić jako obowiązujące podatników:

1. Wzór formularza ,,Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych” stanowiący Załącznik Nr 1 do uchwały, dotyczący podatku od nieruchomości od osób fizycznych.

2. Wzór formularza ,,Deklaracja na podatek od nieruchomości” stanowiący Załącznik Nr 2 do uchwały, dotyczący podatku od nieruchomości od osób prawnych, jednostek organizacyjnych, spółek nieposiadających osobowości prawnej, jednostek organizacyjnych Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, jednostek organizacyjnych Państwowego Gospodarstwa Lasy Państwowe. Pozycje formularza w części E.1, E.2 oraz E.3 dotyczące wysokości stawek podatku od nieruchomości dla poszczególnych przedmiotów opodatkowania będą corocznie wypełniane przez organ podatkowy zgodnie z treścią obowiązującej uchwały Rady Miejskiej w Gliwicach w sprawie ustalenia wysokości podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie miasta Gliwice.

3. Wzór formularza „Dane o zwolnieniach w podatku od nieruchomości”, stanowiący Załącznik Nr 3 do uchwały, dotyczący informacji o nieruchomościach zwolnionych z opodatkowania podatkiem od nieruchomości, do sporządzania którego zobowiązane są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, spółki nieposiadające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, jednostki organizacyjne Państwowego Gospodarstwa Lasy Państwowe, posiadające nieruchomości objęte zwolnieniami.

4. Wzór formularza „Dane o nieruchomościach i obiektach budowlanych ” stanowiący Załącznik Nr 4 do uchwały, dotyczący informacji o nieruchomościach podlegających opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości, do sporządzania którego zobowiązane są osoby prawne, jednostki organizacyjne, spółki nieposiadające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, jednostki organizacyjne Państwowego Gospodarstwa Lasy Państwowe składające Załącznik Nr 2 do uchwały.

5. Wzór formularza „Dane o nieruchomościach” stanowiący Załącznik Nr 5 do uchwały, dotyczący informacji o nieruchomościach podlegających opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości, do sporządzania którego zobowiązane są osoby fizyczne posiadające więcej niż jedną nieruchomość składające Załącznik Nr 1.

6. Wzór formularza ,,Informacja o gruntach” stanowiący Załącznik Nr 6 do uchwały dotyczący podatku rolnego od osób fizycznych.

7. Wzór formularza ,,Deklaracja na podatek rolny” stanowiący Załącznik Nr 7 do uchwały, dotyczący podatku rolnego od osób prawnych, jednostek organizacyjnych w tym spółek nieposiadajacych osobowości prawnej, jednostek organizacyjnych Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych.

8. Wzór formularza „Dane o zwolnieniach i ulgach w podatku rolnym” stanowiący Załącznik Nr 8 do uchwały, dotyczący informacji o gruntach zwolnionych z opodatkowania podatkiem rolnym, do sporządzania którego zobowiązane są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, spółki nieposiadające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, jednostki organizacyjne Państwowego Gospodarstwa Lasy Państwowe, którym przysługują ulgi i zwolnienia podatkowe w podatku rolnym.

9. Wzór formularza „Dane o nieruchomościach rolnych” stanowiący Załącznik Nr 9 do uchwały dotyczący informacji o gruntach podlegających opodatkowaniu podatkiem rolnym, do sporządzania którego zobowiązane są osoby fizyczne posiadające więcej niż jedną nieruchomość rolną składające Załącznik Nr 6 do uchwały oraz osoby prawne, jednostki organizacyjne, spółki nieposiadające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, jednostki organizacyjne Państwowego Gospodarstwa Lasy Państwowe składające Załącznik Nr 7 do uchwały.

10. Wzór formularza ,,Informacja o lasach” stanowiący Załącznik Nr 10 do uchwały, dotyczący podatku leśnego od osób fizycznych.

11. Wzór formularza ,,Deklaracja na podatek leśny” stanowiący Załącznik Nr 11 do uchwały dotyczący podatku leśnego od osób prawnych, jednostek organizacyjnych w tym spółek nieposiadających osobowości prawnej, jednostek organizacyjnych Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych.

12. Wzór formularza „Dane o nieruchomościach leśnych” stanowiący Załącznik Nr 12 do uchwały, dotyczący informacji o lasach podlegających opodatkowaniu podatkiem leśnym, do sporządzania którego zobowiązane są osoby fizyczne składające Załącznik Nr 10 do uchwały oraz osoby prawne, jednostki organizacyjne w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, jednostki organizacyjne Lasów Państwowych składające Załącznik Nr 11 do uchwały.

13. Wzór formularza „Dane o zwolnieniach w podatku leśnym”, stanowiący Załącznik Nr 13 do uchwały dotyczący informacji o lasach zwolnionych z opodatkowania podatkiem leśnym, do sporządzania którego zobowiązane są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, spółki nieposiadające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, jednostki organizacyjne Państwowego Gospodarstwa Lasy Państwowe, którym przysługują zwolnienia podatkowe w podatku leśnym.

14. Wzór formularza ,,Dane o współwłaścicielach, współużytkownikach, współposiadaczach” stanowiący załącznik Nr 14 do uchwały, składany przez podatników w przypadku gdy nieruchomość stanowi współwłasność, współużytkowanie lub współposiadanie.

§ 2.

Zobowiązać podatników będących osobami fizycznymi, na których ciąży obowiązek podatkowy w zakresie podatku rolnego oraz jednocześnie w zakresie podatku od nieruchomości lub podatku leśnego (łączne zobowiązanie pieniężne) do składania formularzy właściwych dla każdego rodzaju podatku łącznie.

§ 3.

Traci moc obowiązującą Uchwała Nr XXXIX/1146/2010 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy składanych do organu podatkowego przez podatników z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego oraz Uchwała nr XII/215/2011 r. Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 13 października 2010 r. w sprawie określenia formatu elektronicznego, warunków i trybu składania formularzy składanych do organu podatkowego przez podatników z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego oraz możliwości składania deklaracji na podatek od środków transportowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 5.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Gliwicach


Zbigniew Wygoda


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/250/2011
Rady Miejskiej w Gliwicach
z dnia 17 listopada 2011 r.
Zalacznik1.doc

ZALACZNIK NR 1 - IN-1 -INFORMACJA O NIERUCHOMOSCIACH


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/250/2011
Rady Miejskiej w Gliwicach
z dnia 17 listopada 2011 r.
Zalacznik2.doc

ZALACZNIK NR 2 - DN-1 - DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOSCI


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIII/250/2011
Rady Miejskiej w Gliwicach
z dnia 17 listopada 2011 r.
Zalacznik3.doc

ZALACZNIK NR 3 - DOZ-N - DANE O ZWOLNIENIACH W PODATKU OD NIERUCHOMOSCI


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIII/250/2011
Rady Miejskiej w Gliwicach
z dnia 17 listopada 2011 r.
Zalacznik4.xls

Zalacznik NR 4 DON-ND Dane o nieruchomosciach do dekl


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIII/250/2011
Rady Miejskiej w Gliwicach
z dnia 17 listopada 2011 r.
Zalacznik5.doc

ZALACZNIK NR 5 - DON-NI - DANE O NIERUCHOMOSCIACH DO INFORMACJI


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIII/250/2011
Rady Miejskiej w Gliwicach
z dnia 17 listopada 2011 r.
Zalacznik6.doc

ZALACZNIK NR 6 - IR-1 - INFORMACJA O GRUNTACH


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XIII/250/2011
Rady Miejskiej w Gliwicach
z dnia 17 listopada 2011 r.
Zalacznik7.doc

ZALACZNIK NR 7 - DR-1 - DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY


Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XIII/250/2011
Rady Miejskiej w Gliwicach
z dnia 17 listopada 2011 r.
Zalacznik8.doc

ZALACZNIK NR 8 - DOZ-R - DANE O ZWOLNIENIACH I ULGACH W PODATKU ROLNYM


Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XIII/250/2011
Rady Miejskiej w Gliwicach
z dnia 17 listopada 2011 r.
Zalacznik9.xls

Zalacznik Nr 9 DON R dane o nie roln


Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XIII/250/2011
Rady Miejskiej w Gliwicach
z dnia 17 listopada 2011 r.
Zalacznik10.doc

ZALACZNIK NR 10 - IL-1 -INFORMACJA O LASACH


Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XIII/250/2011
Rady Miejskiej w Gliwicach
z dnia 17 listopada 2011 r.
Zalacznik11.doc

ZALACZNIK NR 11 - DL-1 - DEKLARACJA NA PODATEK LESNY


Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XIII/250/2011
Rady Miejskiej w Gliwicach
z dnia 17 listopada 2011 r.
Zalacznik12.xls

Zalacznik Nr 12 DON L dane o nie les


Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr XIII/250/2011
Rady Miejskiej w Gliwicach
z dnia 17 listopada 2011 r.
Zalacznik13.doc

ZALACZNIK NR 13 - DOZ-L - DANE O ZWOLNIENIACH W PODATKU LESNYM


Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr XIII/250/2011
Rady Miejskiej w Gliwicach
z dnia 17 listopada 2011 r.
Zalacznik14.doc

ZALACZNIK NR 14 - DW-1 - DANE O WSPOLWLASCICIELACH

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Zuzanna Taraszewska

PR-imo public relations

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »