| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 110/XV/2011 Rady Gminy Miedźno

z dnia 10 listopada 2011r.

w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, z późn. zmianami) art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1) (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, z późn. zmianami) Rada Gminy Miedźno

uchwala, co następuje:

§ 1. Zwolnić z podatku od nieruchomości:

1. grunty, budynki i ich części wykorzystywane na działalność statutową polegającą na świadczeniu lub wykonywaniu zadań dotyczących ochrony przeciwpożarowej mającej na celu ochronę życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem realizowane na podstawie ustawy o ochronie przeciwpożarowej (tekst jedn. Dz. U. z 2009r. Nr 178 poz. 1380 ze zm.) na terenie gminy z wyjątkiem prowadzenia działalności gospodarczej,

2. grunty, budynki, budowle stanowiące mienie komunalne, nieoddane w posiadanie zależne,

3. budynki lub ich części wykorzystywane na cele związane z ochroną bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymywania bezpieczeństwa i porządku publicznego realizowane na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 43, poz. 277 z późn. zm.) wraz gruntami związanymi z tymi budynkami z wyjątkiem części budynku zajętego na cele mieszkalne i socjalno-bytowe.

4. grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów jako drogi oznaczone symbolem „dr”

5. budynki i budowle przeznaczone na prowadzenie gospodarki ściekowej.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr 104/XIII/2007 Rady Gminy Miedźno z dnia 9 listopada 2007 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, jednak nie wcześniej niż z dniem 1 stycznia 2012 r.

Przewodniczący Rady Gminy Miedźno


Leszek Idasz

1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:

1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz.Urz. WE L 368 z 17.12.1992),

2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowania niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz.Urz. WE L 187 z 20.07.1999).

Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Maciej Góral

Adwokat kościelny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »