| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 110/XV/2011 Rady Gminy Miedźno

z dnia 10 listopada 2011r.

w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, z późn. zmianami) art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1) (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, z późn. zmianami) Rada Gminy Miedźno

uchwala, co następuje:

§ 1. Zwolnić z podatku od nieruchomości:

1. grunty, budynki i ich części wykorzystywane na działalność statutową polegającą na świadczeniu lub wykonywaniu zadań dotyczących ochrony przeciwpożarowej mającej na celu ochronę życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem realizowane na podstawie ustawy o ochronie przeciwpożarowej (tekst jedn. Dz. U. z 2009r. Nr 178 poz. 1380 ze zm.) na terenie gminy z wyjątkiem prowadzenia działalności gospodarczej,

2. grunty, budynki, budowle stanowiące mienie komunalne, nieoddane w posiadanie zależne,

3. budynki lub ich części wykorzystywane na cele związane z ochroną bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymywania bezpieczeństwa i porządku publicznego realizowane na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 43, poz. 277 z późn. zm.) wraz gruntami związanymi z tymi budynkami z wyjątkiem części budynku zajętego na cele mieszkalne i socjalno-bytowe.

4. grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów jako drogi oznaczone symbolem „dr”

5. budynki i budowle przeznaczone na prowadzenie gospodarki ściekowej.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr 104/XIII/2007 Rady Gminy Miedźno z dnia 9 listopada 2007 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, jednak nie wcześniej niż z dniem 1 stycznia 2012 r.

Przewodniczący Rady Gminy Miedźno


Leszek Idasz

1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:

1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz.Urz. WE L 368 z 17.12.1992),

2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowania niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz.Urz. WE L 187 z 20.07.1999).

Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne.

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Tomasz Okurowski

Specjalista od nowoczesnych technologii zarówno samochodowych jak domowych. Wyjątkowy znawca nawigacji samochodowych, systemów multimedialnych, car audio i aplikacji mobilnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »