| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XII/179/11 Rady Miasta Piekary Śląskie

z dnia 24 listopada 2011r.

w sprawie podatku od nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami), art. 5 oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zmianami), art. 4 ust. 1, art. 8 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172) po przeprowadzeniu konsultacji społecznych

Rada Miasta Piekary Śląskie uchwala:

§ 1. Określa się następujące roczne stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie Miasta Piekary Śląskie:

1. od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,84 zł od 1 m2 powierzchni

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - 4,33 zł od 1 ha powierzchni

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,43 zł od 1 m2 powierzchni

2. od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych - 0,70 zł od 1m2 powierzchni użytkowej

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 21,94 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 10,24 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 4,45 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej

e) pozostałych (w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego) - 7,36 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej

3. od budowli - 2 % ich wartości określonej na podstawie art.4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 -7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych

§ 2. Zwalnia się z podatku od nieruchomości:

1. grunty, budynki lub ich części oraz budowle:

1) stanowiące mienie komunalne zajęte na realizację zadań określonych w art. 7 ust. 1 pkt 6-10 ustawy o samorządzie gminnym z wyjątkiem nieruchomości lub ich części wynajmowanych osobom trzecim na prowadzenie działalności gospodarczej i cele mieszkalne,

2) stanowiące mienie komunalne zajęte na realizację zadań określonych w art. 4 ust. 1 pkt 1, 3-5 oraz pkt 17 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z poźn. zmianami), z wyjątkiem nieruchomości lub ich części wynajmowanych osobom trzecim na prowadzenie działalności gospodarczej i cele mieszkalne,

3) stanowiące mienie komunalne nie oddane w posiadanie zależne.

2. piwnice, z wyjątkiem zajętych na działalność gospodarczą.

3. nieruchomości położone na terenie Strefy Aktywności Gospodarczej.

§ 3. 1. Zwolnienie, o którym mowa w § 2 ust. 3 będzie następować zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji WE nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis ( Dz.Urz. UE L nr 379 z 28.12.2006).

2. Wartość zwolnienia od podatku od nieruchomości łącznie z wartością innej pomocy de minimis uzyskanej przez podmiot prowadzący działalność gospodarczą w dowolnie ustalonym okresie trzech lat kalendarzowych nie może przekroczyć kwoty stanowiącej równowartość 200.000 €, w przypadku podmiotu gospodarczego działającego w sektorze transportu drogowego – 100.000 €.

3. Podatnik, ubiegający się o prawo do zwolnień obowiązany jest do złożenia:

1) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,

2) informacji określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U . Nr 53, poz. 311).

§ 4. Zobowiązuje się:

1. osoby fizyczne – do składania informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych sporządzonej na formularzu według wzoru określonego odrębną uchwałą;

2. osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nie posiadające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, a także jednostki organizacyjne Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe – do składania deklaracji na podatek od nieruchomości na dany rok podatkowy, sporządzonej na formularzu według wzoru określonego odrębną uchwałą w terminach przewidzianych przez przepisy podatkowe.

§ 5. Z dniem 1 stycznia 2012 roku traci moc Uchwała Rady Miasta w Piekarach Śląskich Nr LX/624/10 z dnia 28 października 2010 roku.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Piekary Śląskie.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku.

Przewodniczący Rady Miasta Piekary Śląskie


Krzysztof Seweryn

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Małopolski Instytut Studiów Podatkowych

Doradztwo podatkowe, rachunkowość, audyt, obsługa i pomoc w trakcie postępowań z organami podatkowymi

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »