| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XII/179/11 Rady Miasta Piekary Śląskie

z dnia 24 listopada 2011r.

w sprawie podatku od nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami), art. 5 oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zmianami), art. 4 ust. 1, art. 8 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172) po przeprowadzeniu konsultacji społecznych

Rada Miasta Piekary Śląskie uchwala:

§ 1. Określa się następujące roczne stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie Miasta Piekary Śląskie:

1. od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,84 zł od 1 m2 powierzchni

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - 4,33 zł od 1 ha powierzchni

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,43 zł od 1 m2 powierzchni

2. od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych - 0,70 zł od 1m2 powierzchni użytkowej

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 21,94 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 10,24 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 4,45 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej

e) pozostałych (w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego) - 7,36 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej

3. od budowli - 2 % ich wartości określonej na podstawie art.4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 -7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych

§ 2. Zwalnia się z podatku od nieruchomości:

1. grunty, budynki lub ich części oraz budowle:

1) stanowiące mienie komunalne zajęte na realizację zadań określonych w art. 7 ust. 1 pkt 6-10 ustawy o samorządzie gminnym z wyjątkiem nieruchomości lub ich części wynajmowanych osobom trzecim na prowadzenie działalności gospodarczej i cele mieszkalne,

2) stanowiące mienie komunalne zajęte na realizację zadań określonych w art. 4 ust. 1 pkt 1, 3-5 oraz pkt 17 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z poźn. zmianami), z wyjątkiem nieruchomości lub ich części wynajmowanych osobom trzecim na prowadzenie działalności gospodarczej i cele mieszkalne,

3) stanowiące mienie komunalne nie oddane w posiadanie zależne.

2. piwnice, z wyjątkiem zajętych na działalność gospodarczą.

3. nieruchomości położone na terenie Strefy Aktywności Gospodarczej.

§ 3. 1. Zwolnienie, o którym mowa w § 2 ust. 3 będzie następować zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji WE nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis ( Dz.Urz. UE L nr 379 z 28.12.2006).

2. Wartość zwolnienia od podatku od nieruchomości łącznie z wartością innej pomocy de minimis uzyskanej przez podmiot prowadzący działalność gospodarczą w dowolnie ustalonym okresie trzech lat kalendarzowych nie może przekroczyć kwoty stanowiącej równowartość 200.000 €, w przypadku podmiotu gospodarczego działającego w sektorze transportu drogowego – 100.000 €.

3. Podatnik, ubiegający się o prawo do zwolnień obowiązany jest do złożenia:

1) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,

2) informacji określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U . Nr 53, poz. 311).

§ 4. Zobowiązuje się:

1. osoby fizyczne – do składania informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych sporządzonej na formularzu według wzoru określonego odrębną uchwałą;

2. osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nie posiadające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, a także jednostki organizacyjne Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe – do składania deklaracji na podatek od nieruchomości na dany rok podatkowy, sporządzonej na formularzu według wzoru określonego odrębną uchwałą w terminach przewidzianych przez przepisy podatkowe.

§ 5. Z dniem 1 stycznia 2012 roku traci moc Uchwała Rady Miasta w Piekarach Śląskich Nr LX/624/10 z dnia 28 października 2010 roku.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Piekary Śląskie.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku.

Przewodniczący Rady Miasta Piekary Śląskie


Krzysztof Seweryn

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kalkulatory Budowlane

Kalkulatory Budowlane to bezpłatne narzędzie przydatne dla każdego, kto rozpoczyna budowę domu, remont lub wykończenie mieszkania. Za jego pomocą w kilka minut obliczysz, jakie będą koszty Twojej inwestycji.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »