| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIII/139/2011 Rady Gminy Psary

z dnia 24 listopada 2011r.

w sprawie ustalenia wysokości stawek i zwolnień podatku od nieruchomości na 2012 r. oraz określenia wzoru informacji i deklaracji podatkowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 5 ust. 1, art. 6 ust. 13, art. 7 ust. 3, ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.) RADA GMINY PSARY u c h w a l a

§ 1. Określić stawki podatku od nieruchomości na terenie gminy Psary :

1)od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,80 zł od 1 m2 powierzchni

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych – 4,33 zł za 1ha powierzchni

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,21 zł za 1m2 powierzchni

d) od gruntów zajętych pod drogi oznaczonych „dr” w ewidencji gruntów 0,13 zł za m2 powierzchni

2)od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych - 0,67 zł od 1m2 powierzchni użytkowej

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 20,74 zł za 1m2 powierzchni użytkowej

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 10,24zł za 1m2 powierzchni użytkowej

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 4,40 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej

e) od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego -shy; 5,17 zł za 1 m2 powierzchni użytkowej

3)od budowli 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust.1 pkt 3 i ust. 3 - 7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych

§ 2. Zwolnić z podatku od nieruchomości :

1)grunty, budynki i ich części i budowle i ich części stanowiące własność (współwłasność) Gminy, o ile nie są we władaniu osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.

2)grunty, budynki i ich części i budowle i ich części wykorzystywane na działalność statutową polegającą na organizowaniu sportu w rozumieniu ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U z 2010 r, Nr 151 poz. 1014 z póżn. zm.)

3)grunty, budynki i ich części i budowle i ich części wykorzystywane na działalność statutową polegającą na organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej w rozumieniu ustawy z dnia 25 października 1991 r.- o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r, Nr 13 poz. 123 z późn. zm.)

4)grunty zajęte na cmentarze lub ujęte w planie zagospodarowania przestrzennego jako tereny cmentarzy (ZC) wraz z infrastrukturą towarzyszącą, zlokalizowaną na ich terenie tj. kaplice, budynki gospodarcze, budowle, z wyjątkiem gruntów, budynków i ich części budowli i ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej.

5)grunty, budynki i ich części i budowle i ich części wykorzystywane na działalność statutową polegającą na wykonywaniu zadań w zakresie niezawodowej ochrony przeciwpożarowej.

§ 3. Określić wzory formularzy informacji i deklaracji podatkowych:

- wzór informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały

- wzór deklaracji na podatek od nieruchomości stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały

- wzór deklaracji na podatek rolny stanowiący załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały

- wzór deklaracji na podatek leśny stanowiący załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. 1)Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2012 r.

2)Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy Psary.

Przewodniczący Rady Gminy Psary


Jacenty Kubica

Załącznik do Uchwały Nr XIII/139/2011
Rady Gminy Psary
z dnia 24 listopada 2011 r.
Zalacznik1,2,3,4.odt

Załącznik Nr 1,2,3,4 do Uchwały Nr XIII/139/2011 Rady Gminy Psary z dnia 24 listopada 2011r.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

SI-Consulting Sp. z o.o.

Kompleksowe rozwiązania informatyczne dla przedsiębiorstw

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »